Vragen en antwoorden over Koggenland

De vragen die omwonenden gesteld hebben tijdens de bewonersavond in september, zijn beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.

1. Wat voor onderzoek is er gedaan naar de fundering van de dijkwoning?

Het funderingsonderzoek naar de dijkwoning is op basis van een bureauonderzoek. Dat houdt in dat een gespecialiseerd bureau heeft beoordeeld dat, vanwege de afstand tussen het bouwterrein en de woning, op dit moment geen aanvullend funderingsonderzoek plaats hoeft te vinden. Voorafgaand aan de bouw wordt een nulmeting gedaan bij de dijkwoning en de andere woningen rond het bouwterrein. Een nulmeting houdt in dat de bestaande situatie van de woningen wordt opgenomen. Mocht er onverhoopt toch schade ontstaan tijdens de bouw, dan kan dit met de nulmeting worden aangetoond.

2. Reageert de gemeente nog op het alternatieve plan van de bewoners van woonwijk de Gors?

De gemeente komt terug op het uitgewerkte plan dat door omwonenden van de Gors aan de gemeente is toegestuurd. Deze afspraak met een afvaardiging van bewoners van de Gors heeft inmiddels plaatsgevonden. Over de handtekeningen die zijn ingezameld, alsmede het alternatieve plan zijn we in gesprek geweest. Zowel het alternatieve plan als de handtekeningen worden meengenomen in het voorstel dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

3. Worden alle onderzoeken gedeeld?

Alle genoemde onderzoeken worden gedeeld. Het is vanwege regels voor toegankelijkheid niet mogelijk om alle onderzoeken op de website te plaatsen. De onderzoeken zijn op aanvraag beschikbaar: mail uw verzoek naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

4. Waarom is er geen onderzoek gedaan naar bezonning en stikstofdepositie?

De onderzoeken naar bezonning en stikstofdepositie volgen later in de planologische procedure, omdat het bouwplan daar verder voor moet worden uitgewerkt. Als het noodzakelijk is, wordt er nog een windstudie uitgevoerd.

5. Kan de uitleg over de parkeerberekening worden gedeeld?

De uitleg over de parkeerberekening Koggenland wordt gedeeld (de uitleg wordt geplaatst op de projectwebsite, www.purmerend.nl/koggenland). Het maximum aantal parkeerplaatsen dat we kunnen realiseren, bepaalt samen met de parkeernorm hoeveel woningen er maximaal kunnen worden gebouwd. Een kleiner type woning heeft een lagere parkeernorm dan een groter type woning. De parkeernorm varieert van 0,7 tot 1,5 bij woningen van respectievelijk 35 tot 65 vierkante meter. We streven ernaar om een gebouw te bouwen waarin een variatie aan woningen in zit. Dat betekent dat het aantal woningen zal variëren tussen de 55 en 65 woningen.

6. Kan het onderzoek naar de parkeerdrukmeting wordt gedeeld?

Ja. Dit onderzoek is op aanvraag beschikbaar. Mail uw verzoek naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

7. Tijdens rommelmarkten/evenementen zijn er geen parkeerplekken.

Tijdens evenementen is de parkeerdruk in het gebied hoger. Op grote  evenementen die niet wekelijks/met grote regelmaat plaatsvinden kan de parkeernorm niet worden ingericht. Er kunnen niet voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd om bij grote evenementen te voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

8. Tijdens squashavonden zijn er 50 auto's die moeten parkeren.

Tijdens squashavonden is de parkeerdruk in het gebied hoger. Tijdens dit soort avonden is het drukker in de buurt. Deze piek wordt deels opgevangen in het dubbelgebruik. Het parkeerdrukonderzoek liet niet zien dat de parkeerdruk in het gebied onacceptabel hoog is. In de praktijk betekent een hogere parkeerdruk, bijvoorbeeld tijdens squashavonden, dat automobilisten een uitwijkmogelijkheid hebben bij het Meerland.

