Onderzoeken Riek-Gaffelstraat

Figuur 1. Locatie Riek/Gaffelstraat

Archeologie

Op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart is weergegeven in welke gebieden in de stad archeologische resten in de grond aanwezig kunnen zijn. Daarvoor is het grondgebied van de stad verdeeld in zones met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting. Ook zijn er gebieden waar vaststaat dat er geen archeologische resten meer in de grond zitten.

Om de archeologische resten te beschermen zijn beleidsmaatregelen gekoppeld aan de archeologische verwachting. Op de kaart is per zone aangegeven wanneer archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd als de grond door (bouw)werkzaamheden wordt verstoord.

Figuur 1 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Figuur 2 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Figuur 2 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Figuur 3 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Bron: Datalab Purmerend

Cultuurhistorische waarden

Er zijn geen elementen van Cultuurhistorische waarden aanwezig binnen het gebied van de ontwikkellocatie. Deze bevinding is terug te zien op de website van Datalab Purmerend

kaart van datalab gebied onderzoek cultuur historische waarden

Figuur 4 Cultuurhistorische waarden

Bodem

In de periode januari-februari 2020 is door het bedrijf Landview een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling.

Er is geen aanleiding om de bodem nader te laten onderzoeken op asbest. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De locatie wordt als niet verontreinigd voor PFAS-verbindingen beschouwd. De door bouwwerkzaamheden vrijkomende grond is vrij toepasbaar, dat wil zeggen dat grond die na of tijdens de bouw opgegraven wordt hergebruikt kan worden. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de locatie geschikt is voor nieuwbouw. Het volledige bodemonderzoek kunt u hier inzien.

Natuurwaarden

Gemeentebreed wordt geregeld onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Deze website wordt beheerd door Regelink Ecologie & Landschap.

Uit deze quickscan is gekomen dat er geen beschermde soorten in het plangebied te verwachten of aanwezig zijn.

De volledige Flora en faunacheck voor Riek- en Gaffelstraat

Waterkering

Dit onderdeel hoeft in dit project niet nader onderzocht te worden. Er is namelijk geen kering (ook wel een dijk of een dam) in de nabijheid van project.

Boomeffect analyse

Als het plan meer uitgewerkt is zal een bomeneffectanalyse worden uitgevoerd. Daarmee worden de mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voortbestaan van de bomen in beeld gebracht en weergegeven hoe de eventuele nadelige effecten tot een minimum kunnen worden beperkt.

Verkeer

Ga naar het parkeeronderzoek

Bezonning

Een eventueel onderzoek naar bezonning, dus waar komt de schaduw en in hoeverre is dat nadelig voor de omgeving, kan worden uitgevoerd als de bebouwing bekend is.

Watercompensatie

Er wordt met de ontwikkeling op de Riek- Gaffelstraat ca. 1911 m2 verharding voor verkeer, gebouw en ondergrondse containers gepland. Op dit moment meet gebouw en verharding ca. 954 m2. Er wordt dus 957 m2 extra verharding aangelegd, waardoor compensatie nodig is. Omdat er ook een sloot van ca. 251 m2 wordt aangelegd, ter vervanging van de huidige duiker die niet afdoende functioneert, wordt voldaan aan de watercompensatie.

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen en/of het in werking hebben van windturbines en luchthavens.

Aangezien het bouwen van woningen en het kind- en tienercentrum geen risicovolle inrichtingen mogelijk maakt is geen nader onderzoek noodzakelijk. Daarbij bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen.

Geluid wegverkeerslawaai

Het onderzoek naar wegverkeerslawaai zal uitgevoerd worden zodra vaststaat waar de gevellijn van het gebouw komt.

Stikstofdepositie

De berekening van de stikstofdepositie als gevolg van het project op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zal uitgevoerd worden ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan.