Onderzoeken binnenwijkse ontwikkellocatie Koggenland

luchtfoto binnenwijkse ontwikkellocatie KoggenlandI

Figuur 1. Luchtfoto van de binnenwijkse ontwikkellocatie Koggenland

Archeologie

Op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart is weergegeven in welke gebieden in de stad archeologische resten in de grond aanwezig kunnen zijn. Daarvoor is het grondgebied van de stad verdeeld in zones met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting. Ook zijn er gebieden waar vaststaat dat er geen archeologische resten meer in de grond zitten.

Om de archeologische resten te beschermen zijn beleidsmaatregelen gekoppeld aan de archeologische verwachting. Op de kaart is per zone aangegeven wanneer archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd als de grond door (bouw)werkzaamheden wordt verstoord. Naar aanleiding van de verwachtingswaarde van de kaart in figuur 2 is bureauonderzoek uitgevoerd door Hollandia Archeologen.

figuur 2 met verwachtingswaarde

Figuur 2  Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, Bron: Datalab Purmerend

figuur 3 met verwachtingswaarde

Figuur 3 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, Bron: Datalab Purmerend

B.V., voor dat stuk van het plangebied dat binnen het donkergroene kader valt. Zij hebben geconcludeerd dat een lage archeologische verwachting geldt voor vindplaatsen uit de Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd. In het plangebied zal geen archeologisch vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd. Wanneer tijdens sloop- en grondwerkzaamheden in het plangebied alsnog archeologische of cultuurhistorische waarden, vondsten en/of sporen worden aangetroffen dan moet dit conform art. 5.10 van de Erfgoedwet gemeld worden aan de bevoegde overheid.

Ga naar de brief en de resultaten van het onderzoek Koggenland 90
De rest van het plangebied valt in de categorie met lage verwachtingswaarde, zie ook figuur 3. Hierdoor is geen verder archeologisch onderzoek vereist voor dat stuk van het plangebied.

Lees hier meer over de erfgoedkaarten

Cultuurhistorische waarden

Er zijn geen elementen van Cultuurhistorische waarden aanwezig binnen het gebied van de ontwikkellocatie.

Deze bevinding is terug te zien op de website van Datalab Purmerend

kaart locatiegebied met betrekking tot cultuurhistorische waarden

Figuur 4. Cultuurhistorische Waardekaart

Bodem

In de periode januari-februari 2020 is door het bedrijf Landview een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Er is geen aanleiding om de bodem nader te laten onderzoeken op asbest. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De locatie wordt als niet verontreinigd voor PFAS-verbindingen beschouwd. De door bouwwerkzaamheden vrijkomende grond is vrij toepasbaar, dat wil zeggen dat grond die na of tijdens de bouw opgegraven wordt hergebruikt kan worden. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de locatie geschikt is voor nieuwbouw.

Lees hier het volledige bodemonderzoek Luitje Broekemastraat - Koggenland.pdf

Natuurwaarden

Gemeentebreed wordt geregeld onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Deze website wordt beheerd door Regelink Ecologie & Landschap.

Uit het onderzoek is gekomen dat er mogelijk een mitigatieplan opgesteld moet worden i.v.m. de aanwezigheid van de gewone dwergvleermuis. Deze vleermuis heeft een vliegroute bij de bomen. Afhankelijk van de uitwerking van het ontwerp en of daardoor de vliegroute wordt aangetast, zal er een mitigatieplan opgesteld worden.

Dit is een plan om negatieve effecten van de ontwikkeling op de gewone dwergvleermuis te verminderen of voorkomen. Met behulp van dat mitigatieplan zal een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie.  

Uit verder onderzoek is naar voren gekomen dat in de omgeving verschillende soorten vleermuizen foerageren. Voor geen van deze soorten zijn er echter aanwijzingen dat het foerageergebied dusdanig belangrijk is voor een verblijfplaats, dat met het verdwijnen van het foerageergebied het functioneren van de verblijfplaats in gevaar komt.

Uitleg van Regelink Ecologie over vleermuizen als onderdeel van het flora en faunaonderzoek

Bekijk de volledige Flora en faunacheck voor deze locatie

Waterkering

De locatie is besproken met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij zijn de beheerder van het water en de waterkant aangrenzend aan de ontwikkellocatie. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aangegeven dat er vanuit de waterkering geen belemmeringen zijn voor het ontwikkelen van de locatie, zolang er 5 meter afstand tot de teensloot aangehouden wordt. De teensloot is de sloot langs de dijk van de Ringvaart.   

Windhinder

Een onderzoek naar windhinder kan worden uitgevoerd als de vorm en hoogte van de bebouwing bekend is.

Boomeffect analyse

Door Smit Groen Advies is een Bomen Effect Analyse gedaan. Hieruit is het volgende advies gekomen. Zij adviseren voor het behouden van de bomen om de afstand tussen de bomen en de gevel van het gebouw 10 meter te houden.

Over de voor- en nazorg m.b.t. de bouwwerkzaamheden adviseren zij als volgt: Alle bomen worden gesnoeid vooraf aan de werkzaamheden. Bij bijna alle bomen moet rekening worden gehouden dat ook ‘met de handgraven’ te pas komt.

U kunt de hele Boom Effect Analyse van Smit Groen Advies opvragen per mail aan ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Verkeer

Ga naar het parkeeronderzoek 2019

Verkeerseffecten in omgeving/aanpassingen in omgeving

De toename in verkeersbewegingen is berekend op het aantal appartementen dat zowel bij de ontwikkeling aan het Koggenland als bij de Luitje Broekemastraat wordt ontwikkeld. De omliggende wegen kunnen de toename prima aan.

Op verzoek van bewoners is er ten behoeve van het tegengaan van sluipverkeer door de Clara Visserstraat een aanpassing gedaan aan de verkeerslichten bij kruising Meerland / Verzetslaan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat bij voldoende verkeer het verkeerslicht langer op groen staat. Dit bevordert de doorstroming.

Bezonning

Een onderzoek naar bezonning, dus waar komt de schaduw en in hoeverre is dat nadelig voor de omgeving, kan worden uitgevoerd als de bebouwing bekend is.

Watercompensatie

Indien er meer dan 800 m2 extra verharding, dus meer dan wat er nu al aan verharding is, wordt ontwikkeld op de locatie zal 10% van het geheel gecompenseerd moeten worden. Dat betekent dat er in dat geval extra water aangelegd moet worden.

Er wordt met de ontwikkeling op het Koggenland ca. 4750 m2 verharding voor verkeer, gebouw en ondergrondse containers gepland. Op dit moment meet gebouw en verharding ca. 4289 m2. Er wordt dus 461 m2 extra verharding aangelegd waardoor compensatie niet nodig is.

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen en/of het in werking hebben van windturbines en luchthavens.

Aangezien het bouwen van woningen en een maatschappelijke voorziening geen risicovolle inrichtingen mogelijk maakt is geen nader onderzoek noodzakelijk. Daarbij bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen.

Geluid wegverkeerslawaai

Het onderzoek naar wegverkeerslawaai zal uitgevoerd worden zodra vaststaat waar de gevellijn van het gebouw komt.

Stikstofdepositie

De berekening van de stikstofdepositie als gevolg van het project op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zal uitgevoerd worden ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan.

Funderingsonderzoek Dijkwoning

Er is door onafhankelijk geotechnisch adviesbureau Crux B.V. gekeken naar de plannen. De nieuwbouw ligt op minimaal 45 à 65m van het dijkhuis. Trillingen door heien van funderingspalen zijn (als gekozen wordt voor heipalen) hier de voornaamste invloed. Vanwege de relatief grote afstand tot het dijkhuisje zullen de trillingen de vigerende trillingsrichtlijn SBR-A niet overschrijden Ook niet als het huisje zich in slechte bouwkundige staat bevindt en/of een slechte fundering heeft (SBR-A bouwcategorie 2 gevoelig).

Het huisje ligt ruim buiten het te verwachten invloedsgebied voor trillingen, vervormingen, stabiliteit en grondwaterstanden.

Ga naar de gehele berichtgeving per mail van het adviesbureau Crux B.V.