Onderzoeken Luitje Broekemastraat

luchtfoto locatie L. Broekemastraat 35

Figuur 1. Locatie Luitje Broekemastraat

Archeologie

Op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart is weergegeven in welke gebieden in de stad archeologische resten in de grond aanwezig kunnen zijn. Daarvoor is het grondgebied van de stad verdeeld in zones met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting. Ook zijn er gebieden waar vast staat dat er geen archeologische resten meer in de grond zitten.

Om de archeologische resten te beschermen zijn beleidsmaatregelen gekoppeld aan de archeologische verwachting. Op de kaart is per zone aangegeven wanneer archeologisch onderzoek moet  worden uitgevoerd als de grond door (bouw)werkzaamheden wordt verstoord.

In de figuur hieronder geeft de rode streeplijn de ontwikkellocatie aan. Naar aanleiding van de verwachtingswaarde te zien op de kaart is geen (nader) archeologisch onderzoek nodig voor deze locatie.

weergave van de verwachtingswaarde: Verwachtingswaarde laag

Figuur 2. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Bron: Datalab Purmerend

Cultuurhistorische waarden

Er zijn geen elementen van Cultuurhistorische waarden aanwezig binnen het gebied van de ontwikkellocatie.

Deze bevinding is terug te zien op de website van Datalab Purmerend

kaart locatiegebied met betrekking tot cultuurhistorische waarden

Figuur 3 Cultuurhistorische waarden

Bodem

In de periode januari-februari 2020 is door het bedrijf Landview een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling.

Er is geen aanleiding om de bodem nader te laten onderzoeken op asbest. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De locatie wordt als niet verontreinigd voor PFAS-verbindingen beschouwd.

De door bouwwerkzaamheden vrijkomende grond is vrij toepasbaar, dat wil zeggen dat grond die na of tijdens de bouw opgegraven wordt hergebruikt kan worden. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de locatie geschikt is voor nieuwbouw.

Bekijk het volledige bodemonderzoek

Natuurwaarden

Er wordt geregeld onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Deze website wordt beheerd door Regelink Ecologie & Landschap.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat in de omgeving verschillende soorten vleermuizen foerageren. Voor geen van deze soorten zijn er echter aanwijzingen dat het foerageergebied dusdanig belangrijk is voor een verblijfplaats, dat met het verdwijnen van het foerageergebied het functioneren van de verblijfplaats in gevaar komt.

Omdat het aannemelijk is dat het pand aan de L. Broekemastraat 35 in het verleden functioneerde als paarverblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis, wordt voor het bestemmingsplan een mitigatieplan opgesteld om negatieve effecten op deze soort te verminderen of te voorkomen. Met behulp van dat mitigatieplan zal een ontheffing worden aangevraagd bij de provincie.

Uitleg van Regelink Ecologie over vleermuizen als onderdeel van het flora en faunaonderzoek

Bekijk de volledige Flora en faunacheck voor deze locatie

Waterkering

De locatie is besproken met het waterschap. Zij zijn de beheerder van het water en de waterkant aangrenzend aan de ontwikkellocatie. Het waterschap heeft aangegeven dat er vanuit de waterkering geen belemmeringen zijn voor het ontwikkelen van de locatie, zolang er 5 meter afstand tot de teensloot aangehouden wordt. De teensloot is de sloot langs de dijk van de Ringvaart.   

Boomeffect analyse

Door Smit Groen Advies is een Bomen Effect Analyse gedaan. Zij adviseren voor het behoud van de bomen om de afstand tussen de bomen en de gevel van het gebouw 10 meter te houden.

Over de voor- en nazorg met betrekking tot de bouwwerkzaamheden adviseren zij als volgt:

Alle bomen worden gesnoeid vooraf aan de werkzaamheden. Tijdens sloop/bouw werkzaamheden moet het grasveld gebruikt worden voor opslag materiaal etc. Zo blijven de activiteiten op grote afstand van de bomen. Daarna zijn herstelwerkzaamheden aan het grasveld nodig. Bij bijna alle bomen moet rekening worden gehouden dat ook ‘met de handgraven’ te pas komt.

