Kabels- en leidingenvergunning

Als u openbare grond wilt opbreken (bijvoorbeeld om kabels en leidingen aan te leggen of te onderhouden) heeft u toestemming nodig van de gemeente.

Voor opbrekingen langer dan 25 meter of groter dan 15 m2 en voor gestuurde boringen voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen in openbare grond moet u een vergunning aanvragen. U doet dit op de website van MOOR.

Zorg voor het tijdig indienen van een aanvraag. Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Als het gaat om een aanvraag waarbij op derde(n) een gedoogplicht rust dan beslist het college binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag.

Melding

Voor kleinere opbrekingen (dan die hierboven genoemd), waarbij het verkeer niet wordt gestremd, is het voldoende om een digitale melding via MOOR te doen. Dit doet u minimaal drie werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden.

Instemming

Telecommunicatiebedrijven vragen instemming voor aanleg, onderhoud en uitbreiding van een openbaar telecommunicatienetwerk via MOOR.

Indienen aanvraag tijdelijke verkeersmaatregel

Een tijdelijke verkeersmaatregel kunt u tegelijk met de graafvergunning of opbreekmelding in het meldsysteem MOOR indienen. De doorlooptijd voor het beoordelen van een aanvraag voor een tijdelijke verkeersmaatregel bedraagt circa 10 werkdagen. De tijdelijke verkeersmaatregel moet voldoen aan de richtlijnen van CROW Handboek wegafzettingen 96b bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Iedereen die (machinale) graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten, is wettelijk verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster.

Informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen krijgt u na melding van uw graafwerkzaamheden bij het Kadaster. Lees meer hierover op de website van het Kadaster.

Zie de tarieventabel in de Legesverordening voor de kosten van een vergunning of instemmingsbesluit.

Voor de kosten van herstrating worden de tarieven gehanteerd zoals geïndexeerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid: