Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Daarmee vraagt u de gemeente om nog eens goed te kijken naar het besluit dat is genomen. Mogelijk is er een onjuist besluit genomen of is een andere oplossing mogelijk.

Wat u moet weten

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente dan geldt het volgende:

  • Het besluit moet aan u gericht zijn of u moet belanghebbende zijn.

en:

  • U bent het niet eens met het besluit, óf
  • U vindt dat de gemeente ten onrechte géén besluit heeft genomen. De gemeente heeft schriftelijk geweigerd een besluit te nemen of de gemeente heeft niet gereageerd op uw aanvraag/verzoek en u bent het hier niet mee eens, óf
  • Indien de gemeente het besluit te laat heeft genomen.

Indieningstermijn

U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Het besluit is bekendgemaakt op de dag dat het naar u is verzonden of op de dag dat het besluit is gepubliceerd in Purmerend Totaal.

Heeft u niet genoeg tijd voor het schrijven van een volledig bezwaarschrift, dan kunt u bij het indienen van het bezwaarschrift vragen of u de redenen van uw bezwaar later mag indienen. Daarvoor krijgt u dan meestal extra tijd om het bezwaarschrift aan te vullen.

U kunt ook bezwaar indienen als het besluit niet aan u gericht is. U moet dan een rechtstreeks, actueel, persoonlijk en betrokken belang hebben bij het besluit van enige betekenis. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er  bomen in de nabijheid van uw woning met een kapvergunning worden gerooid.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan

In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. Dit moet er in elk geval in staan:

  • uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een kopie of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook het kenmerknummer van het besluit doorgeven
  • de argumenten van uw  bezwaar
  • eventueel aangevuld met documenten die uw argumenten  kunnen ondersteunen
  • uw handtekening.

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U krijgt dan de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bezwaarschrift alsnog aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard).

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Hiervoor moet u gemachtigd zijn (dit geldt niet voor advocaten).

Een voorbeeld van een machtiging vindt u op het onderdeel Voorbeelden.

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan:
Gemeente Purmerend óf gemeente Beemster
t.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Vervolg

Bezwaar ingediend – en nu?

Nadat wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

We zullen kort het bezwaarschrift bespreken en samen kijken welke behandelwijze het beste bij uw bezwaarschrift past.

Behandeling bezwaarschrift

Klik op het plaatje voor de vergroting of ga naar de tekstversie van behandeling bezwaarschrift

bij doorklik volgt de uitleg hoe het bezwaardschrift behandelt wordt

Besluit uitstellen

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Het besluit wordt dus in beginsel niet uitgesteld. Neem hierover contact op met de behandelaar van uw bezwaarschrift.

Besluit opschorten door voorlopige voorziening

Het kan zijn dat het uitvoeren van het besluit grote gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld als bepaalde bomen op korte termijn gekapt worden. Of als uw uitkering wordt stopgezet. U kunt de voorzieningenrechter dan om een voorlopige voorziening vragen. U vraagt daarmee  de uitvoering van de gemeentelijke beslissing op te schorten voor zolang de bezwaarprocedure loopt. Indien u door de rechter (voorlopig) in het gelijk wordt gesteld, wordt de kap mogelijk uitgesteld of loopt uw uitkering mogelijk (voorlopig) door. Indien tenslotte blijkt dat de uitkering terecht is beëindigd, dan wordt het teveel betaalde aan uitkering van u teruggevorderd.

Voorlopige voorziening aanvragen

U vraagt een voorlopige voorziening aan bij:

De rechtbank Noord-Holland
Locatie Haarlem, sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BK te Haarlem

Kosten

Aan het verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Als de rechter u gelijk geeft, kan hij bepalen dat de gemeente uw kosten (deels) moet betalen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Voorbeelden

Maak met het voorbeeld een bezwaarbrief die geschikt is voor uw situatie:

Voorbeeld bezwaarschrift 15,47 kB PDF

Wilt u iemand anders machtigen om een bezwaarschrift in te dienen?

Voorbeeld machtiging 13,05 kB PDF

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan:
Gemeente Purmerend of Gemeente Beemster
T.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA  Purmerend

Het is altijd verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Het is verstandig een kopie mee te sturen van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.