Vragen en antwoorden over Aletta Jacobslaan

De vragen die omwonenden gesteld hebben in reactie op de nieuwsbrief van november 2020 zijn beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.

1. Via het schelpenpad achter de tuinen ontstaat een doorgaande route, wat bewoners niet willen. De achtertuinen zouden vanaf de parkeerplaats bereikt kunnen worden. Hoe is de precieze loop van het schelpenpad achter de woningen van Marga Klompéstraat?

Op verzoek van een aantal bewoners wordt een schelpenpad aangebracht vanaf de garageblokken in de Haya van Somerenstaat doorlopend tot het laatste huis dat daaraan grenst. Het pad gaat om de garages heen. Dit om achter de woningen in de tuinen te komen en tuinhekken te kunnen onderhouden. Dit pad wordt afgezet met een haag van 1 tot 1,40 meter hoog. Tussen de beleeftuin van het Clusius College en het pad komt een hek. Het is niet de bedoeling dat het een doorlopende route wordt. Er staan een elektriciteitshuisje en bomen. In de praktijk zal gekeken worden hoe omgegaan wordt met het elektriciteitshuisje en de bomen die daar staan. De bewoners van de Haya van Somerenstraat hebben liever niet dat het pad op hun straat uitkomt en vrij toegang geeft. Bewoners zijn wel blij dat het hek tussen de beleeftuin en Haya van Somerenstraat gehandhaafd blijft.

De buren gaan nog met elkaar in gesprek of het alleen om een onderhoudsstrook gaat of ook toegang tot de tuinen en waarvandaan dit dan zou kunnen. Wooncompagnie gaat dan bekijken of dit mogelijk is.

Een kanttekening is nog wel dat het plan het vergunningentraject ingaat en aan de hulpdiensten moet worden voorgelegd. Wellicht zou een poort in het hek noodzakelijk zijn in het kader van een tweede ontsluiting voor de brandweer. 

2. Is er al duidelijkheid over de “beleeftuin” en wat dat dan is? Is dit een openbare tuin? Voor zover wij van het Clusius College hebben begrepen hebben ze voorwaarden gesteld aan het willen realiseren van die tuin. Welk voorwaarden zijn dat?

Het Clusius College is voornemens om samen met de TU Wageningen een bijzondere tuin te ontwerpen. Hierover vinden gesprekken plaats met de school. Vanaf Odion en het parkeerterrein is de beleeftuin toegankelijk. Het Clusius vindt het jammer dat bewoners geen toegang willen vanaf de Haya van Somerenstraat. Verdere voorwaarden zijn nog niet bekend.

3. Hoe wordt voorkomen dat de beleeftuin een hangplek/overlastplek wordt, aangezien nu al achter de tuinen geblowd wordt en er lachgasballonnen worden gebruikt?

We verwachten dat met de komst van de appartementen (en dus nieuwe bewoners) ook de sociale controle toeneemt en de overlast daardoor beperkt zal blijven. Mocht er toch overlast zijn dan zullen Wooncompagnie en Odion hierop ingrijpen, waar nodig in samenspraak met (team Handhaving van) de gemeente.

4. Kan de beleeftuin ’s avonds of ‘s nachts worden afgesloten om overlast te voorkomen?

De tuin afsluiten vanaf de Aletta Jacobslaan is nu niet aan de orde, maar dit zou wel kunnen als er toch overlast wordt veroorzaakt. We verwachten niet dat dit nodig zal zijn omdat er straks meer mensen in de omgeving wonen en de sociale controle dus ook verbetert. Wel is er 24 uur per dag iemand aanwezig vanuit Odion die in de gaten zal houden of er overlast ontstaat bij de beleeftuin en aan de bel trekt als dat inderdaad het geval blijkt te zijn. Odion en Wooncompagnie zijn niet bang voor overlast.

5. Onder een aantal woningen in de Marga Klompéstraat is sprake van wateroverlast in de kruipruimten. Hoe voorkomen jullie dat de overlast verergert als er woningen en meer verharding komen?

Met halfopen verharding (bijvoorbeeld parkeren op gras) zal het water op het terrein beter weg kunnen. Water onder woningen komt veel voor in Purmerend en kan niet vanuit dit project opgelost worden. In Purmerend wordt het waterpeil afgestemd op het niveau van het oppervlaktewater. Daar kan zo’n 10 centimeter verschil in zitten. Als het waterpeil kunstmatig zou worden verlaagd, lopen we het risico dat de fundering van de oudere woningen (houten palen) droog komt te liggen en wegrot. Daarnaast komen de bomen ‘s zomers zonder water nog droger te staan met als gevolg het risico van afsterven.

