Horeca

Alcoholwetvergunning (voorheen Drank- en horecavergunning)

Wat u moet weten

Er zijn twee “soorten” vergunningen

 1. een alcoholwetvergunning voor horecabedrijven waarbij horeca het hoofddoel is. Bijvoorbeeld: cafés, restaurants en andere commerciële horecabedrijven
 2. een alcoholwetvergunning voor instellingen waarbij horeca niet het hoofddoel is, maar een bijkomstige activiteit. Dit noemen we ook wel para-commerciële horecabedrijven. Dat zijn meestal stichtingen of verenigingen. Bijvoorbeeld: buurhuizen en kantines van (sport)verenigingen.

Normaal heeft u binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag. U moet daarvoor wel een complete aanvraag indienen.

Wijzigingen op huidige vergunning?

 • Bij een wijziging van de rechtsvorm vraagt u een nieuwe alcoholwetvergunning aan. Bijvoorbeeld van eenmanszaak, vof of maatschap naar Besloten Vennootschap of Naamloze Vennootschap.
 • Bij een wijziging van de inrichting van het pand doet u een melding wijziging inrichting.
 • Bij wijzigingen in leidinggevenden vult u een wijziging aanhangsel leidinggevenden in.

Let op! Wettelijke leeftijdsgrenzen moeten zichtbaar worden aangegeven en er mag niet geschonken worden aan mensen die onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen zijn. Overtreding van deze regels kan leiden tot intrekking van de alcoholwetvergunning (voorheen Drank- en horecavergunning).

Voorwaarden

 • De inrichting van uw horecabedrijf moet voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. Daarnaast moet het gedeelte van bedrijf dat toegankelijk is voor klanten een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2
 • Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar zijn
 • Een leidinggevende mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
 • Een leidinggevende mag niet onder curatele staan
 • Een leidinggevende moet in het bezit zijn van een Verklaring sociale hygiëne
 • Voor gedurende de openingstijden van het horecabedrijf moet er ten minste één van de leidinggevenden aanwezig zijn die ook op het aanhangsel vermeld staat.

Aanvullende voorwaarden voor para commerciële horecabedrijven

 • Er moeten minimaal twee bestuursleden van de vereniging of stichting op de vergunning worden vermeld. Zij moeten aan dezelfde eisen voldoen als een leidinggevende
 • Er moeten minimaal twee personen een Verklaring Sociale Hygiëne hebben. Dit hoeven niet dezelfde personen te zijn als die op de vergunning staan. Deze personen hoeven zelfs geen lid te zijn van de vereniging, als ze maar een Verklaring Sociale Hygiëne hebben
 • Er dient een bestuursreglement te zijn vastgesteld dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt
 • Alle barvrijwilligers dienen een voorlichtingsinstructie te krijgen en hiervan dient een registratie te worden bijgehouden. 
 • Barvrijwilligers moeten minstens zestien jaar zijn
 • Bij een vereniging, stichting of buurthuis moet altijd een van de leidinggevenden óf een getrainde barvrijwilliger aanwezig zijn als er alcohol wordt geschonken.

Vergunning aanvragen

Een alcoholwetvergunning aanvragen voor het uitoefenen van een horecabedrijf (door een commercieel rechtspersoon):

Digitale aanvraag alcoholwetvergunning model A

Een alcoholwetvergunning aanvragen voor het uitoefenen van een horecabedrijf door een vereniging of stichting (paracommercieel rechtspersoon):

Digitale aanvraag alcoholwetvergunning model B

óf u maakt een afspraak met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In overleg met de behandelend ambtenaar wordt het aanvraagformulier ingevuld, door u ondertekend en de aanvraag ingediend.

Voor de afspraak zijn de volgende gegevens en documenten noodzakelijk

 • een bouwtekening van de oppervlakte van de inrichting, waarbij de tekening de huidige situatie moet weergeven
 • een voorlopige koop/huurovereenkomst
 • kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)

Kosten

De legeskosten in euro's voor de vergunning zijn:

1. het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet tot het exploiteren van een horeca-inrichting  660,70
2. het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet (organiseren activiteit paracommercieel rechtspersoon wegens bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (max. 12 dagen)  49,00
3. het wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijzigen inrichting horecabedrijf) 149,80
4. het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet  
a. voor één leidinggevende 97,95
b. voor elke volgende leidinggevende 84,40
5. tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet met betrekking tot het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (max. 12 dagen) 105,50