Handhavingsverzoek indienen

Wat u moet weten

Als u denkt dat iemand de regels overtreedt, kunt u een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen. Een toezichthouder gaat dan onderzoek ter plaatse uitvoeren. De gemeente doet dit onder andere bij onderwerpen als:

  • Mijn buurman bouwt een schuur in de voortuin.
  • In het verzorgingstehuis van mijn oma staat de brandbeveiligingsinstallatie uitgeschakeld.
  • Bij mij aan de overkant worden oude dakpannen van een monument vervangen door nieuwe moderne dakpannen.
  • Een bedrijf bij mij om de hoek verricht laswerkzaamheden in de buitenlucht.
  • Als er geen overtreding is vastgesteld, krijgt de verzoeker (belanghebbende) schriftelijk bericht dat de gemeente het verzoek afwijst. De verzoeker kan hierop zijn zienswijze indienen, bezwaar maken en in beroep gaan.

Is er wel sprake van een overtreding, dan moet de gemeente onderzoeken of de illegale situatie te legaliseren is. Wanneer legalisatie mogelijk is krijgt de overtreder de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Indien legalisatie niet mogelijk is, moet de illegale situatie worden beëindigd. Dat kan betekenen dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

Voorwaarden

De indiener van het verzoek tot handhaving moet direct bij het onderwerp betrokken zijn. Als het bijvoorbeeld een bouwwerk betreft dat zonder vergunning is gebouwd, dan zijn de buren direct betrokken en daardoor belanghebbenden.

In het verzoek vermelden:

  • Uw naam en adres
  • De reden voor het verzoek
  • Uw handtekening

Let op

Prioriteiten in de handhaving en de gevolgen voor inwoners en bedrijven

Handhavingsprioriteiten worden in eerste instantie gebaseerd op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor inwoners en bedrijven. Aspecten als leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit worden ook meegewogen.

De prioriteiten worden gebaseerd op een probleemgerichte benadering. Dit wordt gebaseerd op wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden. Problemen worden integraal en zoveel mogelijk samen met inwoners en bedrijven opgelost.
Inwoners, bedrijven en instellingen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het naleven van wet- en regelgeving. Inwoners en bedrijven dienen problemen zoveel mogelijk zelf op te lossen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de gemeente een rol spelen door bijvoorbeeld overleg of mediation (bemiddelen).

Uitgangspunten en beleidskeuzes

Handhaving wordt zoveel mogelijk integraal en wijkgericht uitgevoerd. De gemeente bepaald (na onderzoek) zelf wanneer zij overgaat tot handhaving. De bestuurlijke uitgangspunten en beleidskeuzes over handhaving van de regelgeving zijn vastgelegd in de Nota Integrale Handhaving Purmerend 2016-2019. In deze nota staan de visie, de uitgangspunten, de prioriteiten en de strategie van de gemeente ten aanzien van de handhaving van de fysieke leefomgeving.