Privacyverklaring

De gemeente heeft uw persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de gemeentelijke taken uit te voeren. U heeft er recht op dat de gemeente zorgvuldig met uw gegevens omgaat. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente persoonsgegevens verwerkt.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gemeente heeft veel verschillende taken. Denk aan het ophalen van huisvuil, het handhaven van de openbare orde, het heffen van (gemeentelijke) belastingen en het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Om die taken uit te kunnen voeren heeft de gemeente uw gegevens nodig.

Soms is het voldoende om uw naam en adres te weten. Bijvoorbeeld als de gemeente u een brief wil sturen over wegwerkzaamheden in uw straat. Soms heeft de gemeente meer gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld als u een aanvraag voor hulp bij het huishouden doet. Dan heeft de gemeente inhoudelijke (gezondheids)gegevens nodig om te beoordelen of u daar recht op heeft. Ook als u een beroep doet op schuldhulpverlening, moet de gemeente precies weten welke inkomsten en schulden u heeft.

Uitgangspunt is dat de gemeente niet meer gegevens van u verzamelt dan nodig is voor een bepaalde taak.

Eisen aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

De gemeente moet uw gegevens goed beveiligen. Ze mogen namelijk niet terecht komen bij personen of organisaties die niets met uw gegevens te maken hebben. Gebeurt dat toch, dan ontstaat er een datalek. U kunt een datalek melden. Onderaan deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

Zorgvuldig omgaan met uw gegevens betekent ook dat de gemeente uw gegevens niet langer mag bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van een taak.

Zorgvuldig omgaan met gegevens betekent niet dat uw gegevens het stadhuis niet mogen verlaten. De gemeente werkt samen met partijen van buiten om taken uit te voeren. Deze partijen mogen uw gegevens dan hebben van de gemeente, bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank die de pgb-betalingen in de WMO regelt. Of de rechtbank die gegevens krijgt van burgers die in beroep zijn gegaan tegen een gemeentelijke beslissing.

Wat zijn uw rechten?

Sinds 25 mei 2018 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft u rechten:

 1. U kunt de gemeente vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Als daar fouten in staan, dan kunt u vragen die gegevens te verbeteren.
 2. Vindt u dat de gemeente uw gegevens niet (meer) nodig heeft, dan kunt u vragen om ze te wissen en/of kunt u hiertegen bezwaar maken.
 3. Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken, dan kunt u die toestemming intrekken.

De eerste 2 rechten heeft u ook als uw gegevens bij de gemeente gebruikt worden op grond van de Wet politiegegevens (Wpg).

Modelbrieven

Onderaan deze pagina staan AVG-modelbrieven. U kunt de tekst gebruiken om een brief naar de gemeente te sturen. Bijvoorbeeld als u inzage wilt in uw gegevens of gegevens wil verbeteren of wissen. Kopieer de tekst naar een eigen document en vul de ontbrekende gegevens in. Print de brief uit en verstuur deze per post.

Uitzonderingen

Een beroep doen op uw rechten kent uitzonderingen. Het is mogelijk dat het belang van de gemeente om uw gegevens te verwerken zwaarder weegt dan uw belang om ze in te zien of te vernietigen, bijvoorbeeld wanneer er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Als dit zo is, staat dit in het besluit dat u ontvangt op uw verzoek.

Wifi

In onze locaties Stadhuis en De Koog bieden wij Wifi aan via Ziggo. Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u akkoord te gaan met de privacyverklaring van Ziggo en de voorwaarden die Ziggo voor het gebruiken van Wifi hanteert. Deze zijn te raadplegen via de pagina die verschijnt als u verbinding met Wifi probeert te maken.

Contact

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) Joost Schrieken via:

Wilt u uw vraag per brief stellen, dan kunt u die sturen naar:
FG Purmerend
Postbus 15
1440 AA Purmerend

De gemeente is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten. De gemeente probeert er alles aan te doen om de gevolgen van deze uitspraak zo goed mogelijk te voorkomen.

Wilt u een klacht indienen, dan kan dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt telefonisch contact met hen opnemen via 070 888 8500.

Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat wij als gemeente netjes met (persoons)gegevens omgaan. Daarom gebruikt gemeente Purmerend ZIVVER.

Op de pagina Zo werkt ZIVVER leest u hoe u ZIVVER kunt gebruiken.

U kunt onderstaande tekst gebruiken om een brief naar de gemeente te sturen.

Uitleg modelbrief

Kopieer de tekst naar een eigen document om de brief uit te printen en vul de ontbrekende gegevens in. In deze brief staan 4 verschillende opties. Gebruik alleen de alinea die voor u van toepassing is. Print de brief uit en verstuur deze per post.

Modelbrief

College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van team … (team waar de beperking plaats moet vinden hier noemen)
Postbus 15
1440 AA Purmerend

... (datum)

Onderwerp: Verzoek om beperking van verwerking van eigen persoonsgegevens (bij team ...)
(als u weet bij welk team binnen de gemeente uw gegevens bekend zijn, zet dan ook de naam van dit team erbij)

Geacht college,

Bij brief van … (datum) heb ik u gevraagd mijn persoonsgegevens te rectificeren. Zolang u geen besluit op dit verzoek genomen hebt, vraag ik u mijn gegevens alleen met mijn toestemming of voor de in artikel 18, tweede lid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde doelen te verwerken.

of

U hebt (bij brief van … (datum) optioneel) aangegeven dat u mijn persoonsgegevens wilt wissen omdat u ze niet rechtmatig verwerkt. Hierbij vraag ik u ze niet te wissen, maar mijn gegevens alleen met mijn toestemming of voor de in artikel 18, tweede lid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde doelen te verwerken.

of

U hebt (bij brief van … (datum) optioneel) aangegeven dat u mijn persoonsgegevens wilt wissen omdat u ze niet meer nodig heeft. Hierbij vraag ik u ze niet te wissen omdat ik ze nog nodig heb voor het instellen/uitoefenen/onderbouwen van een rechtsvordering.
Als u aan mijn verzoek gevolg geeft, mag u mijn persoonsgegevens alleen met mijn toestemming of voor de in artikel 18, tweede lid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde doelen te verwerken.

of

Bij brief van … (datum) heb ik bezwaar gemaakt tegen uw verwerking van mijn persoonsgegevens. Zolang u geen besluit op dit verzoek genomen hebt, vraag ik u mijn gegevens alleen met mijn toestemming of voor de in artikel 18, tweede lid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde doelen te verwerken.

Met vriendelijke groet,

... (naam)
... (adres)
... (postcode, woonplaats)
... (geboortedatum)

U kunt onderstaande tekst gebruiken om een brief naar de gemeente te sturen.

Uitleg modelbrief

Kopieer de tekst naar een eigen document om de brief uit te printen en vul de ontbrekende gegevens in. Print de brief uit en verstuur deze per post.

Modelbrief

College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van team … (alleen invullen als u de persoonsgegevens die zich bij een specifiek team bevinden overgedragen wilt hebben)
Postbus 15
1440 AA Purmerend

... (datum)

Onderwerp: Verzoek om overdracht van eigen persoonsgegevens (bij team...)
(als u weet bij welk team binnen de gemeente uw gegevens bekend zijn, zet dan ook de naam van dit team erbij)

Geacht college,

Met verwijzing naar artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vraag ik u de persoonsgegevens die ik eerder aan u heb verstrekt:

 1. aan mij over te dragen. U kunt dit doen door deze gegevens te mailen naar …. (e-mailadres).
 2. over te dragen aan… (beoogde ontvanger van de persoonsgegevens)

Ik ben mij ervan bewust dat u alleen aan mijn verzoek kunt voldoen als:

 • Ik u eerder expliciet toestemming heb gegeven om mijn persoonsgegevens te verwerken; of
 • U mijn persoonsgegevens verwerkt in het kader van de tussen ons te sluiten/ afgesloten overeenkomst over … (onderwerp overeenkomst noemen)

Met vriendelijke groet,

... (naam)
... (adres)
... (postcode, woonplaats)
... (geboortedatum)

U kunt onderstaande tekst gebruiken om een brief naar de gemeente te sturen.

Uitleg modelbrief

Kopieer de tekst naar een uw e-mail of een eigen document om de brief uit te printen. Vul de ontbrekende gegevens in. Print de brief uit en verstuur deze per post.

Modelbrief

College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van team … (alleen invullen als u de persoonsgegevens die zich bij een specifiek team bevinden overgedragen wilt hebben)
Postbus 15
1440 AA Purmerend

... (datum)

Onderwerp: Verzoek om inzage in eigen persoonsgegevens (bij team...)
(als u weet bij welk team binnen de gemeente uw gegevens bekend zijn, zet dan ook de naam van dit team erbij)

Geacht college,

Met verwijzing naar artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil ik graag schriftelijk van u weten of u persoonsgegevens van mij verwerkt en zo ja:

 • Om welke (categorieën) persoonsgegevens dan het gaat?
 • Voor welke doelen die gegevens verwerkt worden?
 • Aan wie u mijn persoonsgegevens (eventueel) verstrekt?
 • Hoe lang u mijn persoonsgegevens gaat bewaren (voor zover u dit kunt zeggen)?
 • Van wie u mijn persoonsgegevens gehad hebt, als u ze niet van mij hebt gekregen?
 • Of u mijn persoonsgegevens onderwerpt aan geautomatiseerde besluitvorming?

Als u mijn persoonsgegevens verwerkt, vraag ik u om kopieën van al die gegevens.
U kunt deze kopieën en de antwoorden op bovenstaande vragen:

 • sturen naar onderstaand adres of het e-mailadres waarmee ik dit verzoek verstuurd heb.
 • Ik kom de kopieën zelf op het stadhuis ophalen (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik ben mij ervan bewust dat u mij om mijn legitimatie kunt vragen voordat u mij mijn persoonsgegevens stuurt of geeft.

Met vriendelijke groet,

... (naam)
... (adres)
... (postcode, woonplaats)
... (geboortedatum)

U kunt onderstaande tekst gebruiken om een brief naar de gemeente te sturen.

Uitleg modelbrief

Kopieer de tekst naar een eigen document om de brief uit te printen. Vul de ontbrekende gegevens in. In deze brief staan verschillende opties. Kies de tekst die voor u van toepassing is. Print de brief uit en verstuur deze per post.

Modelbrief

College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van team … (alleen invullen als u de persoonsgegevens die zich bij een specifiek team bevinden overgedragen wilt hebben)
Postbus 15
1440 AA Purmerend

... (datum)

Onderwerp: Verzoek om rectificatie eigen persoonsgegevens (bij team...)
(als u weet bij welk team binnen de gemeente uw gegevens bekend zijn, zet dan ook de naam van dit team erbij)

Geacht college,

 1. Bij brief van …. (datum) met registratienummer …. heeft u mij mijn persoonsgegevens gestuurd.
 2. Op … (datum) heeft u mij op het stadhuis inzage gegeven in mijn eigen persoonsgegevens.

(kies voor 1 of 2, wat voor u van toepassing is)

Ik heb gezien dat een deel van deze gegevens niet juist zijn. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: …
Ze zijn niet juist omdat …
De juiste gegevens zijn …

en/of

Ik heb gezien dat er gegevens ontbreken. Deze persoonsgegevens heb ik als bijlage bijgevoegd.

en/of

Ik heb in bijgevoegde verklaring aangegeven wat er niet goed aan deze gegevens is.

Gezien het bovenstaande en met verwijzing naar artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vraag ik u om rectificatie van mijn persoonsgegevens door:

 • de onjuiste persoonsgegevens te vervangen door de juiste gegevens;

en/of

 • de ontbrekende persoonsgegevens aan te vullen met de in de bijlage opgenomen persoonsgegevens/mijn aanvullende verklaring.

(Eventueel toevoegen)
Zolang u geen besluit op dit verzoek genomen hebt, vraag ik u mijn gegevens alleen met mijn toestemming of voor de in artikel 18, tweede lid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde doelen te verwerken.

Met vriendelijke groet,

... (naam)
... (adres)
... (postcode, woonplaats)
... (geboortedatum)

U kunt onderstaande tekst gebruiken om een brief naar de gemeente te sturen.

Uitleg modelbrief

Kopieer de tekst naar een eigen document om de brief uit te printen en vul de ontbrekende gegevens in. In deze brief staan verschillende opties. Kies de tekst die voor u van toepassing is. Print de brief uit en verstuur deze per post.

Modelbrief

College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van team … (team waar de verwijdering plaats moet vinden hier noemen)
Postbus 15
1440 AA Purmerend

... (datum)

Onderwerp: Verzoek om eigen persoonsgegevens te wissen (bij team ...)
(als u weet bij welk team binnen de gemeente uw gegevens bekend zijn, zet dan ook de naam van dit team erbij)

Geacht college,

 1. Bij brief van …(datum) met registratienummer … heeft u mij mijn persoonsgegevens gestuurd.
 2. Op … (datum) hebt u mij op het stadhuis inzage gegeven in mijn eigen persoonsgegevens.

(kies 1 of 2, wat voor u van toepassing is of kopieer onderstaande tekst)

of

Sinds … (datum of periode) verwerkt u/het team … mijn persoonsgegevens.

Met een verwijzing naar artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vraag ik u om deze persoonsgegevens/de volgende persoonsgegevens … te wissen.

(Als van toepassing)

U heeft in het verleden (een deel van) bovenbedoelde persoonsgegevens openbaar gemaakt. Ik vraag u daarom ook om, waar mogelijk, de externen die deze persoonsgegevens zelf verwerken, van mijn verzoek om het wissen van gegevens op de hoogte te stellen.

Ik ben mij ervan bewust dat u aan mijn verzoek niet zult voldoen als:

 • op dit verzoek niet één van de gevallen als genoemd in artikel 17, eerste lid AVG van toepassing is.
 • u dringende redenen heeft om de gegevens niet te wissen. Deze redenen staan genoemd in artikel 17, derde lid AVG.

Met vriendelijke groet,

... (naam)
... (adres)
... (postcode, woonplaats)
... (geboortedatum)

U kunt onderstaande tekst gebruiken om een brief naar de gemeente te sturen.

Uitleg modelbrief

Kopieer de tekst naar een eigen document om de brief uit te printen en vul de ontbrekende gegevens in. Print de brief uit en verstuur deze per post.

Modelbrief

College van burgemeester en wethouders
Ter attentie van team … (team waar de verwijdering plaats moet vinden hier noemen)
Postbus 15
1440 AA Purmerend

... (datum)

Onderwerp: Bezwaar tegen verwerking van eigen persoonsgegevens (bij team...)
(als u weet bij welk team binnen de gemeente uw gegevens bekend zijn, zet dan ook de naam van dit team erbij)

Geacht college,

U verwerkt mijn persoonsgegevens omdat die noodzakelijk zijn om uw taak van algemeen belang c.q. uw taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag te kunnen vervullen.

Met verwijzing naar artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maak ik bezwaar tegen deze die verwerking omdat ik … (specifieke redenen van bezwaar noemen. Bijvoorbeeld: omdat ik niet wil dat iemand bij de gemeente weet dat … (ik ziek ben/gescheiden ben/een kind heb))

Met vriendelijke groet,

... (naam)
... (adres)
... (postcode, woonplaats)
... (geboortedatum)

Via de website overheid.nl vindt u het privacybeleid van de gemeente Purmerend.

Komt u (ongewild) in aanraking met gevoelige gegevens van iemand anders? Meld het!

De gemeente heeft veel gegevens van haar inwoners. Daar gaan we zorgvuldig mee om. Toch is het altijd mogelijk dat die gegevens in verkeerde handen vallen. Bijvoorbeeld doordat de laptop waarop die gegevens staan wordt gestolen of het systeem waarin ze staan wordt gehackt. De wet noemt dit datalekken.

Vanaf 1 januari 2016 moet de gemeente, en elke andere organisatie die persoonsgegevens bijhoudt, bij ieder datalek nagaan of dit gemeld moet worden aan de toezichthouderDe Autoriteit Persoonsgegevens. Als deze instantie vindt dat een organisatie niet netjes met deze gegevens omgaat, kan het deze organisatie een boete geven.

De gemeente neemt deze regels serieus en let daarom extra op of er ergens binnen de gemeente een datalek is of is geweest. Naast eventueel melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens wordt dit lek natuurlijk zo snel mogelijk gedicht. Ook kunt uzelf getuige zijn van een datalek. Bijvoorbeeld als u aan de balie de formulieren van een vorige klant kan lezen.

Melden van een lek

Mocht u een datalek ontdekken, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Dit kan aan de balie, bij het Klantcontactcentrum via (0299) 452 452 of viadatalek@purmerend.nl

Het kan ook gebeuren dat iemand anders gevoelige gegevens van u te zien krijgt. De gemeente neemt dan waar nodig contact met u op. Als dat nodig is kunt u daarna maatregelen nemen om te voorkomen dat u door dit datalek in de problemen komt. Bijvoorbeeld uw bankrekening laten blokkeren.

Purmerend verwerkt veel persoonsgegevens. In het Register verwerkingsactiviteiten wordt aangegeven welke persoonsgegevens voor welke werkprocessen (= verwerking) verwerkt worden.