U kunt de hele Boom Effect Analyse van Smit Groen Advies opvragen per mail aan ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Verkeer

Ga naar het Parkeeronderzoek 2019

Verkeerseffecten in omgeving/aanpassingen in omgeving

Verbreding rijbaan tegenover de woningen aan Luitje Broekemastraat 100-110 is mogelijk. Daar bevindt zich een versmalling die verbreedt kan worden door het weghalen van een randje groen.
Hieronder is de versmalling getekend in het lichtgrijs en op onderstaande foto begint de nog weg te halen groenstrook bij het honden uitlaatpaaltje.

tekening versmalling

figuur 4: versmalling

foto van de situatie groenstrook

figuur 5: situatie groenstrook

Een alternatief is om de rijbaan te verleggen en dus niet verbreden, maar er een trottoir voor in de plaats te leggen van 1mtr.35. Dit is een keuze, beiden kan niet, want anders kom je in de wortelzone van de bomen.

De toename in verkeersbewegingen is berekend op het aantal appartementen die zowel bij de ontwikkeling aan het Koggenland als bij de Luitje Broekemastraat, en de maatschappelijke voorziening die aan het Koggenland, worden ontwikkeld. De omliggende wegen kunnen de toename prima aan.

Op verzoek van bewoners is er t.b.v. het tegengaan van sluipverkeer door de Clara Visserstraat een aanpassing gedaan aan de verkeerslichten bij de kruising Meerland / Verzetslaan. Deze aanpassing zorgt ervoor dat bij voldoende verkeer het verkeerslicht langer op groen staat. Dit bevordert de doorstroming.

Bezonning

Een onderzoek naar bezonning, dus waar komt de schaduw en in hoeverre is dat nadelig voor de omgeving, kan worden uitgevoerd als de bebouwing bekend is.

Watercompensatie

Indien er meer dan 800 m2 extra verharding gerealiseerd wordt, dus meer dan wat er nu al aan verharding is, zal 10% van het geheel aan extra verharding gecompenseerd moeten worden. Dat betekent dat er in dat geval extra water aangelegd moet worden.

Er wordt met de ontwikkeling op de Luitje Broekemastraat ca. 1000 m2 verharding voor verkeer, gebouw en ondergrondse containers gepland. Op dit moment meet gebouw en verharding ca. 513 m2. Echter is dit tijdelijke bebouwing. Er wordt dus 1000 m2 extra verharding aangelegd, waardoor ca. 100 m2 compensatie nodig is.

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen en/of het in werking hebben van windturbines en luchthavens.

Aangezien het bouwen van woningen geen risicovolle inrichtingen mogelijk maakt is geen nader onderzoek noodzakelijk. Daarbij bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen.

Geluid wegverkeerslawaai

Het onderzoek naar wegverkeerslawaai zal uitgevoerd worden zodra vaststaat waar de gevellijn van het gebouw komt.

Stikstofdepositie

De berekening van de stikstofdepositie als gevolg van het project op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zal uitgevoerd worden ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan.

Funderingsonderzoek Dijkwoning

Er is door onafhankelijk geotechnisch adviesbureau Crux B.V. gekeken naar de plannen. De nieuwbouw ligt op minimaal 45 à 65m van het dijkhuis. Trillingen door heien van funderingspalen zijn (als gekozen wordt voor heipalen) hier de voornaamste invloed. Vanwege de relatief grote afstand tot het dijkhuisje zullen de trillingen de vigerende trillingsrichtlijn SBR-A niet overschrijden Ook niet als het huisje zich in slechte bouwkundige staat bevindt en/of een slechte fundering heeft (SBR-A bouwcategorie 2 gevoelig).

Het huisje ligt ruim buiten het te verwachten invloedsgebied voor trillingen, vervormingen, stabiliteit en grondwaterstanden.

Ga naar de gehele berichtgeving per mail van het adviesbureau Crux B.V.