Handhavingsverzoek indienen

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt, kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen.

Het gaat hierbij om situaties die in strijd zijn met wet- en regelgeving. Dit is een formele procedure. U kunt een handhavingsverzoek niet anoniem indienen.

Richt uw verzoek schriftelijk aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Een toezichthouder bezoekt de locatie van de melding. Voorbeelden zijn:

  • Mijn buurman bouwt een schuur in de voortuin.
  • In het verzorgingstehuis van mijn oma staat de brandbeveiligingsinstallatie uitgeschakeld.
  • Bij mij aan de overkant worden oude dakpannen van een monument vervangen door nieuwe moderne dakpannen.
  • Een bedrijf bij mij om de hoek verricht laswerkzaamheden in de buitenlucht.

Als er geen overtreding is vastgesteld, krijgt de verzoeker (belanghebbende) schriftelijk bericht dat de gemeente het verzoek afwijst. De verzoeker kan hierop zijn zienswijze indienen, bezwaar maken en in beroep gaan.

Als er sprake is van een overtreding, dan moet de gemeente onderzoeken of de illegale situatie te legaliseren is. Wanneer legalisatie mogelijk is, krijgt de overtreder de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Indien legalisatie niet mogelijk is, moet de illegale situatie worden beƫindigd.

De indiener van het verzoek tot handhaving moet direct bij het onderwerp betrokken zijn. Als het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat zonder vergunning is gebouwd, dan zijn de buren direct betrokken en daardoor belanghebbenden.

In het verzoek meldt u het volgende:

  • Uw naam en adres
  • De reden voor het verzoek
  • Uw handtekening

Prioriteiten en de gevolgen voor inwoners en bedrijven

Handhavingsprioriteiten worden in eerste instantie gebaseerd op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor inwoners en bedrijven. Aspecten als leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit worden ook meegewogen.

De prioriteiten zijn gebaseerd op een probleemgerichte benadering. Wat vinden inwoners en bedrijven belangrijk? Problemen lossen we integraal en zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven op.

Inwoners, bedrijven en instellingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving. Inwoners en bedrijven dienen problemen zoveel mogelijk zelf op te lossen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de gemeente een rol spelen door bijvoorbeeld overleg of mediation (bemiddelen).

Uitgangspunten en beleidskeuzes

Handhaving wordt zoveel mogelijk integraal en wijkgericht uitgevoerd. De gemeente bepaalt (na onderzoek) zelf wanneer zij overgaat tot handhaving. De bestuurlijke uitgangspunten en beleidskeuzes over handhaving van de regelgeving zijn vastgelegd in de Nota Integrale Handhaving Purmerend. In deze nota staan de visie, de uitgangspunten, de prioriteiten en de strategie van de gemeente ten aanzien van de handhaving van de fysieke leefomgeving.

Programma uitvoering en handhaving

Ieder jaar stelt het college van burgemeester en wethouders een programma uitvoering en handhaving vast. In dit programma wordt het vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid uitgewerkt en worden de activiteiten beschreven die het Omgevingsteam en het team Toezicht en Handhaving (T&H) van de gemeente Purmerend op het gebied van uitvoering (vergunningverlening) en handhaving in dat jaar zullen uitvoeren.

Het programma uitvoering en handhaving Purmerend 2022