Evenementenvergunning of -melding

Grootschalig

Bijvoorbeeld: braderieën, circus, kermis en popfestivals. Het aantal grootschalige evenementen is gebonden aan een maximum aantal per jaar.

 • het evenement melden vóór 1 januari van het jaar waarin het evenement gaat plaatsvinden bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • minimaal twaalf weken voor aanvang van het evenement de vergunningaanvraag indienen
 • bij het aanvraagformulier een situatietekening en een draaiboek als bijlage toevoegen

Kleinschalig

 Bijvoorbeeld: straatfeesten, trimlopen, wandeltochten, rommelmarkten en modeshows.

 • minimaal 10 werkdagen voor aanvang van het evenement de melding indienen
 • Let op!

  Wij verlenen geen toestemming/vergunning voor het vieren van privé feestjes/verjaardagen/kinderfeesten op de openbare weg. Ook het plaatsen (speel) attributen zijn dus niet toegestaan op de openbare weg.

Kosten

Aan een melding klein evenement zijn geen kosten verbonden.

Leges voor vergunning grootschalige evenementen

 • maximaal 500 bezoekers € 76,75
 • 500 tot 2500 bezoekers € 155,85
 • 2500 tot 5000 bezoekers € 311,50
 • 5000 bezoekers en meer € 519,55

Precariobelasting voor plaatsen van voorwerpen op openbare gemeentegrond

 • bij ééndagsevenementen per m2 per dag € 0,45

 • bij commerciële evenementen maximaal € 1.065,00

Meer info

Brandveiligheid

Wordt het evenement in een tent gehouden? Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen - Met dit digitaal invulbare formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). Denk aan het organiseren van een popfestival. In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.

Geluidsnormen

Bij een evenement kan geluid een grote rol spelen. In Purmerend is de Nota operationele vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 opgesteld.
In Purmerend is het maximaal toegestane geluidniveau 96 dB(A) en/of 111 dB(C). Dit geluidniveau geldt niet voor alle evenementen maar is afhankelijk van locatie, type evenement, omvang en tijdstip.
Voor elk evenement wordt het geluidsniveau apart beoordeeld, dit is maatwerk.

GHOR advies bij publieksevenementen

Samen met politie, brandweer en gemeenten heeft de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) een belangrijke taak in de voorbereiding op de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Eén van de voorbereidende taken is advisering bij publieksevenementen. De GHOR werkt met een standaard advies bij evenementen met minder dan 5.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers, waarbij geen verzwarende omstandigheden zijn. Dit advies beschrijft voorwaarden op het gebied van sanitaire, hygiënische en geneeskundige voorzieningen. In een aantal gevallen zal een advies op maat nodig zijn waaruit aanvullende voorwaarden kunnen voortvloeien. GHOR 2013