Onderzoeken Tarwestraat

luchtfoto locatie Tarwestraat
Figuur 1 Locatie Tarwestraat

Zonnestudie

Bekijk hier de schaduwtekeningen op basis van het aangepaste ontwerp (december 2020).

Archeologie

Op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart is weergegeven in welke gebieden in de stad archeologische resten in de grond aanwezig kunnen zijn. Daarvoor is het grondgebied van de stad verdeeld in zones met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting. Ook zijn er gebieden waar vaststaat dat er geen archeologische resten meer in de grond zitten.

Om de archeologische resten te beschermen zijn beleidsmaatregelen gekoppeld aan de archeologische verwachting. Op de kaart is per zone aangegeven wanneer archeologisch onderzoek moet  worden uitgevoerd als de grond door (bouw)werkzaamheden wordt verstoord.

afbeelding omgeving locatie Tarwestraat, verwachtingswaarde

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 Verwachtingswaarde

afbeelding ontwikkellocatie

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 ontwikkellocatie

Figuur 1 en figuur 2 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. Bron datalab Purmerend

Naar aanleiding van de verwachtingswaarde te zien op de kaart in figuur 1 is geen archeologisch onderzoek nodig voor deze locatie. Ter verduidelijking kunt u in figuur 2 zien waar de ontwikkellocatie Tarwestraat ligt.

Cultuurhistorische waarden

Figuur 2. Cultuurhistorische Waardekaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 2 Cultuurhistorische Waardekaart.

Er zijn geen elementen van Cultuurhistorische waarden aanwezig binnen het gebied van de ontwikkellocatie. Deze bevinding is terug te zien op Datalab Purmerend

Bodem

In de periode januari-februari 2020 is door het bedrijf Landview een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling.

Er is geen aanleiding om de bodem nader te laten onderzoeken op asbest. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De locatie wordt als niet verontreinigd voor PFAS-verbindingen beschouwd. De door bouwwerkzaamheden vrijkomende grond is vrij toepasbaar, dat wil zeggen dat grond die na of tijdens de bouw opgegraven wordt hergebruikt kan worden. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de locatie geschikt is voor nieuwbouw.

Bekijk het volledige bodemonderzoek Tarwestraat

Natuurwaarden

Gemeentebreed wordt geregeld onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Deze website wordt beheerd door Regelink Ecologie & Landschap.

Uit deze quickscan is gekomen dat er geen beschermde soorten in het plangebied te verwachten of aanwezig zijn.

Bekijk de volledige Flora en faunacheck Tarwestraat

Waterkering

Dit onderdeel hoeft in dit project niet nader onderzocht te worden. Er is namelijk geen kering (ook wel een dijk of een dam) in de nabijheid van project.

Boomeffect analyse

Als het plan meer uitgewerkt is zal een bomeneffectanalyse worden uitgevoerd. Daarmee worden de mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voortbestaan van de bomen in beeld gebracht en weergegeven hoe de eventuele nadelige effecten tot een minimum kunnen worden beperkt.

Ga naar het parkeeronderzoek 2019

Verkeerseffecten in omgeving/aanpassingen in omgeving

De toename van het aantal verkeersbewegingen kan goed worden afgewikkeld op de aangrenzende Grotenhuysweg. Om de aansluiting op deze weg te verbeteren zal vanuit een plangebied een wijziging plaatsvinden op de inrichting nabij de entree van de sportzaal. Met deze wijziging wordt de verkeersveiligheid ter plaatse verbeterd en zal de gebruiksvriendelijkheid in het gebruiken van deze aansluiting toenemen.

Bezonning

Een eventueel onderzoek naar bezonning, dus waar komt de schaduw en in hoeverre is dat nadelig voor de omgeving, kan worden uitgevoerd als de bebouwing bekend is.

Watercompensatie

Indien er meer dan 800 m2 extra verharding, dus meer dan wat er nu al aan verharding is, wordt ontwikkeld op de locatie zal 10% van het geheel gecompenseerd moeten worden. Dat betekent dat er in dat geval extra water aangelegd moet worden.

Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen en/of het in werking hebben van windturbines en luchthavens.

Aangezien het bouwen van woningen geen risicovolle inrichtingen mogelijk maakt is geen nader onderzoek noodzakelijk. Daarbij bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen.

Geluid wegverkeerslawaai

Het onderzoek naar wegverkeerslawaai zal uitgevoerd worden zodra vaststaat waar de gevellijn van het gebouw komt.

Stikstofdepositie

De berekening van de stikstofdepositie als gevolg van het project op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zal uitgevoerd worden ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan.