Omgevingsvergunning (bouw)plannen

In 2024 gaat de Omgevingswet in. Vooruitlopend hierop is de gemeente Purmerend al op 1 januari 2022 gestart met een nieuwe werkwijze voor vergunningaanvragen.

De Omgevingswet gaat straks over alles wat te maken heeft met onze (fysieke) leefomgeving. Op dit moment zijn er heel veel aparte wetten en regels die over onze leefomgeving gaan. Zoals die voor wonen, werken, wegen, milieu, lucht, bodem, natuur en water. Al deze wetten en regels komen bij elkaar in de Omgevingswet. Deze wet zorgt voor minder regels en maakt procedures overzichtelijker.

Wilt u in 2024 iets bouwen of verbouwen, zoals een uitbreiding van uw woning of bedrijf? Dan krijgt u dus te maken met de Omgevingswet. Wilt u meer achtergrondinformatie over de Omgevingswet?

Heeft u vragen of hulp nodig?

Bovenstaand stappenplan geeft op hoofdlijnen een overzicht van de stappen die doorlopen worden bij ruimtelijke plannen en initiatieven. Omdat ieder plan uniek is, kunnen er aanvullende stappen, afspraken (met bijvoorbeeld andere overheden of instanties) of onderzoeken nodig zijn. Wij informeren u daar zo goed mogelijk over.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsteam via telefoonnummer (0299) 452 452 of via e-mailadres vergunning@purmerend.nl.

Als in 2024 de Omgevingswet ingaat, is er vaak nog maar 1 vergunning nodig voor verschillende activiteiten. Zoals voor de kap van bomen, een schuur of garage plaatsen, uitbreiding van uw woning of aanleg van een inrit. Bij de gemeente bent u hiervoor aan het goede adres. Binnen 8 weken beslist de gemeente over de meeste aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Dit betekent wel dat de voorbereiding van de vergunningaanvragen goed moet gebeuren.

Let op! Op dit moment gelden nog andere termijnen.

Sinds 1 januari 2022 zijn we gestart met de nieuwe werkwijze. We onderscheiden 2 fasen:

 • Het vooroverleg
 • De aanvraag van de omgevingsvergunning

Het vooroverleg is de fase van voorbereiding voordat u een echte vergunningaanvraag kunt indienen. Dit gaat een nog belangrijkere rol spelen. In deze fase vindt meer overleg en samenwerking plaats met u als initiatiefnemer. Zo zorgen we er samen voor dat de vergunningaanvraag eenvoudiger wordt en de behandeling soepel verloopt.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen of een gebouw anders te gebruiken, dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft. Met de vergunningscheck op de website omgevingsloket online kunt u dit zelf nagaan.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook nopg nuttige informatie over vergunningvrij bouwen en verbouwen (inclusief brochures).

Uitkomsten uit eigen onderzoek

Uit uw eigen onderzoek zijn de volgende 4 uitkomsten mogelijk:

 • Uw plan/initiatief is vergunningsvrij. U kunt gewoon starten met uw plan.
 • Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig, alles is duidelijk, vooroverleg met de gemeente is niet nodig. Ga naar stap 3: omgevingsvergunning aanvragen.
 • Voor uw plan/initiatief heeft u een vergunning nodig en u denkt dat uw plan/initiatief niet past in het geldende bestemmingsplan. Vooroverleg met de gemeente is raadzaam. Ga naar stap 2: het vooroverleg.
 • U komt er niet uit of heeft u nog vragen? U kunt voor advies altijd contact opnemen met het Omgevingsteam via telefoonnummer (0299) 452 452 of e-mailadres vergunning@purmerend.nl.

Het vooroverleg is niet verplicht. Maar voor de complexere en vaak wat grotere plannen adviseren wij om wel gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het geeft u namelijk inzicht of uw plan of initiatief goed en/of haalbaar is. Het voorkomt ook onnodige kosten.

Tijdens het vooroverleg maken we onderscheid tussen:

 • stap 2a: het indicatieverzoek
 • stap 2b: het omgevingsinitiatief

Voordat u een aanvraag omgevingsvergunning opstuurt, kunt u een advies krijgen over uw plan. Dit noemen we een indicatieverzoek. Het indicatieverzoek is bedoeld voor de iets moeilijke initiatieven. U vraagt met dit verzoek of de gemeente kan aangeven of zij het plan goed vindt en of zij een inschatting kan maken of het plan/initiatief volgens de wet haalbaar is. Het vooroverleg is niet verplicht.

