Plannen voor het Kooimanpark

Het Kooimanpark krijgt een nieuwe indeling. Het definitieve ontwerp is klaar. We zijn op 15 september 2022 begonnen we met de werkzaamheden. In het nieuwe park is er ruimte voor spelen, sporten, honden uitlaten én een centrale plek voor activiteiten.

Definitief ontwerp Kooimanpark is klaar

Het definitieve ontwerp van het Kooimanpark is klaar en is op 30 juni 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

In het ontwerp vindt u linksonder het honden uitrenveld(A). Daarnaast sport(B) en spelen voor oudere kinderen(C). In het midden(D) spelen voor jonge kinderen en zitranden om de beplanting. Van daaruit heeft men zicht op de sport- en activiteitenweide(E). Het vlonderpad bevindt zich aan de rechterkant door het water overloopgebied(4), ofwel waterbuffer, heen. In het ontwerp is bij de keuze van materialen rekening gehouden met duurzaamheid.

Start uitvoering eerste fase

Tussen 15 september 2022 en april 2023 werkt aannemer Krinkels aan de eerste fase van uitvoering. Hieronder wordt aangegeven waar in het Kooimanpark de werkzaamheden van de eerste fase plaatsvinden.


Het Kooimanpark wordt in meerdere fases opgewaardeerd. Het Kooimanpark is op dit moment een erg nat park. Er blijft in natte periodes (bijvoorbeeld tijdens wintermaanden) voor lange tijd regenwater liggen op het terrein omdat het water niet goed weg kan. Bij extreme buien als gevolg van klimaatverandering stijgt het oppervlaktewaterpeil waardoor het park kan overstromen. Daarom starten we in de eerste fase van uitvoering met de klimaatadaptatie maatregelen in een deel van het park. Deze zorgen ervoor dat de kans op overstromingen in het park afneemt. Hiervoor hebben we subsidie ontvangen van de Provincie Noord-Holland.

Maatregelen eerste fase

Een deel van het grasveld wordt opgehoogd, zodat het park een stuk droger wordt.

We graven extra ruimte voor oppervlaktewater zodat we meer regenwater kunnen opvangen.

De oevers krijgen een natuurvriendelijke inrichting wat goed is voor de biodiversiteit en waterkwaliteit. Een steile oever biedt geen goede leef-mogelijkheden voor planten, vissen en andere waterdieren. Bij een natuurvriendelijke oever is die ruimte er wel. Planten trekken verschillende kleine waterdiertjes, vissen, insecten, vogels en zoogdieren aan, die er voedsel kunnen zoeken, schuilen of zich voortplanten. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Ze zijn behalve mooi om te zien dus ook goed voor de waterkwaliteit.

In het park komt een water overloopgebied, ook wel waterbuffer genoemd. Deze ruimte zal, al naar gelang de weersomstandigheden, soms nat en andere momenten wat droger zijn. Hier komt speciale beplanting die kan groeien in deze wisselende omstandigheden. De waterbuffer zorgt ervoor dat het park ook in natte periodes een aantrekkelijke inrichting houdt. In de tweede fase van uitvoering worden in deze waterbuffer een vlonderpad (6) en stapstenen aangelegd (7). Dit zorgt ervoor dat deze ruimte van het park toegankelijk blijft voor bezoekers die houden van wat meer avontuur.

Tot slot brengt het vlonderpad(6) bezoekers via een klein eiland naar het grotere bosrijke eiland. Dit kleine eiland wordt nieuw aangebracht tijdens de eerste fase.

Achter de natuurlijke oever(3) die grenst aan het parkhart loopt een avontuurlijk lager gelegen vlonderpad(6). Men waant zich door het riet een weg naar de ecologische oever, die tijdens hogere waterstanden door middel van stapstenen(7) bereikbaar blijft.

Subsidie Provincie Noord-Holland

Vanuit de Provincie Noord-Holland is een subsidie van € 100.000,- voor het Kooimanpark ontvangen. Deze is verleend voor het toepassen van klimaatadaptatie maatregelen in het Kooimanpark. Daarom zijn we hiermee begonnen op 15 september 2022.

Aanvullende maatregelen

Het Kooimanpark is een erg nat park en heeft een slappe bodemgesteldheid. De huidige bomen zijn hier niet altijd even goed tegen bestand. Het gevolg is dat bomen die ouder worden doorgaans onvoldoende stabiliteit hebben in de bodem. Dit is zichtbaar doordat de bomen bij storm scheef waaien met alle gevolgen van dien. Een externe bomenspecialist heeft voordat het ontwerpproces met Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur is gestart, beoordeelt en in kaart gebracht welke bestaande bomen in het Kooimanpark waardevol zijn om te behouden. Dit zijn bomen die toekomstkansen hebben en uit kunnen groeien tot monumentale bomen. Buro Sant en Co heeft deze bomen opgenomen in het ontwerp. In de eerste fase van uitvoering van het ontwerp moeten negen bomen worden gekapt. Deze bomen staan niet op de lijst van waardevolle bomen in het park. De bomen moeten worden gekapt, omdat ze niet in het nieuwe ontwerp passen of aan het einde van hun levensduur zijn. Voor deze negen gekapte bomen worden er 18 terug geplant. We stemmen de nieuwe bomen af op de bodemgesteldheid in het park. In de tweede uitvoeringsfase moeten we ook bomen kappen. In totaal worden er meer nieuwe bomen geplant dan dat er gekapt worden.

Bij de Doplaan op de hoek van het Kooimapark grenzend aan het terrein van het Jan van Egmond college wordt in de tweede fase van uitvoering een duiker vervangen door een nieuwe sloot. Deze nieuwe sloot zorgt voor een open waterverbinding tussen het water in het Kooimanpark en de Dopsloot. Hierdoor verbetert de doorstroming van het watersysteem en kan het water makkelijker naar het poldergemaal in Wheermolen stromen. Een betere doorstroming is ook goed voor de waterkwaliteit en de planten en beesten die hierin leven. Op het deel van de Doplaan waar de duiker vervangen wordt door een sloot komt een nieuwe brug.

Onder de paden van het park leggen we een laag lavasteen aan. Doordat dit poreus is kan hierin regenwater opgeslagen worden. Geleidelijk wordt vanuit het lavasteen het regenwater afgevoerd richting het oppervlakte water. Door gebruik te maken van kleine hoogteverschillen kan het regenwater naar de plekken geleid worden waar het mag staan. Deze werkzaamheden gebeuren in de eerste en tweede fase van uitvoering.

In 2020 zijn we begonnen met ophalen van wensen en behoeften van bewoners. Deze inbreng heeft Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur samen met gemeentelijke richtlijnen en eisen verwerkt in een voorlopig ontwerp voor het Kooimanpark.

Om het voorlopig ontwerp verder te kunnen uitwerken naar een definitief ontwerp heeft er op 24 september 2021 een participatiemoment in het Kooimanpark plaatsgevonden. Het voorlopig ontwerp Kooimanpark is door middel van meerdere artist impressions in het park getoond en toegelicht. Gebruikers van het park konden hun sport- en speelwensen kenbaar maken. Hieruit kwam naar voren dat er ook spelen in het parkhart gewenst is. Daarnaast gaven hondenbezitters aan dat zij het uitrenveld te klein vonden. We hebben het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De opmerkingen en wensen zijn in het definitieve ontwerp verwerkt zonder andere park specifieke kaders uit het Parkenplan te moeten laten vallen. Het honden uitrenveld is vergroot, spelen van 0-4 jaar is toegevoegd aan het parkhart en de sport- en speelwensen zijn verder uitgewerkt in het definitieve ontwerp.

2023

September

We starten met fase 2.

2022

15 september

Start van fase 1. Hierin worden de meeste klimaatadaptatie maatregelen doorgevoerd.

30 juni

De gemeenteraad heeft besloten om het ontwerp vast te stellen. Dit betekent dat de gemeente verder kan gaan met de uitvoering van het ontwerp. U kunt het gehele ontwerp voor het kooimanpark per e-mail opvragen.

16 juni

Het voorlopige ontwerp besproken in de Commissie Ruimte. De stukken zijn openbaar op raad.purmerend.nl.

2021

Eind september

Het voorlopig ontwerp is klaar en hebben we in het Kooimanpark besproken met omwonenden.

