Steunpakket COVID-19 voor lokale niet gesubsidieerde culturele instellingen

De gemeente heeft besloten tot een steunpakket COVID-19 voor lokale niet gesubsidieerde culturele instellingen. De beleidsregels 'Steun COVID-19 voor niet gesubsidieerde culturele organisaties’ zijn vastgesteld op 29 juni 2021.

Wat moet u weten

 • Een bijdrage bestaat uit maximaal € 2.500,00.

 • De bijdrage wordt berekend aan de hand van het ingediende financiële overzicht van de coronaschade in 2021.

 • De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

 • Het bereiken van het subsidieplafond is reden tot afwijzing van de aanvraag.

 • De subsidie wordt als een waarderingssubsidie verleend.

Voorwaarden

 1. De organisatie is gevestigd in Purmerend en heeft de afgelopen 3 jaar geen structurele subsidie van de gemeente ontvangen.
 2. De organisatie biedt een structureel (minimaal vier dagen per week) cultureel of kunstzinnig aanbod in Purmerend aan en heeft dit ook de afgelopen drie jaar gedaan. Het culturele aanbod kan zijn op het gebied van:
  a. Muziek
  b. Dans
  c. Beeldende kunst
  d. Theater
  e. Film
 3. De organisatie staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 4. De organisatie beschikt over een eigen locatie.
 5. De organisatie heeft personeel in dienst. Culturele ZZP’ers komen voor deze subsidiemogelijkheid niet in aanmerking.
 6. Een financiële bijdrage van de gemeente is specifiek bedoeld om de schade geleden door COVID-19 in 2021 te verzachten. De financiële bijdrage is niet voor andere doeleinden dan steun in het kader van COVID-19 bedoeld.
 7. De niet gesubsidieerde culturele organisatie heeft directe en aantoonbare financiële schade als gevolg van COVID-19 en bijbehorende coronamaatregelen. Hiervoor geldt het volgende:
  a. De schade wordt geleden in de periode januari 2021 – december 2021.
  b. De schade kan bestaan uit gemiste inkomsten, doordat bijvoorbeeld concerten, voorstellingen of andere uitvoeringen door de coronamaatregelen moesten worden afgezegd, terwijl er wel kosten zijn gemaakt waarvoor geen dekking meer was.
  c. De schade kan bestaan uit gemiste inkomsten uit bijvoorbeeld lesgelden, aangezien lessen door de lockdown niet konden plaatsvinden en leden als direct gevolg van COVID-19 hun lidmaatschap bij de culturele organisatie hebben opgezegd.
  d. De schade kan bestaan uit het doorlopen van vaste lasten (o.a. huisvestingslasten), terwijl daar door de coronamaatregelen geen of minder inkomsten tegenover staan.
  e. De schade kan bestaan uit het hebben moeten maken van extra kosten om de activiteiten coronaproof te kunnen organiseren (aanschaf handgel etc.).
 8. Daarnaast dient bij de aanvraag te worden ingediend:
  a. Een overzicht van de schade als direct gevolg van COVID-19 en bijbehorende coronamaatregelen in de periode 1 januari – 31 december 2021.
  b. Een overzicht van reeds ontvangen financiële steun uit o.a. generieke Rijksmaatregelen COVID-19.
 9. De aanvraag voor een bijdrage moet voor 15 december 2021 door de niet gesubsidieerde culturele instelling zijn ingediend.