Dit is een eerste algemene beoordeling op basis van niet al te precieze informatie.

Het indicatieverzoek wordt behandeld door een intaketeam dat uit verschillende vakdisciplines van de gemeente bestaat. De gemeente werkt met een intaketafel (een overlegplatform).

In de meeste gevallen zorgen we ervoor dat het indicatieverzoek binnen 8 weken afgerond is, afhankelijk van de moeilijkheid van uw plan. De kosten voor de behandeling van het indicatieverzoek zijn € 350,00.

Voorwaarden indicatieverzoek

Voor de beoordeling van uw indicatieverzoek hebben wij, voor zover op uw verzoek van toepassing, onderstaande bijlagen nodig:

 1. schets/tekening van de bestaande situatie
 2. schets/tekening van de nieuwe situatie (incl. maatvoering)
 3. plattegronden van de bouwlagen van het bouwwerk bestaand en nieuw (incl. maatvoering)
 4. eventueel foto’s van de bestaande situatie en bebouwing inclusief de omgeving.

Hieronder vindt u het formulier dat u kunt gebruiken:

Indicatieverzoek doen

Wat doet de gemeente?

 1. Voor uw plan/initiatief krijgt u te maken met 1 contactpersoon.
 2. We controleren of uw plan/initiatief past in het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waarvoor men een stuk grond of gebouw mag gebruiken. Als uw plan/initiatief niet past in het bestemmingsplan, dan kijken wij of het toch wenselijk is en/of (juridisch) haalbaar kan worden. U vindt de bestemmingsplannen op de website ruimtelijkeplannen.nl.
 3. Ook bekijken wij ook of uw plan stedenbouwkundig acceptabel is en of er specifieke aandachtspunten zijn voor verkeer of parkeren.
 4. Nadat alles is bekeken, ontvangt u ons advies op het indicatieverzoek per e-mail. We geven in deze e-mail een indicatie/inschatting of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden mogelijk is en wat het vervolgtraject kan zijn. U kunt hiertegen geen bezwaar maken.
 5. Voor wat betreft de uitslag zijn er 3 opties:
 • Bij een complex plan: wij adviseren u om een omgevingsinitiatief in te dienen. Ga hiervoor naar stap 2b: omgevingsinitiatief indienen.
 • Bij een niet complex plan: wij adviseren u een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Ga hiervoor naar stap 3: omgevingsvergunning aanvragen.
 • Uw plan is beoordeeld en niet wenselijk en juridisch niet haalbaar. Wij adviseren u te stoppen met dit plan. U ontvangt een rapport waarin we toelichten waarom uw plan niet haalbaar is.

Heeft u vragen over het indicatieverzoek stuur deze in een mail naar indicatieverzoek@purmerend.nl.

Alleen bij grote plannen en/of complexe plannen.

Naar aanleiding van uw indicatieverzoek, kan ons advies zijn om een omgevingsinitiatief in te dienen. U kunt ook zonder indicatieverzoek direct starten met een omgevingsinitiatief. U loopt dan het risico kosten te maken voor een plan/initiatief dat de gemeente niet wenselijk vindt.

Bij een omgevingsinitiatief moet u meer gedetailleerde informatie verstrekken. De gemeente gaat nu in detail naar uw plan/initiatief kijken. Alle vakspecialisten worden hierbij betrokken. De gemeente werkt met een omgevingstafel (een overlegplatform). Het is mogelijk dat we u uitnodigen om bij de omgevingstafel aan te schuiven. U ontvangt een tussenrapportage waarin we aangeven welke kant het op gaat en of er nog aanvullende stukken nodig zijn. Het eindrapport geeft u een standpunt over de definitieve haalbaarheid. In het rapport lichten we verder toe hoe u uw plan/initiatief verder kunt uitwerken en hoe het vervolgtraject gaat, richting het definitief aanvragen van de omgevingsvergunning.

Aan het behandelen van het omgevingsinitiatief zijn kosten (leges) verbonden namelijk € 1.000,00.