6. Zo te zien staan er dicht bij de erfgrens (binnen 2 meter) van de tuinen verschillende bomen getekend. Hoe moet ik dat zien?

Dit zijn bestaande bomen die we zoveel mogelijk willen laten staan.

7. Blijven de bomen staan?

We gaan een bomeneffectanalyse uitvoeren. Daarvoor brengen we alle bomen in kaart en kijken we welke bomen voor de nieuwbouw en het parkeren weggehaald moeten worden. Het is in ieder geval onze wens om zo veel mogelijk bomen te laten staan.

8. Hoe voorkomen jullie verlies van privacy in woningen en tuinen? Kan de galerij van het woongebouw aan de kant van de Marga Klompéstraat uitgevoerd worden in melkglas?

De privacy van omwonenden wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Het appartementengebouw is in lijn gezet met het gebouw van Odion. Ook zijn de balkons van de sociale huurwoningen aan die kant gesitueerd en zijn dit (half verdiepte) loggia’s geworden. De knotwilgen en aanwezige bomen in de Aletta Jacobslaan blijven staan en halen zo een deel van het zicht weg. De Aletta Jacobslaan is een behoorlijk brede weg waardoor het zicht op de woningen verminderd wordt.

In het appartementengebouw komen de leefruimten van de woningen (woonkamer/keuken en de hoofdslaapkamer) aan de zijde van de Aletta Jacobslaan. Het gebouw is in zijn geheel richting de straat verschoven om zo maximale afstand te creëren tot de tweekappers ernaast. De bestaande bomen tussen appartementen en tweekappers blijven zo veel mogelijk staan, zodat met name in de zomer als mensen in de tuin zitten, door het groen meer privacy ontstaat. De manier waarop de fietsenbergingen worden geplaatst, zorgt ervoor dat er een buffer ontstaat (qua zicht en geluid) tussen het terrein van de appartementen en de tuinen van de naastgelegen woningen. Eventueel kunnen we bij de uitwerking van het plan kijken naar de toepassing van melkglas. Dit is afhankelijk van de kosten en nader onderzoek naar de impact van het zicht op de overige woningen en andersom.

9. Men is bang dat de galerijen gebruikt gaan worden als balkon. Wordt dit voorkomen?

Dit is niet de bedoeling. De galerij is breed genoeg om elkaar te kunnen passeren en er zijn ook geen inhammen. Als bewoners daar stoelen neerzetten om te gaan zitten blokkeren zij de doorgang. Dit is niet geoorloofd, ook omdat het hier gaat om een vluchtweg in het kader van de veiligheid. Wooncompagnie zal hierop toezien en bij klachten handhaven.

10. Zijn de verblijfsruimten (woonkamer, keuken) aan de galerijzijde gesitueerd?

De woonkamer, de hoofdslaapkamer en keuken liggen aan de kant van de Aletta Jacobslaan. Alleen de kleine slaapkamer/berging en de entree van de woning zijn aan de galerijkant gesitueerd. Voor meer maatregelen om de privacy te waarborgen verwijzen we u naar vraag 8.

11. Zijn de sociale huurwoningen alleen bestemd voor 50-plussers? In de brochure staat dat ook andere doelgroepen in aanmerking komen.

De sociale huurwoningen zijn door de aanwezigheid van een lift geschikt voor meerdere doelgroepen. Het huisvesten van 50-plussers is het uitgangspunt. Maar de mogelijkheid voor huisvesting van huishoudens van een andere doelgroep moet mogelijk blijven. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met mobiliteitsbeperkingen. Er worden geen jongeren gehuisvest.

12. Wij maken ons veel zorgen over de verkeersveiligheid en drukte in de Aletta Jacobslaan. Busjes, fietsers en maaltijdbezorgers houden zich niet altijd aan de verkeersregels. Hoe pakken jullie het verkeersprobleem aan, nu er nog meer woningen bij komen?

De verkeersveiligheid is veel aan bod geweest in het overleg met bewoners. Veel heeft te maken met gedrag van weggebruikers en overlast van ouders die kinderen naar school brengen. Er is afgesproken dat een aantal bewoners met onze verkeerskundige en wijkmanager in gesprek gaat om de zorgen te delen en te kijken of hier iets aan gedaan kan worden. Als u een vraag of suggestie heeft voor de verkeerskundige, kunt u die mailen naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

13. Het is erg druk in de Aletta Jacobslaan vanwege de aanwezigheid van twee bejaardentehuizen en de school. Er komt dagbesteding bij dus het wordt dan alleen maar drukker ook als het gaat om het parkeren. Hoe wordt dit opgelost?

