Toelichting van het proces Luitje Broekemastraat 35

Participatieproces

U kunt als bewoner op verschillende manieren meedenken over het plan. Er zijn formele momenten van inspreken en wettelijke mogelijkheden om een zienswijze in te dienen of beroep aan te tekenen tegen de herziening van het bestemmingsplan. Hiernaast vindt de gemeente het belangrijk dat u ook tijdens het bedenken van het plan kunt meedenken. Daarom is er in de raad een participatieproces vastgesteld. Hierin staat op welke manier we omwonenden bij de planvorming betrekken.

In de zomer van 2019 is een informatieavond voor omwonden geweest om u te informeren over het plan van het college om woningen en een maatschappelijke voorziening te bouwen. De eerste ideeën en zorgen bij omwonenden zijn tijdens deze bijeenkomst opgehaald. In het najaar van 2019 bespraken we de eerste stedenbouwkundige schetsen en verkeerskundige oplossingen met elkaar. In overleg met de bewonerscommisie van de Luitje Broekemastraat organiseren we binnenkort een
avond waarop we een tussenstand geven. Dit voorjaar presenteren we tijdens een bewonersavond een nieuwe schets en lichten we toe hoe de opmerkingen zijn verwerkt en geven we informatie over alle uitgevoerde onderzoeken. Dit najaar ontvangt u van ons informatie over de vervolgstappen en een uitleg over de procedure.

Bestemmingsplanprocedure

Om in de Luitje Broekemastraat woningen en een maatschappelijke voorziening te ontwikkelen is het nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Die procedure wordt gevoerd volgens wettelijke eisen:

  • De gemeente kondigt de start van de bestemmingsplanprocedure aan in de rubriek ‘Bekendmakingen’ van het Purmerends Nieuwsblad en de Staatscourant (op www.overheid.nl)
  • Vervolgens ligt het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende onderzoeken zes weken lang ter inzage op het stadhuis. De stukken zijn ook digitaal te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze periode kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen
  • Na de termijn van zes weken worden alle zienswijzen van gemeentelijk commentaar voorzien en samen met het bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad
  • Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt dit opnieuw zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan beroep ingesteld worden bij de Raad van State. Niet iedereen kan beroep aantekenen. Dat mogen alleen mensen doen die een zienswijze hebben ingediend, of die kunnen aantonen dat ze hier redelijkerwijs niet toe in staat waren. Het kan zijn dat de gemeente het bestemmingsplan wijzigt op basis van de zienswijzen. Tegen deze wijzigingen kan ook beroep worden aangetekend.

Het indienen van de bestemmingsplan-herziening kan ook worden gecombineerd met het aanvragen van de omgevingsvergunning (wat vroeger de bouwvergunning heette). Als voor deze route wordt gekozen, dan wordt het plan eerst door een ontwikkelende partij uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen en aantekenen van beroep tegen deze gecombineerde procedure blijven hetzelfde. Alleen zal deze later plaatsvinden, omdat het ontwerp
eerst gemaakt moet worden.

Politiek besluitvorming

Om te kunnen bouwen op Luitje Broekemastraat 35 moet de bestemming van de grond worden gewijzigd. Daarvoor is hierboven het traject beschreven. Om bij deze herziening van het bestemmingsplan uit te komen nemen het college en de gemeenteraad van Purmerend een aantal principebesluiten. Het eerste besluit is afgelopen september genomen, waarbij de gemeenteraad het voornemen heeft uitgesproken om de locaties in ontwikkeling te nemen, het aantal woningen en het
participatieproces vast te stellen (het volledige raadsbesluit is te vinden op de website van de raad). In de zomer volgt het tweede besluit waarbij het schetsontwerp wordt vastgesteld. Het is de planning dat in het najaar de bestemmingsplanprocedure wordt opgestart.