Alle diensten

Aanleunwoning (inschrijving)

Een aanleunwoning is een zelfstandige huurwoning (gelijkvloers) in of in de nabijheid van een zorginstelling.

Adopteer een prullenbak

Mist u in uw buurt nog een prullenbak? Als u een bak wilt adopteren, regelen wij dat daar een prullenbak komt te staan.

Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind.

Adresonderzoek

Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen.

Akte, buitenlandse

Als u in Nederland woont, bent u verplicht uw buitenlandse akte(n) in uw woongemeente te laten verwerken in de Basisregistratie personen (BRP). Hiervoor moet een afspraak maken.

Alcoholwetvergunning (voorheen Drank- en horecavergunning)

Horecabedrijven hebben een alcoholwetvergunning nodig als in het horecabedrijf alcohol geschonken wordt aan klanten. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld kantines van sportverenigingen. Een alcoholwetvergunning is pand- en ondernemersgebonden.

Bedrijfsvergunning parkeren

Een bedrijf dat in één van de vergunninggebieden gevestigd is en een (bedrijfs)auto nodig heeft voor de bedrijfsvoering, kan in aanmerking komen voor 1 of 2 bedrijfsvergunningen.

Begeleiding bij persoonlijke verzorging

Begeleiding bij persoonlijke verzorging is bedoeld voor mensen die zichzelf wel kunnen verzorgen, maar niet precies weten hoe ze dit moeten doen.

Begraven of cremeren

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor is toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Bestemmingsplan schadevergoeding

Vermindering van de waarde van een onroerende zaak, of verlies van inkomen, die is veroorzaakt door (wijziging van) onder andere bepalingen uit een bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening.

Betoging aanmelden

Het houden van een betoging (demonstratie) of samenkomst op een openbare plaats moet u vooraf melden aan de burgemeester.

Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een inwoner volgens de Basisregistratie Personen (BRP) in leven is. Dit bewijs kan nodig zijn voor een uitkering van een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Bewonersmelding

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of heeft u ergens last van? Meld het ons meteen. Wij streven er naar uw melding binnen 7 werkdagen af te handelen.

Bezoekersvergunning aanvragen

Bewoners van een parkeervergunninggebied kunnen een bezoekersvergunning aanvragen. Hiermee kunnen zij hun bezoek met een dagkaart laten parkeren binnen het vergunninggebied.

Bezwaar maken

Tegen bepaalde besluiten van de gemeente (zoals bijvoorbeeld een aanvraag van een bouwvergunning, subsidie of bijstandsuitkering) kunt u een bezwaar indienen. Soms is het niet nodig om naar deze procedure te grijpen. We adviseren u ons eerst even te bellen: (0299) 452 452.

Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Daarmee vraagt u de gemeente om nog eens goed te kijken naar het besluit dat is genomen. Mogelijk is er een onjuist besluit genomen of is een andere oplossing mogelijk.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, gas, licht, water, eten en drinken. Het is de bedoeling dat u weer zo snel mogelijk een zelfstandig inkomen heeft, dus u wordt ook geholpen met het vinden van een baan.

Bijzondere Bijstand - Bijzondere vergoedingen

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u kosten maakt die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Dit kan bijvoorbeeld komen door bijzondere omstandigheden. Het is afhankelijk van uw persoonlijke situatie of een omstandigheid bijzonder is.

Bodemenergiesysteem melden

Bij bodemenergie wordt gebruik gemaakt van de warmte die van nature aanwezig is in de bodem. Met een bodemenergiesysteem kunt u uw woning of bedrijfspand verwarmen en koelen.

Bodemonderzoek

Op verontreinigde grond mag niet worden gebouwd. Een bodemonderzoek, waarin de mate van de verontreiniging wordt aangetoond, is verplicht. Voor bepaalde gebieden in Purmerend kan door de gemeente een ontheffing van het bouwverbod worden verleend.

Bouwarchief

Bouwtekeningen kunt u nodig hebben voor onder andere het aanvragen van een omgevingsvergunning of klussen in uw woning of bedrijfsgebouw.

Bouwlawaai ontheffing

Voor het overschrijden van de geluidsnormen tijdens reguliere werktijden (maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur) heeft u een ontheffing van het college van burgemeester en wethouders nodig. Ook voor het werken buiten de reguliere werktijden moet u een ontheffing aanvragen.

Briefadres

Een briefadres is het adres van een familielid, vriend of kennis met wie u afspreekt dat deze uw post ontvangt. De gemeente schrijft u onder voorwaarden in op dit adres in de Basisregistratie personen (BRP). Zo bent u bereikbaar voor officiële instanties.

Correctieverzoek Basisregistratie personen (BRP)

Uw persoonsgegevens staan geregistreerd in de Basisregistratie personen (BRP). Vindt u dat hier fouten in zitten? Dan kunt u vragen om correctie hiervan. Hiervoor maakt van tevoren een afspraak.

Curatele

Soms kan iemand niet meer goed voor zichzelf zorgen of voor zijn eigen belangen opkomen. Bijvoorbeeld omdat die persoon een verstandelijke beperking heeft, een Alzheimerpatiënt is of een verslaving heeft. In die gevallen kan een persoon onder curatele, bewind of mentorschap worden gesteld.

Dagbesteding

Wie door een lichamelijke of psychische beperking moeite heeft met de dag invulling kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor dagbesteding.

Duurzaamheidslening

Als huiseigenaar, kunt u een duurzaamheidslening van minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000 aanvragen om energiebesparende maatregelen te financieren.

Dwangsom

Als u een aanvraag indient bij de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, wilt u zo snel mogelijk een beslissing. De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen moet ervoor zorgen dat de gemeente op tijd beslist op uw aanvraag.

Echtscheiding inschrijven

Voor een echtscheiding moet u contact opnemen met een advocaat. Deze dient, namens u, een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit.

Erkennen ongeboren vrucht

Bent u niet getrouwd en wordt u vader? Dan kunt u de vrucht al voor de geboorte erkennen. Ook als u niet de verwekker bent. Door de vrucht te erkennen, wordt u de wettelijke vader. U maakt hiervoor een afspraak.

Erkenning

Erkenning is het juridisch vastleggen van het vaderschap bij de Burgerlijke Stand.

Evenementenborden vergunning

Voor het plaatsen van evenementenborden op diverse locaties heeft u een vergunning nodig. De borden kunnen worden gebruikt voor het aankondigen van niet-commerciële evenementen, bijvoorbeeld de nazomerfeesten, inzamelingsacties, theateraankondigingen en evenementen georganiseerd door verenigingen.

Evenementensubsidie

De gemeente stelt jaarlijks een beperkt subsidiebedrag beschikbaar voor nieuwe, niet commerciële evenementen in Purmerend, die een duidelijke toevoeging zijn op het al bestaande evenementenaanbod in de stad.

Evenementenvergunning of -melding

Voor het organiseren van een evenement in Purmerend heeft u een evenementenvergunning nodig of moet u een melding doen. Nu de situatie rondom corona maakt dat regels elk moment kunnen worden bijgesteld krijgt u het advies eerst contact op te nemen met een medewerker van het team Vergunningen.

Festiviteit melding

Een (horeca)bedrijf mag onder bepaalde voorwaarden maximaal 12 festiviteiten per kalenderjaar organiseren. Waarbij de geluid- en lichtvoorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer niet van toepassing zijn.

Functionele parkeervergunning

Een functionele vergunning kan worden aangevraagd door niet-commerciële organisaties met een maatschappelijk doel die structureel werkzaamheden in meerdere parkeervergunninggebieden uitvoeren waarvoor een motorvoertuig noodzakelijk is. Dit geldt o.a.

Garantverklaring voor bezoekers

Als u iemand uit het buitenland uitnodigt voor een verblijf van korter dan drie maanden dan moet u een garantverklaring aanvragen. Met deze verklaring stelt u zich garant voor de kosten die uw bezoeker in Nederland maakt.

Geboorteaangifte

Binnen 3 dagen na de geboorte moet u uw kind aangeven in de gemeente waar het geboren is. Uw kind wordt dan opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP) en krijgt een Burgerservicenummer (BSN).

Gedenktegel plaatsen

Een gedenktegel is een verkeersveilige manier om als gedenkteken in (de berm van) de weg te plaatsen. Voor het plaatsen vraagt u toestemming aan de gemeente.

Gehandicaptenparkeerkaart

Weten of u (mogelijk) in aanmerking komt voor een parkeerkaart? - U heeft moeite met lopen en kunt met uw auto niet dicht bij de winkels parkeren. - Of u rijdt altijd mee als passagier en kunt niet zonder hulp van de bestuurder uw bestemming bereiken.

Gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland (en de meeste Europese landen). Hieronder ziet u de contactgegevens van het Loket WMO. Daar kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Geheimhouding persoonsgegevens

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bepaalt welke persoonsgegevens instanties ontvangen van de gemeente waar u staat ingeschreven. Deze wettelijk voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Geluidhinder, ontheffing spoor- en wegwerkzaamheden

Een ontheffing vraagt u aan als buitenwerkzaamheden geluidsoverlast kunnen opleveren voor de omgeving. Bijvoorbeeld als er overdag of 's nachts werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij het geluidsniveau hoger is dan 65 dB(A). Denk hierbij aan spoor- of wegwerkzaamheden.

Geslachtswijziging

U kunt uw geslacht in uw geboorteakte laten aanpassen. Dit kan alleen in de gemeente waar u bent geboren. In Purmerend maakt u hiervoor een afspraak.

Gezondheidsverklaring rijbewijs

Een gezondheidsverklaring is een vragenformulier over uw gezondheid. Deze verklaring heeft u nodig om een rijbewijs aan te kunnen vragen of – in bepaalde gevallen – te vernieuwen.

Graffiti of wildplak melden

Meld afbeeldingen, teksten aangebracht in de openbare ruimte of aanplakbiljetten en stickers op niet daarvoor bestemde plaatsen.

Handhavingsverzoek indienen

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt, kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen. Een toezichthouder gaat dan onderzoek ter plaatse uitvoeren.

Handtekening legaliseren

De 'legalisatie van een handtekening' verklaart dat uw handtekening op een bepaald document echt is.

Hond aan- of afmelden

Met het geld van deze belasting zorgt de gemeente onder andere voor het schoonhouden en het inrichten van de uitlaatroutes en losloopgebieden.

Horeca exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u een vergunning nodig. Informeer vooraf of het door u te gebruiken pand over de vereiste (horeca)bestemming beschikt. Hiervoor maakt u een afspraak met Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Huisaansluiting riool

Het realiseren van de huisaansluiting, van aanvraag tot uitvoering, neemt 5 tot 7 weken in beslag.

Huisvestingsvergunning

Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkope huurwoning te mogen wonen.

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperkingen niet in staat zijn zelf het huishouden te doen, die geen beroep kunnen doen op huisgenoten of personen uit hun eigen omgeving en die niet zelf een hulp kunnen betalen.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid in de huurlasten.

Huurwoning inschrijving

Bent u op zoek naar een huurwoning in Purmerend? Dan kunt u gebruik maken van de diensten van Woningnet en/of Woonmatch Waterland.

Identiteitskaart

Voor de fusie tussen Beemster en Purmerend is het nodig verschillende systemen aan te passen. Het is niet mogelijk om uw reisdocument digitaal aan te vragen tot 4 januari 2022. Dit kan wel aan de balie op het Stadhuis in Purmerend. Door corona is het nodig om een afspraak te maken

Inburgeren

U moet inburgeren als u voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komt wonen. Om in te burgeren moet u weten hoe Nederlanders wonen en werken en de Nederlandse taal leren. Het is verplicht om een inburgeringsexamen te doen.

Individuele begeleiding

Bij individuele begeleiding komt een hulpverlener aan huis. Hij of zij biedt hulp bij praktische zaken in het dagelijks leven. Dit kan bijvoorbeeld gaan om aansturen bij of plannen van huishoudelijke taken, het bieden van een dagstructuur en het maken van een weekplanning.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per 12 maanden kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten heeft. De toeslag is bedoeld voor uitgaven zoals een nieuwe koelkast of wasmachine of (onverwachte) rekeningen.

Inzamelen van geld, goederen en werven donateurs

In Purmerend is een vergunning vereist voor het openbaar inzamelen van geld of goederen voor een goed doel (collecteren). Het werven van donateurs staat gelijk aan collecteren.

IOAW-uitkering

De IOAW-uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Als het financieel niet mogelijk is dat uw kind kan sporten, of deelnemen aan bijvoorbeeld muziekles of een schildercursus, dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Jeugdsportpas

De jeugdsportpas is een pas voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen in Purmerend om deel te nemen aan een sportkennismaking.

Kabels- en leidingenvergunning

Als u openbare grond wilt opbreken (bijvoorbeeld om kabels en leidingen aan te leggen of te onderhouden) heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Kinderopvang exploitatie

De gemeente zorgt voor de registratie van kinderopvangorganisaties in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Houders moeten voor het starten van een exploitatie en voor wijzigingen de daarvoor opgestelde formulieren gebruiken.

Kinderopvangtoeslag

De belastingdienst betaalt de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.

Klacht

Als u een klacht heeft over het gedrag van een medewerk(st)er of een gemeentebestuurder, kunt u vragen om een onderzoek en oordeel van de gemeente. Een klacht kan niet gaan over het 'neen', terwijl u een 'ja' wilt hebben op uw aanvraag of verzoek.

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Iemand komt in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding omdat hij/zij een briljante prestatie heeft geleverd in het werk, of als vrijwilliger een langdurige bijdrage heeft geleverd aan de samenleving. Het voorstellen en toekennen van Koninklijke Onderscheidingen gebeurt niet automatisch.

Kortdurend verblijf

Wie door lichamelijke of psychische beperkingen voor één of meerdere etmalen per week ergens anders moet verblijven, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor kortdurend verblijf. Dit wordt ook wel logeren of respijtzorg genoemd.

Laden, lossen - ontheffing

U heeft een ontheffing RVV (Reglement ontheffing Verkeersregels en Verkeerstekens) nodig wanneer u wilt laden of lossen op een plek of tijdstip waar dat niet is toegestaan.

Laissez-passer, Vervoer overledene buitenland

Een laissez-passer is een vervoerbiljet voor vervoer van een overledene vanuit Nederland naar het buitenland. De burgemeester moet hiervoor goedkeuring geven. Op de laissez-passer staat de naam van de overledene vermeld en de bestemming.

Leegstandwetvergunning

U kunt als eigenwoningbezitter gebruik maken van de Leegstandwet, als uw te koop staande woning na langere tijd niet tegen redelijke condities verkocht kan worden. Daarvoor heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen in de gemeente waar de woning staat.

Leerlingenvervoer

Ouders, voogden of verzorgers van leerlingen die in Purmerend wonen kunnen bij de gemeente een aanvraag voor het vervoer naar en van school indienen. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding voor het vervoer van huis naar school en terug.

Levenloos geboren kind, aangifte

Wij willen u graag de aandacht geven die nodig is voor de aangifte van uw levenloos geboren kind. Daarom werken wij op afspraak en verzoeken u contact op te nemen met het Klantcontactcentrum 0299-452452. U kunt uw levenloos geboren kind laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).

Lezen en schrijven leren

In Nederland hebben ongeveer anderhalf miljoen volwassenen grote moeite met lezen en schrijven. Hierdoor kunnen zij in het dagelijks leven - thuis of op het werk - minder goed mee doen.

Loterij, bingo, rad van avontuur organiseren

Voor het organiseren van een kansspel dient u een vergunning aan te vragen of een melding te doen.

Lozen van afvalwater - ontheffing

Voor het lozen van afvalwater of grondwater buiten inrichtingen moet u een melding en/of een verzoek tot maatwerkvoorschriften doen.

Maatschappelijke subsidie

Subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten op het gebied van onder andere Jeugdzorg, jongerenwerk, kunst en cultuur, welzijn en volksgezondheid, Wmo/AWBZ, ouderenbeleid, sport, bewonersparticipatie, wijkgericht werken, onderwijs, werk en inkomen, armoedebestrijding en de participatiewet.

Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Marktvergunning

Voor het innemen van een standplaats op één van de warenmarkten heeft u een marktvergunning nodig.

MeerDoen-Kindregeling

Via deze regeling kunt u een vergoeding aanvragen voor kinderen van 0 tot 18 jaar om mee te kunnen doen op school

Melding verloren of gevonden voorwerp of huisdier

Maak een melding van verloren of gevonden voorwerpen of huisdieren.

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Om te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan moet u hiervan eerst een melding doen.

Melding wijziging inrichting

Wanneer een inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de drankvergunning vermelde omschrijving, bent u verplicht deze wijziging te melden.

Melding wijziging leidinggevende(n) alcoholwetvergunning

Bij een wisseling van leidinggevende(n) in uw zaak hoeft u geen nieuwe alcoholwetvergunning aan te vragen. U dient een wijziging aanhangsel leidinggevenden alcoholwetvergunning in.

Melding woon- adres- of uitkeringsfraude

Heeft u een tip of het vermoeden dat iemand in uw omgeving fraudeert? Meld het ons meteen.

Meldpunt zorgelijke situatie

Soms is iemand door een ernstige psychische aandoening een gevaar voor zichzelf of voor anderen. Wie zich ernstig zorgen maakt over iemand, kan dit melden: tel.: 0299 452 555

Monumentensubsidie

Voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten is instandhoudingsubsidie beschikbaar.

Naamgebruik wijzigen

Verandert uw burgerlijke staat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap of ontbinding daarvan? Dan mag u de naam van uw (ex-)echtgenoot/partner (blijven) voeren. Zowel de man als de vrouw kan daarvoor kiezen.

Naamskeuze kind

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

Naamswijziging

Onder bepaalde omstandigheden kunt u uw voor- of achternaam laten wijzigen. Dit moet voor uw voornaam via de rechtbank en voor uw achternaam via het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nationale Hypotheek Garantie

Hypotheek met borgstelling van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) voor het kopen of verbouwen van een woning.

Nederlanderschap, bewijs van

Met een 'Bewijs van Nederlanderschap' kunt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. U heeft het bewijs nodig als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Maar ook als u naar het buitenland verhuist of in het buitenland trouwt.

Nederlanderschap, naturalisatie

Naturalisatie is het verlenen van de Nederlandse nationaliteit aan 'nieuwe' inwoners van Nederland.

Nederlanderschap, optie

Als u Nederlander wilt worden, kan dat via de optieprocedure. U moet dan bij de gemeente een optieverklaring invullen waarmee u aangeeft dat u Nederlander wil worden.

Nee/ja sticker

Plak een nee/ja of een nee/nee sticker op uw brievenbus.

Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg

Voor het tijdelijk plaatsen van objecten/bouwwerken op de openbare weg is een vergunning vereist.

Olietankverwijdering melden

Op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (BARIM) moet u als eigenaar een olietank die niet meer wordt gebruikt saneren.

Omgevingsvergunning in de vergunningenwinkel

U wilt wat veranderen aan uw huis, tuin of bedrijf? Meestal heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig. In onze vergunningenwinkel vindt u de informatie die u nodig heeft en kunt u uw vergunningen aanvragen.

Onderwijshuisvesting - aanvraag voorziening

Voor het aanvragen (door de schoolbesturen) van voorzieningen in de onderwijshuisvesting voor het primair-, speciaal-, voortgezet- en voortgezet speciaal onderwijs.

Onderwijshuisvesting - basisgegevens schoolgebouw

Schoolbesturen kunnen gebruik maken van het formulier 'basisgegevens schoolgebouw' als er sprake is van het eerste gebruik van een gebouw of wijzigingen in het gebruik van het gebouw.

Ontheffing voor fietsverbod centrumgebied

Het centrumgebied van Purmerend is een voetgangerszone. Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen.

Openbaar groen adopteren

Heeft u een goed idee om samen met buren een stuk openbaar groen bij u in de buurt te onderhouden ? In veel gevallen mag dat.

Openings- en sluitingstijden horecabedrijven, ontheffing

Wanneer u als houder van een horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers wilt toelaten en laten verblijven moet u hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen.

Oplaadpunt elektrische auto aanvragen

Niet alle inwoners hebben de beschikking over een eigen terrein of privé parkeerplaats waar ze hun elektrische auto kunnen opladen. Voor deze inwoners kan een openbaar oplaadpunt een uitkomst bieden.

Over Loket Wmo

Medewerkers van het Loket Wmo geven informatie en advies op het gebied van wonen, zorg, welzijn, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en over mantelzorg.

Overlijden aangifte

Als iemand in de gemeente overlijdt, kan iedereen die dat weet daarvan aangifte doen. Meestal is dat de begrafenisondernemer. De gemeente maakt dan een overlijdensakte op.

Overlijdensakte

Een afschrift of internationaal uittreksel van een overlijdensakte is een schriftelijk bewijs van het overlijden van een persoon.

Parkeervergunning bewoners binnenstad

Bewoners van de binennstad die geen eigen parkeerplaats hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Parkeervergunning bewoners Gors-Noord

Bewoners die in Gors-Noord, wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Parkeervergunning bewoners Hazepolder

Bewoners die in het vergunninggebied Hazepolder wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor twee parkeervergunningen.

Parkeervergunning bewoners Kop West

Bewoners van Ponte Vecchio, Pleinbuurt, Singelbuurt, Kanaaldijk, Neckerstraat kunnen onder voorwaarden één of twee parkeervergunningen aanvragen

Parkeervergunning bewoners Wagenweggebied

Het Wagenweggebied is aangemerkt als parkeerreguleringsgebied. Bewoners die in dit gebied wonen kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Parkeervergunning bewoners Zuiderpolder

Bewoners die in Zuiderpolder wonen en geen eigen parkeerplaats hebben kunnen in aanmerking komen voor een parkeervergunning.

Parkeervergunning kenteken wijzigen

Heeft u een nieuwe auto of gebruikt u tijdelijk een andere auto? Vraag dan een kentekenwijziging aan voor uw parkeervergunning.

Parkeervergunning voor mantelzorgers

Bent u afhankelijk van zorg en hulp van familie of vrienden die niet bij u in de buurt wonen? Dan kunt u voor deze mantelzorger(s) een parkeervergunning aanvragen.

Parkeervergunning voor zorgverleners

Zorgverleners die spoedeisende zorg verlenen, zoals huisartsen en verloskundigen, gevestigd in Purmerend kunnen in aanmerking komen voor een zorgverlenersvergunning. Dit geldt ook voor organisaties die voornamelijk niet-spoedeisende zorg en begeleiding in de wijk leveren.

Paspoort

Voor de fusie tussen Beemster en Purmerend is het nodig verschillende systemen aan te passen. Het is niet mogelijk om uw reisdocument digitaal aan te vragen tot 4 januari 2022. Dit kan wel aan de balie op het Stadhuis in Purmerend. Door corona is het nodig om een afspraak te maken.

Paspoort - tweede

Om toelatingsproblemen in landen te voorkomen voor Nederlanders die regelmatig verschillende landen bezoeken én binnen een bepaalde periode een visum nodig hebben. Het kan voorkomen dat u niet tijdig uw paspoort krijgt, omdat het ter visering bij de ambassade van het betreffende land ligt.

Paspoort - vluchtelingen

Dit is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs. Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun paspoort.

Paspoort - vreemdelingen

Een reisdocument voor inwoners van Nederland zonder de Nederlandse nationaliteit. Het is ook een identiteitsbewijs. Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag en bij het afhalen van hun paspoort.

