Begroting 2023

De begroting in één oogopslag

Totale inkomsten € 313,6 miljoen

Rijksbijdragen € 215,5 miljoen 69%
Overige inkomsten € 45,6 miljoen 15%
Lokale heffingen € 52,5 miljoen 17%

Totale uitgaven € 313,6 miljoen

Ruimtelijke ordening & wonen

onder andere woonzaken, gebiedsvisies, bestemmingsplannen en grondexploitaties

€ 32,6 miljoen

Bereikbaarheid

onder andere verkeersveiligheid, infrastructuur en mobiliteit

€ 4,6 miljoen

Veiligheid

onder andere openbare orde en (sociale) veiligheid

€ 10,4 miljoen

Bestuur & Concern

onder andere gemeentebestuur, regionale samenwerking en bedrijfsvoering

€ 52,4 miljoen

Beheer openbare ruimte

onder andere groen, wegen en riolering

€ 30,2 miljoen

Economie

onder andere economische zaken, recreatie en toerisme

€ 1,7 miljoen

Milieu

onder andere milieu, duurzaamheid en afvalbeheer

€ 16,5 miljoen

Publieksdiensten

onder andere burgerzaken en klantcontactcentrum

€ 8,7 miljoen

Samenleving

onder andere werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugd

€ 156,5 miljoen

Hoeveel betaalt u naar verwachting in 2023 aan:

Gemeentelijke lasten voor gezin

Onroerendezaakbelasting voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

€ 278,00

Afvalstoffenheffing voor gezin

€ 371,76

Rioolheffing voor gezin

€ 200,04

Totaal € 849,80

Hondenbelasting per hond
(tarief voor bezit hond in bebouwde kom)

€ 84,24

begroting 2023 in 1 oogopslag