Horeca

Drank- en horecavergunning

Wat u moet weten

De drank- en horecavergunning blijft geldig totdat er een wijziging plaatsvindt in de ondernemingsvorm of de inrichting (hiertoe behoort ook het terras).

Melding wijziging leidinggevende(n)

Als u een nieuwe leidinggevende wilt laten werken in uw zaak of als er een leidinggevende weggaat, hoeft u geen nieuwe drank- en horecavergunning aan te vragen.

U dient hiervoor een wijziging aanhangsel leidinggevenden drank en horecavergunning in.

Wijziging indienen

Iedere leidinggevende vult daarnaast een verklaring in en stuurt deze mee bij het meldingsformulier:

 • De leidinggevende werkzaam bij een commercieel horeca- of slijtersbedrijf vult de verklaring: 'Leidinggevende verklaring behorend bij model A horecavergunning' in (hieronder).
 • De leidinggevende 'werkzaam' bij een vereniging of stichting vult de verklaring: Leidinggevende verklaring behorend bij model B horecavergunning' in (hieronder).

De burgemeester bevestigt uiterlijk binnen 48 uur de ontvangst van de melding. De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (bijlage) waarop alle leidinggevenden staan vermeld die in uw horeca-  of slijterbedrijf aan het werk zijn.

Nadat u de ontvangstbevestiging van de gemeente heeft ontvangen mag de aangemelde leidinggevende direct als leidinggevende aan het werk in uw horeca- of slijtersbedrijf.

De ontvangstbevestiging van de melding moet in uw bedrijf aanwezig zijn.

Bij weigering van het verzoek om bijschrijving van een leidinggevende mag deze persoon met onmiddellijke ingang niet meer als leidinggevende functioneren.

Uw drank- en horecavergunning gaat uit twee delen bestaan: de vergunning zelf en het aanhangsel met daarop alle in uw horecabedrijf werkzame leidinggevende(n).

Let op: als de nieuwe of af te schrijven leidinggevende ook exploitant is, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen en kunt u niet volstaan met een melding.

Melding wijziging inrichting

Wanneer een inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in overeenstemming is met de in de drankvergunning vermelde omschrijving, bent u verplicht deze wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De burgemeester verstrekt, mits nog aan de inrichting gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning.

Het kan de volgende wijzigingen gaan:

 • er wordt een extra lokaliteit bij de inrichting betrokken
 • er wordt na vergunningverlening een terras toegevoegd
 • de oppervlakte van de lokaliteiten of terrassen wijzigen
 • er kan een lokaliteit of terras vervallen

De melding kan schriftelijk worden gedaan door het digitale wijzigingformulier in te vullen.

Let op!

Wettelijke leeftijdsgrenzen moeten zichtbaar worden aangegeven en er mag niet geschonken worden aan mensen die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen zijn. Overtreding van deze regels kan leiden tot intrekking van de Drank- en horecavergunning.

Uw drank- en horecavergunning moet altijd actueel zijn. Iedere wijziging moet u doorgeven aan de gemeente. Daarnaast dient de bedrijfsomschrijving inschrijving bij de Kamer van Koophandel overeen te komen met uw vergunning. Als dit wijzigt, vervalt (mogelijk) uw vergunning

Voorwaarden

 • de leeftijdseis voor leidinggevenden is minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden van de horecagelegenheid moeten in het bezit zijn van een Verklaring sociale hygiëne
 • gedurende de openingstijden van het horeca- of slijtersbedrijf moet er ten minste één van de leidinggevenden aanwezig zijn die ook op het aanhangsel vermeld staat
 • een leidinggevende mag niet van slecht levensgedrag zijn

 • de horecagelegenheid moet voldoen aan inrichtingseisen als het gaat om hoogte, oppervlakte en ventilatie. Er dienen ook minimaal 2 toiletten te zijn.

Voor verenigingen, stichtingen e.d. gelden een aantal aanvullende voorwaarden:

 • door het bestuur van een vereniging of stichting moet een bestuursreglement (met daarin huisregels m.b.t. het gebruik van alcohol) worden opgesteld
 • minimaal twee leidinggevenden (leden van de vereniging of stichting) dienen te beschikken over een Verklaring sociale hygiëne
 • barvrijwilligers moeten een IVA instructie hebben gevolgd
 • het is verboden in de inrichting bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden (zoals bruiloften en partijen)
 • het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van bovengenoemde bijeenkomsten
 • alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse mag uitsluitend worden verstrekt tot 24:00 uur op de dagen en uren waarop de inrichting op grond van de Algemene plaatselijke verordening voor bezoekers open mag zijn
 • gedurende de openingstijden van de horecagelegenheid dient er een leidinggevende die op het aanhangsel vermeld staat of een barvrijwilliger aanwezig te zijn.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning maakt u een afspraak met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In overleg met de behandelend ambtenaar wordt het aanvraagformulier ingevuld, door u ondertekend en de aanvraag ingediend.

Voor de afspraak zijn de volgende gegevens en documenten noodzakelijk

 • een bouwtekening van de oppervlakte van de inrichting, waarbij de tekening de huidige situatie moet weergeven
 • gegevens van de mechanische ventilatievoorziening
 • een voorlopige koop/huurovereenkomst
 • kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)

Kosten

De legeskosten in euro's voor de vergunning zijn:

1. het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en horecawet tot het exploiteren van een horeca-inrichting of een slijterbedrijf 660,70
2. a. het verlenen van een nieuwe vergunning of wijziging van een bestaande vergunning vanwege een wijziging van de leidinggevende óf een wijziging van de rechtsvorm waarbij minimaal één vergunninghouder blijft betrokken 97,20
  b. voor elke volgende leidinggevende 84,40
3. het  verlenen van een nieuwe vergunning of wijziging van een bestaande vergunning vanwege een wijziging in de inrichting 149,80
4. het verlenen van een ontheffing van de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen als er sprake is van een bijzondere gelegenheid 49,00