2020

We zijn begonnen met ophalen van wensen en behoeften van bewoners. Plannen voor het voorlopig ontwerp worden gemaakt.

Heeft u vragen over de uitvoering of wilt u het ontwerpboekje van het definitief ontwerp Kooimanpark ontvangen dan kunt u ons een email sturen. Heeft u moeite met het lezen van deze informatie? Laat het ons dan ook weten.

Achtergrondinformatie

In het definitieve ontwerp voor het Kooimanpark staan de thema’s: verblijfskwaliteit, multifunctioneel gebruik en water- en bodemproblemen centraal. Er is heel goed gekeken naar de verschillende ruimtebehoeften in het park. In het definitieve ontwerp is een balans in het ruimtegebruik gevonden voor sport, activiteiten, spelen, honden en extra waterberging.

In het definitief ontwerp krijgt de grote weide in het park, dat nu in gebruik is als hondenlosloopgebied, de functie van centraal parkhart. Dit wordt “de ruimte” voor sport en activiteiten. Spurdfun gaat hier plaatsvinden, maar ook scholen kunnen gebruik maken van dit grote veld. Een ruimte met speelelementen voor kinderen tot 4 jaar is hier, naar aanleiding van wensen van bewoners, aan toegevoegd. De speelplek voor de allerkleinsten wordt omgeven door vaste planten borders met zitranden. In deze zitranden worden een aantal schaakborden geïntegreerd. Dit zorgt voor een fijne plek en een ontmoetingsplek in het parkhart. De speelzone in het westen van het park biedt ruimte aan spelen voor oudere kinderen (4-16 jaar). Ook wordt hier ruimte gemaakt voor calisthenics. Aan de andere kant, bij de school, wordt natuurlijk spelen gerealiseerd. Het voetpad langs de Hoornselaan wordt ingericht als een sportstraat met diverse sportaanduidingen op de verharding. Dit komt tegemoet aan de wens om het park geschikt te maken voor sportactiviteiten van de scholen.

In het westelijk deel van het park komt een omheind honden uitrenveld. Deze is groter dan in het voorlopige ontwerp was opgenomen op verzoek van de hondenbezitters in het park. De hond blijft welkom in het vernieuwde Kooimanpark als deze is aangelijnd en de uitwerpselen worden opgeruimd. Alleen in de sport- en speelplekken geldt een verbod voor honden. Zodra de plannen voor het Kooimanpark zijn uitgevoerd, komen het hondenlosloopgebied op de grote weide en de uitlaatroutes in het park te vervallen. Hiervoor wordt in 2023 het hondenbeleid voor het Kooimanpark aangepast.

In het ontwerp is meer ruimte voor water gemaakt door het verbreden van bestaande sloten en vijver en het graven van een extra sloot, toepassen van natuurvriendelijke oevers en het inrichten van een waterbuffer. Deze waterbuffer is een gebied dat, al naar gelang de weersomstandigheden, soms nat en andere momenten wat droger is. Door een vlonderpad en stapstenen blijft deze toegankelijk voor bezoekers die houden van wat meer avontuur. Een hoofdroute die goed toegankelijk is voor alle doelgroepen loopt om deze waterbuffer heen en zorgt voor een wandelroute door het park. Het padennetwerk is ten opzichte van de huidige situatie en het voorlopig ontwerp iets gewijzigd. Hierdoor is er een betere aansluiting met de omliggende buurten. Hiervoor wordt ook een brug anders geplaatst. Op deze manier wordt het ongewenste fietsen door het park minder interessant.

‘Elk park een specifieke identiteit’, is een van de richtlijnen die voor alle parken geldt. Om het Kooimanpark identiteit te geven, krijgen de bestaande en nieuwe bruggen bijzondere brugleuningen. Er is gekozen voor een brugleuning met een eenden motief. Het Kooimanpark is officieel vernoemd naar Burgemeester R. Kooiman. De heer R. Kooiman was in 1945 waarnemend burgemeester en van 1946 tot 1973 kroonbenoemde burgemeester van Purmerend. De naam Kooiman betekent ook Kooiker. Een Kooiker is iemand die voor zijn beroep of als ambacht eenden in een eendenkooi vangt. Daarom is er voor de herkenbaarheid van het Kooimanpark gekozen voor een eenden motief.