Financieel meejarenperspectief 2015-2018

In dit document komt o.a. aan de orde:

AANBIEDINGSBRIEF: samenvatting en advies over de wijze waarop het financieel perspectief kan worden betrokken bij de begroting voor 2015 - 2018.

FINANCIEEL PERSPECTIEF: In het hoofdstuk worden de onvermijdelijke financiële aanpassingen gepresenteerd. Dit betreft de bekende en verwachte ontwikkelingen in zowel de lasten als de baten. Ook de structurele effecten uit de concept-programmarekening 2013.

RISICOANALYSE: voor welke financiële risico's de gemeente weerstandsvermogen moet aanhouden. De risico's worden niet nader toegelicht, omdat het om precies dezelfde risico's en bedragen gaat als gepresenteerd en toegelicht in de programmarekening 2013.

ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE: de ontwikkeling van de algemene reserve inclusief de verschuivingen die voortvloeien uit de programmarekening 2013.

TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN: welke regels en percentages zijn gebruikt bij de opstelling van het financieel perspectief en gelden voor de opstelling van de programmabegroting 2015 - 2018.