Een aantal bewoners gaat binnenkort in gesprek met onze verkeerskundige en wijkmanager over alle zorgen op het gebied van verkeer en parkeren om te kijken of er wat aan gedaan kan worden. Cliënten van Odion voor de dagbesteding komen hoofdzakelijk met busjes (ongeveer 8 tot 12 busjes per dag tussen 08.30 – 09.30 uur) die op eigen terrein worden geparkeerd om cliënten op te halen en af te zetten. De verwachting is dat cliënten van Odion die daar komen wonen geen auto hebben, maar soms wel door een busje worden gehaald en gebracht. Doelstelling is wel om dit soort ritten zoveel mogelijk te combineren en niet samen te laten vallen met de begintijden van de school.

14. Verdwijnen de drie schuine parkeerplaatsen in de Haya van Somerenstraat bij de garages? Deze staan niet op de tekening. Opheffen van de parkeerplaatsen is niet wenselijk mede vanwege de beperkte parkeergelegenheid.

In principe blijven de drie parkeerplaatsen gehandhaafd.

15. Omwonenden zijn bang voor meer parkeeroverlast vanwege het afzetten van leerlingen en omdat bezoekers van de binnenstad gratis in de wijk willen parkeren. Wat doen jullie hieraan?

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor de toekomstige bebouwing. Er komen op het terrein 54 parkeerplaatsen, terwijl er op basis van de parkeernorm 52 parkeerplaatsen nodig zijn. De parkeerplaatsen zijn bedoeld voor de bewoners van het appartementengebouw en Odion. Er is afgesproken dat een aantal bewoners met onze verkeerskundige en wijkmanager in gesprek gaat om de zorgen te delen en te kijken of hier iets aan gedaan kan worden. Als u een vraag of suggestie heeft voor de verkeerskundige, kunt u die mailen naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

16. Vindt er voordat de bouw start een nulmeting plaats van de bouwstaat van bestaande aangrenzende woningen? Dit om onverhoopte mogelijke schade veroorzaakt door de nieuwbouw te kunnen monitoren.

Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden zal er een nulmeting gedaan worden voor de huizen die dicht bij het project liggen. Ook kan de aannemer een trillingsmeter ophangen om de trillingen tijdens het heien te monitoren.

17. De klei- en veengrond is erg kwetsbaar. Graag onderzoek naar hoe er gefundeerd gaat worden. Dit in verband met de vrees voor schade aan de woningen vanwege de bouwwerkzaamheden.

Bij de uitwerking van het definitieve ontwerp wordt een sonderings- en bodemonderzoek gedaan. Dit wordt uiteraard tijdig gedaan. De bouwer bepaalt aan de hand van deze onderzoeken hoe er gefundeerd gaat worden. Voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden zal er een nulmeting gedaan worden voor de huizen die dicht bij het project liggen. Ook kan de aannemer een trillingsmeter ophangen om de trillingen tijdens het heien te monitoren.

18. Wanneer worden de resultaten van de diverse onderzoeken verwacht? Zijn die uitgevoerd voor de commissie- en raadsbehandeling?

Niet alle onderzoeken zijn afgerond voor de commissie- en raadsbehandeling. Hierbij gaat het met name over onderzoeken die van belang zijn voor het bouwen. We verwachten dat onderzoeken die voor de bewoners van belang zijn, zoals de schaduw- en bezonningsstudie wel voor de commissie- en raadsbehandeling klaar zijn. We gaan de schaduw- en bezonningsstudie zo snel mogelijk uitvoeren.

19. Waarvoor dient de ruimte tussen het woonblok en de fietsenbergingen?

Deze ruimte wordt ingezet als voetpad en om de woningen op de begane grond en de bergingen te kunnen bereiken. In verband met mogelijke wateroverlast verwachten we dat dit geen gesloten verharding gaat worden.

20. Wij hebben zonnepanelen op het dak. Wat voor invloed heeft de toekomstige bebouwing hierop?

We zullen een bezonningsstudie uitvoeren voordat de bestemmingsplanprocedure van start gaat en het definitief ontwerp klaar is. Zo kunnen we zien wat voor invloed de bebouwing en al aanwezige bomen hebben op de woningen en tuinen. Bewoners worden nog over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd.

21. Doordat het Odion-gebouw vier bouwlagen heeft (13 meter hoog) krijg ik minder zon in mijn woning/voortuin.

Er wordt nog een schaduwstudie uitgevoerd. Door het brede wegprofiel verwachten we niet dat mensen minder zon in de woning/tuin krijgen. Bij de onderzoeken in het kader van de bestemmingsplanprocedure/omgevingsvergunningen worden de bewoners ook betrokken.

22. Waar zijn de locaties voor de afvalinzameling gepland?

Er is op de plattegrond vlak bij de entree (parkeerplaats) een locatie voor een ondergrondse container ingetekend.

23. Hoe ziet de planning eruit?

Alle vragen die tijdens de bewonersbesprekingen en schriftelijk zijn gesteld, worden beantwoord en per brief op korte termijn verspreid. Ook wordt binnenkort een gesprek met bewoners en de verkeerskundige en wijkmanager ingepland.

In het eerste kwartaal van 2021 worden de schetsontwerpen van de BOL-locaties (waaronder de Aletta Jacobslaan) in de commissie SOB en gemeenteraad besproken en vastgesteld. Daar is ook nog gelegenheid om in te spreken. Daarna start de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan en het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Er wordt niet eerder gebouwd dan het derde kwartaal 2022. Daarvoor wordt nog de ML Kingschool gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. Over de sloop en het bouwrijp maken worden bewoners tegen die tijd nog nader geïnformeerd.

Op onze website kunt u een stappenplan vinden voor de binnenwijkse ontwikkellocaties, zodat u precies kunt zien waar in het proces we nu staan en welke stappen er nog volgen.

24. Wat wordt in het eerste kwartaal van 2021 door de raad vastgesteld?

Het plan dat in de nieuwsbrief aan de bewoners is voorgelegd voor de Aletta Jacobslaan wordt in het eerste kwartaal 2021 besproken in de commissie en vastgesteld door de gemeenteraad. Tijdens de behandeling in de commissie is er gelegenheid om in te spreken. Voor meer informatie daarover kunt u kijken op raad.purmerend.nl/inspreken.

25. Komen in het gebouw van Odion ook psychiatrische bewoners te wonen?

De dagbesteding is voor mensen met een verstandelijke beperking. De woningen van Odion zijn bestemd voor mensen met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel. De ervaring die Odion heeft bij andere vergelijkbare projecten in Purmerend leert dat deze doelgroep niet bekend staat als een groep die overlast geeft. Odion heeft geen cliënten met een GGZ-indicatie. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig waarop de cliënten een beroep kunnen doen.

26. Is het zitje dat grenst aan de speeltuin bedoeld voor verkoop?

Odion krijgt een showroomachtige ruimte/kantine aan de voorkant van het gebouw met een etalage grenzend aan het speeltuintje met een buitenzitje. Hier worden de zelfgemaakte producten uitgestald. Het zal geen winkel worden, maar bijvoorbeeld met speciale gelegenheden (zoals de feestdagen) zal er een markt gehouden worden. Odion heeft niet de intentie om daar een winkel van te maken en heeft hier ook geen vergunningen voor.

27. Hoeveel personen komen dagelijks voor de dagbesteding?

Het gaat ongeveer om 5 groepen met 8 personen in een groep. Totaal zo’n 40 personen.

28. Gaat de verlichting in het gebouw van Odion ’s nachts uit? Dit in verband met lichtoverlast naar de woningen.

Lichtoverlast is niet de bedoeling. De binnengangen zullen ’s nachts wel verlicht zijn, maar die zijn van buiten niet zichtbaar. De dagbestedingsruimtes zullen in de avond en nacht niet verlicht zijn.

29. Zijn er apparaten (bijvoorbeeld airconditioning) die aanstaan en geluid maken?

De techniek moet nog uitgewerkt worden. De bedoeling is dat een aantal apparaten op het dak komt te staan. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat op ieder huis een unit voor airconditioning wordt geplaatst. Apparaten die geluid maken worden geplaatst op plaatsen waar ze zo min mogelijk (geluids)overlast veroorzaken. Ook is het zo dat apparaten steeds stiller worden.

30. Het Odion-gebouw is met vier bouwlagen erg hoog. Dit is niet echt passend in het straatbeeld.

Als we hetzelfde aantal vierkante meters willen bouwen maar over minder lagen, is daarvoor op de grond dus meer ruimte nodig. Dan zou het parkeren moeten opschuiven en kan er geen beleeftuin komen. De gemeenteraad heeft al ingestemd met de realisatie van 50 woningen met dagbesteding. Het is vanwege de krappe woningmarkt een uitdrukkelijke wens van de politiek om zo veel mogelijk woningen in Purmerend te realiseren. Eerder werd door de stedenbouwkundige geadviseerd om een aantal hoge gebouwen (bejaardentehuis, Poelmanflat, Clusius) door te trekken naar de rest van de straat waarbij zelfs werd gesproken over zes tot zeven bouwlagen. Dit aantal is teruggebracht naar vier bouwlagen, ook omdat we rekening wilden houden met de huidige bewoners.