Indieningsvereisten omgevingsinitiatief

 • schets/tekening van de bestaande situatie (schaal 1:500 of 1:1000)
 • schets/tekening van de nieuwe situatie (schaal 1:500 of 1:1000)
 • plattegrond van de bestaande en nieuwe bouwlaag/bouwlagen van het bouwwerk dat wordt gebouwd
 • dwarsdoorsnede van de bestaande en nieuwe situatie;
 • alle gevelaanzichten van de bestaande en nieuwe toestand, inclusief belendingen.
 • foto’s van de bestaande situatie en bebouwing inclusief de omgeving en voorbeelden van vergelijkbare (bouw)plannen;
 • een impressie van de nieuwe situatie.

Hieronder vindt u het formulier dat u kunt gebruiken:

Omgevingsinitiatief indienen

Hoe werkt het?

 1. We koppelen 1 contactpersoon (behandelaar of projectleider) aan uw plan/initiatief.
 2. We vragen u om eventueel uw plan/initiatief toe te lichten aan de omgevingstafel.
 3. Samen met verschillende disciplines binnen de gemeente beoordelen we of uw plan aan alle voorwaarden en relevante wet- en regelgeving voldoet.
 4. We kijken ook of alle benodigde onderzoeken al aanwezig zijn of goed zijn uitgevoerd. En of sommige onderzoeken nog moeten worden aangeleverd of kunnen worden uitgevoerd op een later moment. Dit alles leggen we vast in een tussenrapportage.
 5. Als het college van burgemeester en wethouders nog niet was betrokken, dan worden zij in deze fase geïnformeerd.
 6. U werkt het plan verder uit en wij begeleiden u hierbij. Mocht het nodig zijn, sluiten we met u een intentieovereenkomst of een anterieure overeenkomst. In deze overeenkomst staan de plankosten die worden berekend en vastgelegd. Plankosten zijn de kosten die de gemeente maakt voor ambtelijke inzet bij het uitvoeren van de ruimtelijke besluiten en procedures.
 7. U stuurt eventueel aanvullende stukken en de getekende overeenkomst(en) naar de gemeente. Wij beoordelen en bespreken deze stukken.
 8. Daarna ontvangt u het eindrapport. Hierin staat of uw plan/initiatief wel, niet of onder voorwaarden (definitief) haalbaar is en hoe het vervolgtraject eruitziet. U kunt hier formeel geen bezwaar tegen maken.
 9. Is het plan (definitief) akkoord? Dan adviseren we u in de brief om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. Ga naar stap 3: omgevingsvergunning aanvragen.

Met vragen over het omgevingsinitiatief kunt u een mail sturen naar omgevingsinitiatief@purmerend.nl

Uw omgevingsvergunning vraagt u aan in het (digitale) omgevingsloket. U heeft hiervoor DigiD of eHerkenning nodig. Het omgevingsloket geeft aan wat voor gegevens en documenten nodig zijn voor uw aanvraag.

Omgevingsvergunning aanvragen

Nadat wij uw aanvraag omgevingsvergunning hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging en wijst de gemeente een contactpersoon aan. Als de aanvraag niet compleet is geven wij dat aan. U moet de ontbrekende stukken dan opsturen, anders kunnen wij de aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling nemen. Onder de Omgevingswet neemt de gemeente binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Let op: op dit moment geldt vaak nog een behandeltermijn van 26 weken bij complexe/grote plannen.

Alle aanvragen voor omgevingsvergunningen kunt u vinden op de pagina Bekendmakingen.

Nadat u uw omgevingsvergunning heeft ontvangen, mag u starten met bouwen of verbouwen. Als u begint met bouwen moet u dat online melden bij de gemeente. Dit kan met een mail naar bouwinspectie@purmerend.nl. Is de verbouwing klaar? Dan moet u uw bouw of verbouwing afmelden. Ook dat kan via bovenstaand e-mailadres.

Het betrekken van belanghebbenden bij het maken van plannen/initiatieven is natuurlijk niet nieuw. Maar de Omgevingswet onderstreept nog eens het belang van participatie.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt bij de gemeente nadat de Omgevingswet van kracht is, moet u aangeven of u de omgeving/omwonenden heeft betrokken bij uw plan.

De gemeente weegt participatie mee in de besluitvorming over uw plan/initiatief: wie u heeft betrokken, hoe u hen heeft betrokken en wat u met de resultaten heeft gedaan.