Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg

Wat u moet weten

Het is verboden om zonder vergunning een openbare plaats, de openbare weg en het openbaar groen anders te gebruiken dan de publieke functie daarvan. Dit staat in de Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend 2021 in artikel 2:10.

Voor het tijdelijk plaatsen van bijvoorbeeld steigers, hekwerken, vuilcontainers en bouw- en schaftketen op de openbare weg of in het openbaar groen is altijd een vergunning verplicht.

  • U vraagt de vergunning minimaal 8 weken van te voren aan. Deze periode is nodig omdat in de wet staat dat er 8 weken lang bezwaar moet kunnen worden gemaakt tegen de aanvraag.
  • Advies is om een tekening, schets of foto mee te sturen waarop is aangegeven waar het voorwerp geplaatst wordt. Dit om de behandeling van de aanvraag te bespoedigen.

Kosten

De legeskosten voor deze vergunning zijn € 95,45.

Wanneer door het plaatsen van objecten/bouwwerken openbare gemeentegrond wordt ingenomen is ook precariobelasting verschuldigd.

Centrumgebied per m2 : per kwartaal € 18,20, per half jaar € 36,40, per jaar € 72,80.

Voor overig gebied per m2 : per kwartaal € 12,20, per half jaar € 24,40, per m2 per jaar € 48,80.

Brandveiligheid

Op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit, is de NEN-norm NEN-8020-41:2012 van toepassing.

Meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen - Met dit digitaal invulbare formulier kunt u een melding doen van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop). In het formulier staat omschreven wanneer u wel of niet verplicht bent om een melding te doen.