Bestemmingsplan schadevergoeding

Vermindering van de waarde van een onroerende zaak, of verlies van inkomen, die is veroorzaakt door (wijziging van) onder andere bepalingen uit een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening.

Wat u moet weten

Met planschade wordt bedoeld de vermindering van de waarde van een onroerende zaak, of verlies van inkomen die is veroorzaakt door (wijziging van):

 • bepalingen uit een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening;
 • bepalingen behorend bij een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan;
 • een omgevingsvergunning voor buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan;
 • besluiten van de gemeente, provincie of het Rijk, die de werking van een beheersverordening buiten toepassing verklaren.

Als u van mening bent dat u wordt benadeeld door een van de genoemde oorzaken, dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. U dient dit te doen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de planologische maatregel.

In veel gevallen blijft een deel van de schade voor rekening van de aanvrager. Het eigen risico (twee procent van de waarde van de woning/omzet) is daarvoor opgenomen.

Niet alle schade wordt vergoed. Zo wordt gekeken of u al voor aankoop van uw onroerende zaak, kennis kon nemen van de planontwikkeling. Bijvoorbeeld door een structuurvisie of beleidsplan van de gemeente, provincie of het Rijk. Dit heet 'voorzienbaarheid'. Is dit niet aan de orde, dan geldt ook nog een (wettelijk) eigen risico van twee procent van de waarde van uw onroerend goed of inkomen.

Beoordeling verzoek tegemoetkoming planschade

Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra blijkt dat uw verzoek compleet is, het drempelbedrag binnen de termijn is ontvangen en uw verzoek niet (kennelijk) ongegrond wordt bevonden.

Onafhankelijk bureau adviseert

De gemeente vraagt een onafhankelijk bureau om advies. Dat bureau vraagt u en de gemeente om meer informatie. Het bureau stelt - na beoordeling van alle relevante stukken en eventueel "horen" - een conceptadvies op. Dit stuurt zij gelijktijdig naar u en de gemeente, zodat beiden kunnen reageren. Daarna stelt het bureau het definitieve advies op en stuurt dit naar u en de gemeente.

Een verzoek om tegemoetkoming planschade wordt in bepaalde gevallen verkort afgedaan, zonder advies van een onafhankelijk bureau. Dat kan als op voorhand duidelijk is dat het verzoek ongegrond is.

Besluit

Volgend op het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Daarbij wordt het advies in de meeste gevallen overgenomen. Om bepaalde redenen kan echter worden afgeweken. In het besluit op uw verzoek wordt aangegeven of en in hoeverre de gemeente aan uw verzoek tegemoetkomt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het besluit van het college. U dient daarvoor een bezwaarschrift in. Informatie over hoe u een bezwaarschrift kunt indienen, ontvangt u bij de beslissing op uw verzoek

Voorwaarden

 • Alleen eigenaren van onroerende zaken komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade.
 • Alleen waardevermindering van onroerende zaken (gebouwen en grond) en inkomensschade komen voor tegemoetkoming in aanmerking. Inkomensschade komt neer op bedrijfsschade in de vorm van omzetverlies.
 • In schade wordt alleen tegemoetgekomen indien die niet voor uw rekening behoort te blijven en/of niet al op een andere manier is vergoed (bij aankoop/onteigening).
 • Het verzoek moet u indienen binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden van een planologische maatregel (onherroepelijk wil zeggen dat er geen bezwaar- of beroepsmogelijkheden meer zijn en de planologische maatregel dus onaantastbaar is geworden).

Kosten

Om uw aanvraag in behandeling te nemen betaalt u een heffing van € 300,00. Als blijkt dat u inderdaad recht heeft op planschade, wordt dit bedrag terugbetaald, samen met de planschade zelf.

Aanvragen

Voor het indienen van een aanvraag om tegemoetkoming in planschade hoeft u niet te wachten op de daadwerkelijke realisatie van de bebouwing of het wijzigen van het gebruik. Het gaat om de planologische (objectieve) verslechtering die optreedt.

Uw schriftelijke verzoek om tegemoetkoming in planschade kunt u indienen bij:    

Gemeente Purmerend
College van burgemeester en wethouders
Team ontwikkeling
Postbus 15
1440 AA Purmerend

In uw verzoek beschrijft u het volgende:

 • het adres van het getroffen perceel / kadastrale aanduiding;
 • door welk besluit u schade lijdt (het schadeveroorzakende besluit);
 • de aard van de schade (wijze waarop u schade ondervindt);
 • de hoogte van de tegemoetkoming (schadebedrag minus eigen risico (twee procent van de waarde van de woning/omzet));
 • de wijze waarop u tegemoetgekomen wenst te worden (in geld of anderszins);
 • op welke datum u eigenaar bent geworden van het onroerend goed.

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u van de gemeente informatie hoe u kunt betalen, of uw verzoek compleet is en welke termijn daarvoor gesteld wordt.