Omgevingsvergunning in de vergunningenwinkel

Uitzonderingen

Lozen van afvalwater ontheffing

Als er bij omgevingsvergunningplichtige activiteiten lozingen plaats vinden dan zijn die lozingen ook vergunningplichtig. Dat geldt zowel voor het lozen in rioolstelsels, hemelwaterstelsels, als op of in de bodem.

Voor het lozen van afvalwater of grondwater buiten inrichtingen moet u een melding en/of een verzoek tot maatwerkvoorschriften doen. Lees verder over een ontheffing voor lozen van afvalwater.

Objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg

Voor het opslaan of plaatsen van roerende goederen op de openbare weg, zoals steigers en containers, kan afhankelijk van de situatie een omgevingsvergunning of een APV vergunning nodig zijn. Meer informatie over het aanvragen van de omgevingsvergunning vindt u in de Vergunningenwinkel. Lees verder over het aanvragen van de APV-vergunning objecten/bouwwerken plaatsen op de openbare weg.

Bouwlawaai ontheffing

Bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen geluidshinder geven voor omwonenden. Voor het overschrijden van de geluidsnormen heeft u een ontheffing nodig. Lees meer over de aanvraag van de bouwlawaai ontheffing.