Maatschappelijke subsidie

Gemeente Purmerend kent veel maatschappelijke en culturele organisaties in de stad. Dankzij deze organisaties hebben we een rijk en gevarieerd aanbod voor onze inwoners. Van sport, onderwijs, kunst en cultuur tot ouderenzorg, jongerenwerk en armoedepreventie. De gemeente geeft een aantal van deze organisaties subsidie (geld) om activiteiten voor onze inwoners te organiseren.

Een subsidie kan aangevraagd worden voor activiteiten zoals jeugdzorg, jongerenwerk, onderwijs, werk en inkomen, welzijn en volksgezondheid, bewonersparticipatie, armoedebestrijding, Wmo, ouderen, kunst en cultuur en sport.

Voorwaarden voor aanvraag

De aanvraag voor subsidie moet voldoen aan de eisen zoals vermeld in de betreffende verordening. Daarnaast wordt de aanvraag op inhoud getoetst aan de hand van de jaarlijkse begroting en opgesteld beleid. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of uw activiteiten aan de voorwaarden voldoen.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Wilt u meer informatie over het aanvragen van subsidie? Neem contact op met het subsidiecoördinatiepunt via telefoonnummer (0299) 452 655 of stuur een e-mail naar subsidie@purmerend.nl.

Wanneer vraag ik subsidie aan?

Subsidies worden verleend per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december), per boekjaar (bijvoorbeeld een schooljaar) of voor een specifieke periode (bijvoorbeeld voor een project):

  • Een aanvraag om een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, wordt ingediend uiterlijk op 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.
  • Een aanvraag om een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt, wordt uiterlijk 13 weken voorafgaand aan de start van dat boekjaar ingediend.
  • Andere aanvragen om subsidie worden uiterlijk 13 weken voordat de aanvrager wil starten met de activiteiten, ingediend.

Als de subsidie wordt gegeven, krijgt de organisatie een verleningsbeschikking. Hierin staan de precieze voorwaarden waaraan de activiteiten moeten voldoen.

Als een organisatie een subsidie heeft gekregen moet de organisatie achteraf een verantwoording aanleveren. Dit houdt in dat de organisatie moet laten zien waar het geld aan uitgegeven is en of de gesubsidieerde activiteiten zijn georganiseerd. Aan de hand van deze informatie wordt de subsidie definitief gegeven in een vaststellingsbeschikking. Soms kan dit betekenen dat de subsidie lager is dan bij de verlening. Hoger kan nooit.

Wilt u weten welke organisaties vanuit de gemeente Purmerend subsidie ontvangen? Kijk dan in ons subsidieregister.

Subsidies worden verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.2. De gemeente Purmerend verleent subsidies op grond van de volgende verordeningen: