Klacht

Kenbaar maken

per e-mail aan klachten@purmerend.nl, met

  • uw naam en contactgegevens
  • een beschrijving (met dag en tijdstip) van wat er volgens u gebeurde
  • de afdeling en/of de naam van uw gesprekspartner

per brief aan gemeente Purmerend, College van B&W, Postbus 15, 1440 AA Purmerend, met

  • uw naam en contactgegevens
  • de dag waarop u de klacht indient
  • een beschrijving (met dag en tijdstip) van wat er volgens u gebeurde
  • de afdeling en/of de naam van uw gesprekspartner
  • op de envelop 'Klacht'

U kunt uw klacht ook mondeling/telefonisch indienen, maar om misverstanden over de inhoud van de klacht te voorkomen, adviseren wij u de klacht per e-mail of brief in te dienen.

Als u bezwaar wilt maken tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders, van de burgemeester of van de gemeenteraad kijkt u bij Bezwaar / beroep.

Een melding over uw leefomgeving kunt u doorgeven doorgeven met het formulier Bewonersmelding.

Onderzoek

Een ambtenaar van de gemeente onderzoekt uw klacht. Als de klacht niet over gedrag gaat, dan wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Gaat het wel om een klacht over gedrag, dan neemt de klachtbehandelaar zo spoedig mogelijk na de ontvangst ervan contact met u op en bespreekt met u de verder te volgen procedure.

De gemeente laat u vervolgens binnen 6 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk weten wat het oordeel is over uw klacht. Een terechte klacht kan gevolgen hebben voor de betrokken medewerk(st)er of bestuurder.

Ombudsman

De Nationale Ombudsman (0800 - 33 55 555) neemt uw klacht pas in behandeling als de gemeente zelf eerst een oordeel heeft gegeven over de klacht, als er geen andere bezwaar- en beroepsmogelijkheid bestaat én de klacht niet ouder dan één jaar is.

Bezwaar of beroep

Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van het gemeentebestuur, kunt u (meestal) bezwaar maken. Dit doet u met een bezwaarschrift.