9. Blijft de bussluis behouden en wordt deze in de avonduren opengesteld?

De busbrug/bussluis richting de Gors blijft behouden en wordt in de avonduren niet opengesteld.

10. Zijn de bomen in perspectief ingetekend?

De bomen zijn in perspectief ingetekend.

 

11. Zijn de bomen op de plattegrondtekening precies op schaal ingetekend?

Op de plattegrondtekening zijn niet alle bomen precies op maat ingetekend. De bomen die zijn ingetekend worden door middel van een standaardsjabloon van een boom weergegeven. De kruinen van de bomen verschillen van elkaar omdat iedere boom er anders uitziet, maar dit is niet op de plattegrond te zien. Er is wel rekening gehouden met de locatie van de bomen.

12. Er is nu geen hoogbouw, past de hoogbouw op deze plek?

Het gebouw wordt hoger om het gewenst aantal woningen te kunnen bouwen, terwijl we ook rekening houden met de kwaliteiten van het landschap en zaken als groen en parkeren. De onderzoeken en stedenbouwkundige inpassing laten zien dat een gebouw tot 8 lagen goed inpasbaar is op deze locatie.

13. Blijven de parkeerplaatsen onder het gebouw openbaar?

De parkeerplaatsen onder het gebouw worden openbaar toegankelijk. Door de ligging van deze parkeerplaatsen is het de verwachting dat deze parkeerplaatsen voornamelijk worden gebruikt door bewoners en bezoekers van het nieuwe gebouw.

14. Zijn er perspectieftekeningen van het nieuwe gebouw vanuit de Gors?

Het uitzicht vanuit de wijk de Gors is inzichtelijk gemaakt met perspectieftekeningen die op de website zijn geplaatst.

15. Wethouder Tijmstra heeft bewoners gesproken aan de Luitje Broekemastraat, waarbij is gesproken over het groen. Wethouder Kroese heeft toegezegd dat hij bij wethouder Tijmstra nagaat wat er is besproken.

Het groen aan de Luitje Broekemastraat is geen park in de zin van het parkenplan. Dat betekent echter niet dat het geen waardevol groen is. Daarom juist is gekozen voor bebouwing die de waarde van het groen behoudt, kan versterken en daarmee het groen beter positioneert in de buurt. Vanuit beide portefeuilles (groen en wonen/bouwen) is gezocht naar een optimale balans tussen de twee onderwerpen. Het is dan ook een zorgvuldige afweging van belangen geweest.

16. Worden bomen die behouden moeten blijven, beschermd tijdens de bouw?

De bomen die behouden moeten blijven, worden beschermd tijdens de bouw om te voorkomen dat zij beschadigd raken.

17. Een bewoner wil graag eenrichtingsverkeer instellen op Landstrekerweg-Koggenland-Meerland, om de overlast van vrachtverkeer te verminderen.

Door eenrichtingsverkeer in te stellen zonder de weg aan te passen, ontstaan andere problemen op het gebied van inrichting, verkeersveiligheid en ontsluiting. Bij dit type weg kun je niet alleen volstaan met het vervangen van een bord. Je zult dus de hele rijbaan moeten aanpassen naar een profiel voor eenrichtingsverkeer. Dat is kostbaar en financieel niet haalbaar in het project Koggenland.

Een eenrichtingsweg heeft ook invloed op de verkeersveiligheid. Op een eenrichtingsweg wordt vaak harder gereden. Dat heeft twee oorzaken: ten eerste komen er geen tegenliggers tegemoet die snelheidsremmend werken. Ten tweede moeten bestuurders verder omrijden om een locatie te bereiken. Om de verloren tijd in te halen, is de ervaring dat bestuurders harder gaan rijden.
 
Een eenrichtingsweg op het traject Landstrekerweg, Koggenland en Meerland,  heeft te weinig capaciteit om al het verkeer af te handelen. Een onwenselijk effect is dat bestuurders andere wegen gaan kiezen (sluipverkeer), waardoor deze wegen meer worden belast.