Subsidie voor vergroenen schoolplein

Veel schoolpleinen bestaan voor het grootste deel uit tegels met enkele speeltoestellen. Dit past niet in het idee van een duurzame, klimaatbestendige, groene gemeente.

Bovendien zouden veel scholen een schoolplein willen hebben dat meer uitdaging en speelmogelijkheden biedt. Dit kan door meer natuurlijke elementen zoals bomen, struiken en gras aan te brengen op het schoolplein. Groene schoolpleinen dragen bij aan ontspanning, uitdaging en creativiteit van leerlingen tijdens en na schooltijd. Sommige scholen slagen er zelf in met fondsenwerving of sponsoracties om te investeren in een groener schoolplein. Echter hebben schoolbesturen vaak geen budget voor de aanleg van groene schoolpleinen. De gemeente stelt daarom een subsidiebudget beschikbaar.

Subsidiebudget

Er is een subsidiebudget beschikbaar gesteld voor de uitvoering in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 (IHP). De gemeente stelt 10 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 75.000,00 (inclusief BTW) beschikbaar om alle schoolpleinen te vergroenen. In overleg met de schoolbesturen wordt het budget verdeeld over drie scholen per jaar, waardoor er per school(plein) een bedrag beschikbaar is van € 25.000,00 (incl. BTW).

Doelstelling

 • Kinderen stimuleren om meer, veilig en gezond buiten te spelen. De inrichting van het schoolplein nodigt kinderen uit om te bewegen in een natuurlijke omgeving.
 • Speelplaatsen creëren die voorzien in diversiteit in flora en fauna.
 • De schoolpleinen worden klimaatadaptief ingericht. Dit betekent dat het schoolplein beter bestand is tegen periodes met hitte, droogte of extreme buien.
 • Uitdagende speelplekken voor kinderen bewerkstelligen om creativiteit en ontspanning te stimuleren.
 • Inrichting volgens de educatieve visies van de scholen die de schoolpleinen tijdens schooltijd gebruiken.
 • Het schoolplein is (deels) openbaar toegankelijk voor de kinderen uit de buurt.

Onderhoud en exploitatie

 • Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kosten en het beheer en onderhoud van het schoolplein, inclusief voor de speeltoestellen (keuring) en bomen (boomveiligheidsinspectie) die op het terrein worden geplaatst.
 • Het schoolbestuur maakt op basis van het ontwerp een onderhoudsplan en brengt de kosten daarvan in beeld.
 • De speeltoestellen voldoen aan de veiligheidseisen voor certificering en onderhoud volgens de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (Was.
 • Het schoolplein is en blijft rookvrij.

Declareren kosten en verantwoording

 • Het bedrag van maximaal € 25.000,00 (incl. btw) wordt overgedragen nadat het Voorlopig Ontwerp intern is beoordeeld op de geldende uitgangspunten.
 • Ter controle dient het schoolbestuur uiterlijk voor 1 december goedgekeurde en betaalde facturen voor de realisatie tot maximaal € 25.000,00 (incl. btw) in bij de gemeente.
 • Het schoolbestuur zorgt bij oplevering voor foto’s van het nieuwe schoolplein. Op deze foto’s zijn de veranderingen op het schoolplein te zien die (mede) zijn gefinancierd met de bijdrage van de gemeente.
 • Voor de oplevering wordt een afspraak op locatie gemaakt.

Het schoolbestuur dient voor 1 januari een aanvraag in door een ontwerp- en onderhoudsplan in te sturen.

Status van huidige schoolplein

 1. Naam van de school.
 2. Beeld van de huidige situatie van het schoolplein (voorzien van 2 à 3 foto’s).
 3. Een plattegrond waarop is aangegeven welk percentage van het schoolplein verhard is. Indien de intentie is om openbare grond bij het groene schoolplein te betrekken, moet dit duidelijk op de plattegrond aangegeven worden (er moet gekeken worden of dit mogelijk is en vervolgens worden hiervoor aanvullende afspraken gemaakt).
 4. Een beschrijving van de educatieve visie van de school op het schoolplein:
  - hoe past de educatieve visie van de school bij de wensen voor het schoolplein;
  - hoe de educatieve visie van de school zich vertaalt in het ontwerp van het schoolplein;
  - welke functies het schoolplein moet hebben binnen deze visie.

Ontwerp

 1. Een programma van eisen voor de (her)inrichting van het schoolplein.
 2. De mate waarin speelgroen, educatief groen, eetbaar groen, biodiversiteit en als dat mogelijk is verticaal groen onderdeel uitmaken van het ontwerp.
 3. De manier waarop duurzaamheid een rol inneemt in de (her)inrichting en het gebruik van het schoolplein.
 4. De manier waarop het schoolplein klimaatadaptief wordt ingericht (voorzieningen hittestress en waterberging).
 5. Hoe een veilige speelomgeving wordt gecreëerd.
 6. De mate waarin het schoolplein uitdaagt tot verschillende vormen van spel en beweging (robuust en geschikt voor kinderen van 4 tot 12 jaar).
 7. Ontwerp van het nieuwe schoolplein op schaal.

Onderhoud

Door het schoolbestuur wordt een beheer- en onderhoudsplan voor het aangepaste schoolplein opgesteld.

Kostenraming

Een kostenraming op basis van het ontwerp (incl. beheer en onderhoud).

Communicatie

Omschrijving hoe de verschillende partijen (leerlingen, ouders, team, buurt) worden betrokken bij het ontwerp en de uitvoering.

Dien uw plan online in door te mailen naar groenschoolplein@purmerend.nl

 • Het schoolbestuur draagt zorg voor de uitvoering van het ontwerp.
 • Uitvoering vindt plaats in het jaar dat de subsidie is verleend.
 • Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van aanbieders en partijen uit Purmerend en Beemster (de gemeente kan adviseren over partijen die hiervoor gevraagd kunnen worden).
 • Uitvoering en communicatie met omgeving vindt in overleg met de wijkmanager plaats.
 • Het schoolbestuur is opdrachtgever en zorgt voor betaling aan de opdrachtnemers.
 • Per jaar kunnen drie scholen in aanmerking komen voor budget. Zijn er meer aanvragen dan worden die doorgeschoven naar een volgend jaar.
 • Aanvragen worden besproken met wijkmanagement, groen en beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling.
 • Aanvragen worden ter kennisname gedeeld met de (overige) schoolbesturen.
 • Voor het besluit wordt de locatie ter plaatse beoordeeld.
 • Gemeente neemt voor 1 april een schriftelijk besluit op de aanvraag (teammanager Vastgoed).