Plannen voor Park De Noord

Park De Noord krijgt een nieuwe indeling. Het voorlopig ontwerp daarvoor is klaar. In het ontwerp is de beschikbare ruimte in het park opnieuw verdeeld. Hierdoor ontstaat er meer balans tussen water, natuur, spelen, sporten, honden uitlaten en een centrale plek waar activiteiten kunnen plaatsvinden.

Voorlopig ontwerp Park De Noord

Landschapsbureau Vista heeft met bevindingen uit het participatieproces en de kaders uit het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ een voorlopig ontwerp voor Park De Noord gemaakt. In het voorlopig ontwerp voor Park De Noord is kritisch gekeken naar de beschikbare parkruimte en de verschillende wensen en behoeften van gebruikers, klimaatadaptatie en ecologie. Er is in het ontwerp een ruimte verdeling gemaakt waarin de verschillende doelgroepen, klimaatadaptatie en de dieren die in het park leven een plek hebben gekregen in het park. Een zonering voor natuur, honden, spelen, sporten en andere activiteiten zorgt ervoor dat het voor verschillende doelgroepen tegelijk mogelijk wordt om van het park te genieten.

Ontwerp van het nieuwe Park De Noord
Het ontwerp van het nieuwe Park De Noord.

Aangeduid met nummers:

 1. Centrale open ruimte voor activiteiten;
 2. Buitensport (calisthenics);
 3. Natuurspelen;
 4. Speeltuin;
 5. Jeu-de-boulesbaan en multifunctioneel speelveld;
 6. Uitrenveld honden (4224 m2);
 7. Hondenstrand.

Met A is het gebied bij het Mulderslaantje aangegeven. Met B is de waterverbinding ingetekend, hierover is nog geen besluit genomen.

Speelveld bij Mulderslaantje

Het speelveld nabij het Mulderslaantje in Park De Noord
Het speelveld nabij het Mulderslaantje.

De twee groene uitlopers horen ook bij het park. In een van de groene uitlopers ligt het bestaande speelveld bij het Mulderslaantje. Landschapsbureau Vista heeft in het voorlopig ontwerp voor Park De Noord ook dit speelveld meegenomen. Via de enquête konden omwonenden ons laten weten wat zij belangrijk vinden op het speelveld. Ook hebben wij met omwonenden gesproken en het ontwerp daarop aangepast.

Afbeelding
Het aangepaste ontwerp met letters A B C aangegeven waar de onderdelen zich bevinden.

A: Jeu-de-boulesbaan.

Afbeelding

B: Multifunctioneel speelveld met kunstgras en hek.

Afbeelding

C: Speeltuin.

Indeling speeltuin op veldje bij Mulderslaantje

In de speeltuin plaatsen we deze toestellen.

 • Twee wipveren (bijtjes).
 • Schommel met babyzitje.
 • Klimtoestel met lage glijbaan.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
 • Dubbele schommel met zitjes.
 • Nestschommel.
 • Wip.
 • Klimtoestel met hoge glijbaan en netten.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Het centrale grasveld wordt ‘de plek’ voor activiteiten. Deze plek is voorzien van recreatief gras. De nadruk ligt hier op de gebruiksfunctie en minder op de ecologie. Het grasveld heeft een ‘’verzorgde’’ uitstraling en is bestand tegen intensieve betreding. Het grasveld is goed ontwaterd en wordt intensief beheerd. Parkbezoekers kunnen er onder andere voetballen, zonnen of picknicken. Er is ruimte voor het organiseren van kleine buitenactiviteiten zoals sport- en speldagen of kinderfeestjes.

Beeld van het centrale grasveld bedoeld voor evenementen.
Impressie van het centrale grasveld bedoeld voor evenementen.

Bos met onder begroeiing

Het doel van het bos met onder begroeiing is het maximaal ondersteunen van de biodiversiteit. Hiermee voegt Park De Noord veel kwalitatief goed leefgebied toe voor vogels en zoogdieren. Om deze reden sluiten we met de vegetatie aan op de vegetatie die van nature groeit op de aanwezige bodem in Park De Noord en op natuurgebieden in de omgeving. We zetten in op diversiteit in vegetatie (hoogte, structuur, bloeitijd, etc.). Uitgangspunt is gebruikmaken van de beplanting die er al staat. Waar noodzakelijk vullen we aan met soorten die van nature groeien op de aanwezige bodem.

Kruidenrijk grasland

Een groot deel van het park wordt kruidenrijk grasland. Veel insecten leven tussen de kruiden, die op hun beurt functioneren als voeding voor zoogdieren en vogels. Ook zorgt het hogere gras voor schuilmogelijkheden. Kortom, kruidenrijk grasland is ecologisch gezien een belangrijk onderdeel van het park.

Siertuinen

Bijzondere plekken in het park verrijken we met siertuinen. Deze tuinen hebben een hoge sierwaarde en ecologische waarden voor bijen en vlinders. De borders vertonen het hele jaar door sier, zoals bloei, verschillende bladstructuren en geuren. In het voorjaar zullen al snel de eerste bloemen bloeien, in de zomer bloeit de borders nog uitbundiger, in het najaar zijn er de mooie herfstkleuren en de laatbloeiers, in de winter sieren bruine grasaren en uitgebloeide planten de tuinen. Het beplantingsplan wordt evenwichtig en voorkomt overwoekering van enkele soorten. De drie verschillende vaste plantenborders kunnen allen verschillende accenten hebben.

Natuurlijke oevers

Integraal door het park stellen we natuurvriendelijke oevers voor. De flauwe oevers vormen de vestigingsplaats van verschillende oever- en waterplanten. Deze waterplanten zijn het leefgebied voor veel vissen en vogels. Hun aanwezigheid verrijkt de parkbeleving enorm.
Een natuurvriendelijke oever wordt (ecologisch) aantrekkelijker naarmate er meer soorten voorkomen. In structuurrijke natuurvriendelijke oevers groeien ondergedoken waterplanten, drijvende waterplanten, oeverplanten en vervolgens kruidenrijk grasland. In Park De Noord streven we naar soortenrijke oevers door de dominantie van riet te voorkomen en de groei van andere moerasplanten te stimuleren. Bij de aanleg van deze oevers wordt hier op aangestuurd door flauwe oevers, steile oevers, ondiep en diep water elkaar te laten afwisselen. Vervolgens stimuleert het onderhoud de ontwikkeling van structuurrijke vegetatie en voorkomt het uiteindelijk bosvorming.
De natuurvriendelijke oevers brengen op een subtiele wijze kleur in het park. Zo verwachten we bijvoorbeeld vroeg in het voorjaar gele bloem van de Dotterbloem. In de zomer zal de Grote kattenstaart rijk bloeien.

Beeld van de nieuwe natuurvriendelijke oevers.
Impressie van de nieuwe natuurvriendelijke oevers.

Bomen

Bomenweiden en solitaire bomen hebben vooral sierlijke waarden en leggen accenten in het park. De bomen hebben een hoge sierwaarde (vorm, bloei, herfstkleur, etc.). Om deze sierwaarde te tonen is er geen onder begroeiing van struiken en staan de bomen op ruime afstand van elkaar. Hierdoor bereiken bomen hun natuurlijke groeivorm. Gevolg hiervan is dat voldoende zonlicht op het onderliggende recreatief of natuurlijk gras valt. Hierdoor worden kale plakken in het gras voorkomen. Bomen in de boomweide hoeven niet aan te sluiten bij de van oorsprong natuurlijke vegetatie van het park. We zetten ze in om plaatselijk het park te verbijzonderen

Te verwijderen bomen

Uitgangspunt is om zo veel mogelijk bestaande bomen in Park De Noord te behouden. Soms is kappen onvermijdelijk door ziekte, nieuwe paden of voor ruimte voor nieuw hoogwaardig groen. Indien mogelijk zullen we het hout gebruiken in het speelbos.

Doel is om het park aantrekkelijk te houden voor honden, maar ook meer ruimte te bieden aan een grotere en gevarieerdere groep gebruikers en de ecologische waarden van het park. Om dit mogelijk te maken is het nodig om in het gehele park een aanlijn- en opruimplicht in te stellen. Aan de westzijde van het park is voor de honden in het voorlopig ontwerp een uitrenveld voorzien. Het voorstel is om dit uitrenveld af te schermen door een houten hekwerk. Binnen het uitrenveld kunnen de honden loslopen. Om het uitrenveld voor alle hondenbezitters aantrekkelijk te houden, geldt ook hier een opruimplicht. In het voorlopig ontwerp is binnen het uitrenveld een hondenstrandje opgenomen. Ook behoren speelelementen voor honden binnen het uitrenveld tot de mogelijkheden. Via de enquête konden omwonenden ons laten weten wat zij belangrijk vinden voor de inrichting van het uitrenveld, sporten, spelen en activiteiten.

Tekening van het honden uitrenveld in de nieuwe situatie.
Impressie van het honden uitrenveld in de nieuwe situatie.
Kaartje met in licht groen aangegeven waar honden aangelijnd moeten worden en waar opruimplicht geldt. In donkergroen het nieuwe uitrenveld en honden strandje.
Kaartje met het nieuwe hondenbeleid.
Het voorgestelde hekwerk rondom het uitrenveld.
Het voorgestelde hekwerk rondom het uitrenveld.

Park De Noord kan als park een bijdrage leveren aan het lokale leefklimaat voor mens en natuur. In het park nemen we maatregelen op het maaiveld en in het oppervlakte water. De ingrepen verbeteren de volgende punten:

decoratief
Kaartje hoe de opslag van water in het park wordt geregeld.

 • Voorkomen overstroming van paden tijdens piekbuien.
 • Minder belasting van het oppervlakte water na piekbuien.
 • We breiden het oppervlakte water uit en nieuwe waterverbindingen schakelen de wateren aan het grotere watersysteem.
 • De natuurvriendelijke oevers nemen voedingsstoffen uit het water en verbeteren daarmee de waterkwaliteit. Het park draagt hiermee bij aan het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).
 • Met de natuurvriendelijke oevers ontstaat een natuurverbinding langs het water.

Water op het maaiveld

De bodem van Park De Noord bestaat uit klei-op-veen en heeft hoge waterstanden. Dit betekent dat water niet snel in de bodem kan zakken. Bij natte perioden kunnen delen van het park onderlopen. Het veranderende klimaat zal de waterproblematiek de komende jaren doen toenemen. Het park zal daarom meer water moeten kunnen bergen. In het ontwerp treffen we maatregelen om paden en grasvelden droog te houden. We denken aan het ophogen van paden en grasvelden of het graven van greppels om het water geleidelijk af te voeren naar het oppervlakte water. In de rest van het park mag regenwater op het maaiveld blijven staan.

Oppervlakte watersysteem

We graven twee nieuwe waterverbindingen in de watergang links van de Prinsenstichting. Hiermee ontstaat een groter watersysteem dat beter instaat is peilfluctuaties op te vangen. De 4990 m2 natuurvriendelijke oevers dragen hieraan bij. Ook dragen zij bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Parkbank Velopa Siesta
Parkbank Velopa Siesta.

Om de gebruikswaarde van het park te verhogen worden niet alleen nieuwe functies maar ook meubilair toegevoegd. Langs de hoofdroute stellen we parkbanken voor met een tussenafstand van 100 meter. In de rest van het park is deze dichtheid minder. In het ontwerp maken we gebruik van robuuste parkbanken van het type Velopa Siesta.
Op zeven plekken langs het water komen vissteigers. Deze speciale plekken verhogen de waterbeleving. Ze zijn geschikt om te vissen, om te mijmeren langs te waterkant of om uit de kano te stappen.
Het bastion krijgt een speciale invulling. Ook hier worden parkbanken geplaatst met uitzicht over het water.

Aan de noordkant van het park tegen de ecologische verbindingszone aan is in het voorlopig ontwerp een rand van het park ingericht voor de natuur. Op enkele paden na is het bosgebied in het noorden van het park één grote rustplek voor de dieren die hier leven.

In het voorlopig ontwerp wordt een nieuw paden netwerk voorgesteld. Het hoofdpad door het park wordt 3 meter breed en is van asfalt. Dit pad is goed toegankelijk voor alle doelgroepen. Omdat fietsen in het park ook gewenst is, zal dat op dit asfalt pad toegestaan zijn. Toch willen we dat het park voornamelijk een wandelpark wordt. De aanduidingen "wandelpad, fiets te gast" en “fietsen op asfaltpaden toegestaan” maakt verschillende gebruikers alert op elkaar. De borden geven duidelijk aan waar fietsen mag en waar niet. De overige paden in het park zijn 1,5 meter breed en krijgen een half verharding. Op de paden van half verharding is fietsen niet toegestaan.

Netwerk van paden met hoofdpaden in oranje en secundaire paden in groen.
Netwerk van paden

Natuurspelen

In het huidige Park De Noord is een skatepark aanwezig dat nu verscholen ligt in het bos. Door deze verscholen ligging wordt het skatepark door sommige gebruikers als een vervallen en onaantrekkelijke plek ervaren. Voorgesteld wordt om het skatepark te verwijderen. Hier ontstaat ruimte voor een avontuurlijke maar overzichtelijke natuurspeelplaats in het bos. We maken oppervlakte water dat we aan twee zijden verbinden voor de doorstroming. De exacte ligging van deze verbindingen onderzoeken we nog. Met heuvels creëren we droge plekken, de lage plekken zullen soms modderig en nat zijn. Met toevoegingen van ladders, touwnetten of boomstammen wordt een deel van het bos naast het skatepark omgetoverd tot speelbos. Te kappen bomen uit het park zouden hiervoor gebruikt kunnen worden. Door de plek te openen naar de hoofdroute toe wordt de speelplaats nadrukkelijker bij het park betrokken.

Natuurspelen door middel van hergebruik van boomstammen
Voorbeeld van natuurlijk spelen door middel van hergebruik van boomstammen.

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de skaters is gebleken dat er meer behoefte is aan een uitbreiding van de grote skatebaan in het Leeghwaterpark dan een renovatie van de kleine skatevoorzieningen in de wijken. Er is daarom gekozen om de huidige verouderde skatebaan te verwijderen. Naast het centrale grasveld (meer zuid oostelijk van het park) richten we een zone in voor buitensport. Attributen voor buitensport, zoals rekken voor het doen van calisthenics en andere fitnessoefeningen worden hier geplaatst in een bloemrijke omgeving. De toestellen zijn van hout, zodat ze goed aansluiten bij de natuurlijke uitstraling van Park De Noord. Het buitensporten sluit aan bij de wens van de jongeren en scholen dichtbij het park. Via de enquête konden omwonenden ons laten weten wat zij belangrijk vinden voor de inrichting van de sportzone, spelen en het honden uitrenveld.

Kan ik meer informatie over het ontwerp krijgen?

U kunt ons een e-mail sturen. Dan sturen wij u het ontwerpboekje voorlopig ontwerp Park De Noord toe. Heeft u moeite met het lezen van deze informatie? Laat het ons dan ook weten.

Park De Noord ligt in de wijk Overwhere en is eind jaren ’70, begin jaren ‘80 aangelegd. De Prinsenstichting grenst met het terrein aan het park. Park De Noord heeft geen duidelijke begrenzing door de groene uitlopers die de wijk inlopen. Het park voelt bosachtig aan door de dichte begroeiing. In het meest noordelijke deel is een hondenlosloopgebied waar intensief gebruik van gemaakt wordt en een skatebaan. Meer zuidelijk gelegen zijn speeltoestellen aanwezig. Dit park heeft vrij weinig voorzieningen, bankjes en prullenbakken. De noordkant van het park maakt onderdeel uit van de Ecoband. Een ecologische verbindingszone tussen de Beemsterringvaart en de Purmerringvaart. Bepaalde delen van het park zijn gevoelig voor wateroverlast. Landschapsbureau Vista heeft een voorlopig ontwerp gemaakt, waarin ruimte is voor verschillende doelgroepen, waterberging, het groen en de dieren die in het park leven.

Vorig jaar is het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ door de raad vastgesteld als richtinggevend kader voor de opwaardering van acht parken. Dit betreft: Kooimanpark, Park De Noord, Leeghwaterpark, Park De Dwarsgouw, Park De Uitvlugt, Park De Driegang, Gorsebos en Groengebied Purmerland. Om een goed beeld van alle parken te krijgen zijn in 2020 relevante gegevens van elk park verzameld. Ook is er een uitgebreid participatieproces doorlopen. De uitkomsten uit het participatieproces heeft ons inzicht gegeven wat er in de parken speelt en nodig is voor opwaardering. Voor de opwaardering van de parken hebben we op basis van deze gegevens kaders beschreven. Algemene kaders die voor alle parken gelden en park specifieke kaders. Deze kaders zijn opgenomen in het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’. We zien onze parken als groene parels van de stad. De komende jaren gaan we onze parken daarom opwaarderen. We investeren de komende vijftien jaar in onze parken om ze om te vormen tot waardevolle groene parels voor mens en dier. We starten dit jaar met de uitvoering van het Kooimanpark. Op 30 juni dit jaar heeft de raad het definitief ontwerp Kooimanpark vastgesteld. Park De Noord is het tweede park dat opgewaardeerd wordt.

De omgeving rond Park De Noord verandert. De gebouwen van de Prinsenstichting en de kinderboerderij hebben een nieuwe plek gekregen. De komende jaren komen er extra woningen bij op het terrein van de Prinsenstichting en in de Torenmolen. Er zijn ontwikkelingen op het terrein van de scholencampus en ook voor De Koog wordt een ontwikkelvisie gemaakt. Al deze veranderingen hebben op termijn ook invloed op het gebruik van Park De Noord. Er zullen meer mensen, met verschillende behoeften gebruik gaan maken van het park. Onthaasten, ontmoeten, spelen, hond uitlaten, bewegen, ontdekken. Het park zal veelzijdig gebruikt moeten kunnen worden. Het klimaat verandert en er zullen vaker extreme buien komen en periodes van hitte. Het park kan bij het vinden van verkoeling en in het tijdelijk bufferen van water een bijdrage leveren. Daarnaast grenst het park aan de Ecoband. Een ecologische verbindingszone tussen de Beemster- en Purmerringvaart. Ook voor de dieren die in het park leven moet er rust en ruimte blijven. De huidige inrichting van het park is nog niet op al die behoeftes afgestemd, daarom is een opwaardering van Park De Noord nodig.

2022

Op 9 november heeft de gemeente een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de buurt over het aangepaste ontwerp voor het spelen bij Mulderslaantje.

Op 8 september 2022 stonden we op het speelveld bij het Mulderslaantje om met de direct omwonenden over de inrichting van het speelveld in gesprek te gaan. Omwonenden die niet aanwezig konden zijn, konden tot 23 september een online enquête invullen.

Op 2 september 2022 stonden we in Park De Noord. De ontwerper, de wethouder en een aantal vakspecialisten waren aanwezig om het ontwerp toe te lichten. We hebben gesproken met omwonenden over wat zij belangrijk vinden voor de verdere invulling van de verschillende parkruimtes.

2020

Om te weten hoe de parken gebruikt en gewaardeerd worden, is in 2020 een uitgebreid participatieproces doorlopen met verschillende gebruikers van een park. Ook voor Park De Noord is dit gebeurd. Dit proces bestond uit vier onderdelen:

 1. internet enquête.
 2. bevragen interne stakeholders.
 3. bevragen externe stakeholders.
 4. ‘Praten in het park’.

Bevindingen participatieproces Park De Noord in 2020

Internetenquête

Het park wordt voornamelijk gebruikt voor wandelen, fietsen en genieten van de natuur. De gebruikers zijn kritisch over de toegankelijkheid en vinden de bestaande paden slecht begaanbaar en te smal om over te fietsen. Er is verwarring tussen fiets- en voetpaden door onduidelijke bewegwijzering. Daarnaast vindt men dat er onvoldoende parkeermogelijkheden zijn voor fietsers, brommers en auto’s en te weinig sport- en speelmogelijkheden. De beleving en groenervaring is anders geworden door de jaren heen. Er zijn bomen gekapt en er is behoefte aan kleur en nieuw groen. De veiligheidsbeleving ’s avonds is onvoldoende.

Interne stakeholders

Het park wordt intensief gebruikt door hondenbezitters. De toegankelijkheid is een punt van kritiek. Fietsers en brommers rijden door het park en duidelijke bewegwijzering wordt gemist. De paden zijn slecht begaanbaar en smal. Op een aantal plekken in het park is wateroverlast aanwezig. In de toekomst zijn er een aantal ontwikkelingen in de omgeving die mogelijk van invloed zijn op het park zoals de ontwikkeling van het Kwadijkerpark, Esports en de Koog.

Externe stakeholders

De bewoners van de Prinsenstichting zullen naar verwachting meer gebruik gaan maken van het park. Daarmee is aansluiting op de specifieke behoefte van de bewoners nodig. De skatebaan wordt gebruikt als een ontmoetingsplek voor jongeren en niet of in mindere mate om te skaten. Bij renovatie moet in overleg met de jongeren gekeken worden of deze plek voldoet.

‘Praten in het park’

Het is een geliefd park voor uiteenlopende doelgroepen. Het park is voor het gevoel de afgelopen jaren kleiner geworden doordat er op het terrein van de Prinsenstichting, dat voorheen ook als parkomgeving voelde, woningbouw is en wordt toegevoegd. Hondenbezitters zijn blij dat er in het park zoveel ruimte is voor de honden (aangewezen losloopgebied). Daar tegenover staat dat een ander deel van de bezoekers het park
als ontoegankelijk ervaart door het losloopgebied. Deze bezoekers geven aan dat zij het gevoel krijgen dat de hondenplekken overheersen in het park. Er is een verschil in behoefte aan omheining van het hondenlosloopgebied. De skatebaan is aan vervanging toe en wordt nu veelvuldig gebruikt als hangplek. Verder zou een speelplek voor (kleine) kinderen fijn zijn. Een flinke verbetering in onderhoud van groen en meer kleur en bloemen in het park is wenselijk, als ook de verbetering van toegankelijkheid. De voetpaden worden als slecht ervaren en er wordt gefietst, wat tot ergernis leidt. Op verschillende plekken in het park is wateroverlast. Ook wordt aangegeven dat op het grote grasveld veel kuilen zitten. Verder wordt de integratie met het terrein van de Prinsenstichting genoemd (waarbij een plek komt om koffie te drinken) én dat Park De Noord goed toegankelijk moet zijn voor mensen van de Prinsenstichting.

In het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ zijn de onderstaande park specifieke kaders voor Park De Noord opgenomen:

 • Duidelijke zones voor honden losloopgebied, veilig spelen voor kinderen en specifieke doelgroep uit de Prinsenstichting.
 • Goede aansluiting op bestaande groene lopers en aanwezige sport- en spelmogelijkheid.
 • Goede aansluiting op nieuwe bouwlocaties op paden structuur en entrees park.
 • Kijken naar de kansen voor koppeling met onderwijs en als plek om buiten te sporten.
 • In het park is een ontmoetingsplek voor jongeren in combinatie met een ingerichte voorziening.

Deze kaders zijn samen met de bevindingen uit het participatieproces als uitgangspunt gebruikt voor het maken van het voorlopig ontwerp voor Park De Noord.

In september 2022 stonden we in het park om met bewoners te praten over het voorlopige ontwerp. De indeling stond vast maar over de invulling daarvan hebben we met omwonenden gesproken. Ook de online enquête is goed ingevuld. De reacties daaruit gaan we verwerken en meenemen in het definitieve ontwerp. De enquête was tot en met 23 september 2022 in te vullen.

Het ontwerp van het speelveld bij het Mulderslaantje is onderdeel van het ontwerp van het gehele park. Daar zijn we nu mee bezig. Daarover hebben we met omwonenden gesproken en de inrichting aangepast. We verwachten het definitief ontwerp voor de zomer van 2023 te kunnen presenteren. Het gaat dan naar de gemeenteraad waar het wordt aangeboden ter vaststelling. Na de technische uitwerking en aanbesteding verwachten we begin 2024 te kunnen starten met de werkzaamheden. We informeren u verder over deze stappen op deze website, social media en de nieuwsbrief van de gemeente.

Park De Noord in rode stippellijn aangegeven met twee ontwikkellocaties met een rode ster
De locatie van Park De Noord in rode stippellijn aangegeven.