Subsidieregeling controle coronatoegangsbewijs

Maakt u als ondernemer of beheerder op grond van de Tijdelijke regeling controle op het bezit van een coronatoegangsbewijs (CTB) en identiteitsdocument extra kosten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie.

Het betreft dan extra kosten die samenhangen met de inzet van medewerkers en arbeidskrachten die enkel en alleen coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van CTB’s bevorderen en vergemakkelijken. Alleen kosten die zijn gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor subsidie in aanmerking.

Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of coronahosts die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance). Dit geldt bij of nabij publieke plaatsen, bij aanvang van deelname of toegang).

Voor welke kosten kunt u subsidie aanvragen

Voor bekostiging vanuit de incidentele Rijksbijdrage komen de volgende extra kosten die door de beheerder gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

  1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, die zonder de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen niet gemaakt zouden zijn. Dit zijn kosten van extra arbeidskrachten die enkel en alleen ingezet worden voor de controle op het CTB. Ze mogen niet tegelijkertijd andere werkzaamheden verrichten (zie lid 2 van dit artikel).
  2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
  3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
  4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
  5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1. tot en met 4.

Voor subsidie ingevolge deze regeling komen niet in aanmerking:

  1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021.
  2. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
  3. Kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Denkt u voor deze subsidieregeling in aanmerking te komen?

Stuur dan een mail naar de heer D. Hendriks van de gemeentemet daarin een factuur van de totale kosten en een duidelijke onderbouwing aangevuld met zoveel bewijsstukken, zoals bonnen. Of bel (0299) 452 452.