Overwhere | terugkoppeling bijeenkomst verkeer Aletta Jacobslaan

Brief van 4 maart over vragen van bewoners over de verkeerssituatie in de Aletta Jacobslaan aan de bewoners van de Aletta Jacobslaan, Marga Klompéstraat en Haya van Somerenstraat.

Beste bewoner,

Op 23 december 2020 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal bewoners over de verkeerssituatie bij u in de straat. Naar aanleiding hiervan is een aantal actiepunten geformuleerd. Hieronder treft u deze actiepunten aan met onze reactie daarop.

Vragen

Heeft u vragen over de inhoud van deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer (0299) 452 452 of mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Met vriendelijke groet,

Oscar Rohde

Projectleider

 

1. Gekeken zal worden of er in plaats van het schelpenpad een voetpad met tegels aangebracht kan worden.

Wij hebben de optie bekeken om een tegelpad in plaats van een schelpenpad aan te brengen. Wij willen toch vasthouden aan een schelpenpad. Als hier een tegelpad (en dus stenen/verharding wordt toegevoegd) wordt aangelegd, moet volgens de nieuwe richtlijnen van het Hoogheemraadschap water in het gebied worden gecompenseerd, zodat regenwater goed kan worden opgevangen. We zouden dan bijvoorbeeld een sloot moeten aanleggen. Hiervoor is in het gebied onvoldoende ruimte.

2. Als de gehele buurt daar een voorstander van is kan parkeerregulering overwogen worden. Dit dient dan wel voor een wat groter gebied ingevoerd te worden.

Voorlopig is het nog niet aan de orde om parkeerregulering in de Aletta Jacobslaan in te voeren.

3. De Aletta Jacobslaan en het Wormerplein zullen worden meegenomen in het volgende parkeeronderzoek dat zal plaatsvinden in november 2021 waarbij er ook overdag zal worden geteld.

Hierbij zal ook gekeken worden of er parkeerregulering ingevoerd gaat worden. Dit kan ook door de buurt geïnitieerd worden.

4. De drempels in de Aletta Jacobslaan die onlangs zijn aangelegd zullen nogmaals opgemeten worden of ze hoog genoeg zijn.

De drempels zijn beoordeeld en akkoord bevonden door de wegbeheerder.

De plateauconstructies zijn voorzien van SVT-elementen. Dit houdt in dat de onderdelen waar men het plateau op- en afrijdt een vaste vorm hebben. Deze veroorzaken altijd het gewenste snelheidsremmende effect. De elementen behouden hun vaste hoogte en verzakken dus niet met verloop van tijd. Hierdoor blijven de aanwezige plateaus hun snelheidsremmende effect houden.

In een 30 kilometerstraat is het gebruikelijk om iedere 160 meter een snelheidsbeperkende maatregel toe te passen. Dit betekent dat in een straat die 160 meter lang is er een maatregel komt te liggen op ongeveer 80 meter.

Er liggen in de Aletta Jacobslaan 5 snelheidsremmers in de vorm van plateauconstructies en een inritconstructie. De inritconstructie ligt bij de Hoornselaan waar de overgang plaatsvindt van 50 naar 30 km/uur. In de rest van de straat ligt op ieder kruispunt een plateauconstructie. De rechtstand bedraagt 280 meter gemeten tussen het eerste plateau aan de noordkant en de uitrit aan de zuidkant. Op deze 280 meter liggen vervolgens nog 3 plateauconstructies. Gemiddeld ligt er in de Aletta Jacobslaan dus op iedere 70 meter een snelheidsremmende maatregel. Dit ligt binnen de richtlijn.

5. We gaan onderzoeken of de diamantkoppalen voor de hofjes in de Aletta Jacobslaan vervangen kunnen worden door rode paaltjes waardoor het beter zichtbaar is dat hier sprake is van een doodlopende weg.

Dit verzoek is besproken in het verkeersteam. Het verkeersteam adviseert om dit niet te doen omdat dergelijke rood/wit-palen alleen toegepast worden bij fietspaden. Daarnaast worden in de gehele Aletta Jacobslaan dezelfde palen toegepast, wat leidt tot een eenduidig beeld.

6. Bij de oversteek Hoornselaan kan een verkeersbord geplaatst worden waardoor het duidelijker is dat het gaat om éénrichtingsverkeer. Dit moet met de politie en handhaving besproken worden.

Dit is in het verkeersteam besproken. Op zich is het plaatsen van een bord een oplossing, maar er zijn te veel vergelijkbare situaties waar we het dan ook moeten doen. Straten en kruispunten en de bijbehorende markering en bebording, horen namelijk uniform en eenduidig te zijn. Dit is belangrijk voor de veiligheid, herkenbaarheid en samenhang van het gehele verkeerssysteem. Overal deze borden plaatsen bij vergelijkbare situaties betekent het plaatsen van tientallen of zelfs honderden borden door heel Purmerend en Beemster. Dit is kostbaar, lastig te onderhouden en creëert een bordenjungle die de verkeersveiligheid niet zal verbeteren.