Paspoort - zaken

Reist u om zakelijke of beroepsmatige redenen veel naar het buitenland? Dan kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Dit is een gewoon paspoort, maar met 66 pagina's in plaats van 34. U kunt van tevoren een afspraak maken. Na ongeveer een week kunt u uw paspoort afhalen.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een budget waarmee u zelf hulp kunt regelen of een voorziening kunt aanschaffen.

Register kinderopvang

Kinderopvang die voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook inspectierapporten zijn te raadplegen op die website.

Reizen met kinderen

Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En hebt u een andere achternaam dan zij? Dan levert dit problemen op bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U hebt een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag hebt.

Rijbewijs

Voor het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs maakt u een afspraak met de gemeente.

Rijbewijs, beginners, eerste aanvraag

Het beginners- of puntenrijbewijs is een gewoon rijbewijs. Het verschil zit in de regels die de overheid aan het bezit ervan stelt. Voor beginnende bestuurders gelden in de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels.

Rolstoelvoorzieningen

Wie door een lichamelijke beperking zich niet zelfstandig in en/of om de woning kan verplaatsen kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een rolstoelvoorziening.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening begeleidt mensen met problematische schulden.

Slijterijvergunning

Sterke drank verkopen mag alleen in een slijterij. U heeft hiervoor een alcoholwetvergunning voor het slijtersbedrijf nodig. Voor elke vestiging heeft u een aparte vergunning nodig.

Speelautomatenvergunning

Voor het plaatsen van kansspelautomaten heeft u een vergunning nodig.

Sportaccommodaties

Stichting Spurd geeft informatie over de gebruiksmogelijkheden en beschikbaarheid van de binnensportaccommodaties.

Stamboomonderzoek of nalatenschap

In het Waterlands Archief vindt u veel oude bronnen voor een onderzoek naar uw voorouders. Voor meer recente gegevens kunt u terecht bij de gemeente.

Standplaatsvergunning

Voor het innemen van een vaste- of seizoenstandplaats heeft u een vergunning nodig.

Starterslening

De starterslening kan onder voorwaarden gebruikt worden voor het kopen van een bestaande of nieuwbouwwoning.

Steunpakket COVID-19 voor lokale niet gesubsidieerde culturele instellingen

De gemeente heeft besloten tot een steunpakket COVID-19 voor lokale niet gesubsidieerde culturele instellingen. De beleidsregels 'Steun COVID-19 voor niet gesubsidieerde culturele organisaties’ zijn vastgesteld op 29 juni 2021.

Straatfeesten

Voor het organiseren van een straatfeest op de openbare weg heeft u geen vergunning nodig. U moet het wel melden met het evenementenformulier.

Studietoeslag

De individuele studietoeslag is er voor mensen met een arbeidshandicap, die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen. De individuele studietoeslag krijgt u als financiële compensatie, omdat het moeilijk kan zijn om de studie te combineren met een bijbaan.

Subsidie duurzame energiemaatregelen

Inwoners kunnen subsidie aanvragen voor verbetering van de energieprestaties van hun particuliere woning. Maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor hun gebouwen.

Terrasvergunning

Voor het plaatsen van een terras en/of terrasschotten bij een (horeca)bedrijf heeft u een vergunning nodig

Toezicht op kwaliteit Wmo uitvoering

GGD Amsterdam heeft toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo dienstverlening. Zij bewaakt en beschermt hiermee het publiek belang.

Trouwlocatie, aanvraag nieuwe locatie

Een nieuwe locatie kan pas gebruikt worden na aanwijzing door burgemeester en wethouders.

Uittreksel basisregistratie personen

Het uittreksel BRP is een verklaring dat u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van deze gemeente. Op het uittreksel staat altijd uw naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Dit is een afschrift akte van geboorte, huwelijk, partnerschapsregistratie, overlijden, echtscheiding

Urgentieverklaring

Als u door nood gedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar een sociale huurwoning kan de gemeente u - onder voorwaarden- voorrang verlenen boven andere woningzoekenden. U kunt hiervoor een urgentieverklaring aanvragen.

Vergunning voor woningvorming

Wilt u uw woonruimte verbouwen tot meerdere woonruimten die u wilt verhuren? Dan heeft u een vergunning tot woningvorming nodig.

Vergunning waren uitstalling

Voor het plaatsen van een uitstalling voor je winkel is een vergunning verplicht.

Verhuizen binnen Purmerend

Geef de verhuizing vanaf vier weken vóór de verhuisdatum door maar niet later dan de vijfde dag na verhuizing.

Verhuizen naar een andere gemeente

U moet uw verhuizing doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. U hoeft in Purmerend niets te regelen bij Burgerzaken.

Verhuizen naar het buitenland

Melden bij Burgerzaken vanaf vier weken tot uiterlijk vijf dagen voor vertrek.

Verhuizen naar Purmerend

Geef de verhuizing vanaf vier weken vóór de verhuisdatum door maar niet later dan de vijfde dag na verhuizing.

Verhuizen vanuit het buitenland

Vestigt u zich vanuit het buitenland in Nederland, en gaat u het komende half jaar ten minste vier maanden in ons land wonen? Dan moet u zich persoonlijk binnen vijf dagen melden bij de gemeente waar u zich vestigt.

Verkeersontheffing (RVV)

Met een verkeersontheffing RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens) mag u (tijdelijk) ergens rijden waar dat normaal niet mag.

Verklaring huwelijksbevoegdheid

In sommige landen heeft u deze verklaring nodig voor het aangaan van een huwelijk.

Verklaring omtrent gedrag

Een Verklaring omtrent het gedrag verklaart of u wel of niet bekend bent bij politie en/of justitie. U heeft het bijvoorbeeld nodig bij aanstelling in bepaalde functies.

Verstrekken zwak-alcoholhoudende drank, ontheffing

Wilt u zwak-alcoholhoudende dranken verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld tijdens een braderie, muziekfeest of kermis? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Vervoersvoorzieningen

Wie door een lichamelijke of psychische beperking geen gebruik kan maken van eigen vervoer, van vervoer door anderen of van het reguliere openbaar vervoer, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening

Voedselpakket van de voedselbank aanvragen

Hier kunt u aanmelden voor een voedselpakket. Wij beoordelen of u in aanmerking komt en nemen contact met u op

Vrijwilligersverzekering

Elke vrijwilliger, mantelzorger of vrijwilligersorganisatie kan gratis gebruik maken van de uitgebreide ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.

Waarmerken kopie

We waarmerken een kopie of afschrift met een stempel. Daarmee verklaren we dat het een kopie is van het origineel.

Welstandscommissie, advies

Wilt u bouwen of verbouwen, dan kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie. De welstandscommissie beoordeelt of het uiterlijk van het bouwwerk voldoet aan de welstandseisen.

Wijkbudget bijdrage aanvragen

Voor het organiseren van een activiteit in uw wijk kunt u (bewoner, bewonersgroep, bewonersorganisatie of de wijkkerngroep) een bijdrage aanvragen. De wijkmanager beslist over de aanvraag.

Winkeltijden ontheffing

Winkels mogen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur geopend zijn. Op zon- en feestdagen mogen de winkels van 09.00 tot 20.00 uur geopend zijn. Dit staat in de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Purmerend 2013.

Wob-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers het recht hebben op toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente.

Woonvoorzieningen

Wie door een beperking zich niet zelfstandig kan redden in de eigen woning kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor een woonvoorziening.

Zienswijze indienen

De gemeente streeft ernaar om u als inwoner zo vroeg mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Ze maakt een goede afweging van belangen. Voordat de gemeente een definitief besluit neemt, krijgt u daarom in veel gevallen de gelegenheid om uw mening gemotiveerd kenbaar te maken.

Zwerfafval rapen - hulpmiddelen aanvragen

Wilt u meehelpen met het schoonhouden van de stad? Dan kunt u gratis hulpmiddelen lenen (ook voor inwoners van gemeente Beemster).