Vragen en antwoorden over Luitje Broekemastraat

De vragen die omwonenden gesteld hebben tijdens de bewonersavond in september, zijn beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.

1. Extra woningen leiden tot extra calamiteiten. Hoe zit het met de bereikbaarheid van hulpdiensten?

De wegen in de Luitje Broekemastraat zijn breed genoeg voor voertuigen van hulpdiensten. Via de huidige wegen kunnen hulpdiensten goed en binnen de aanrijtijden bij de woningen komen.

2. Als de weg verbreed gaat worden, zijn we bang dat de wortels van de bomen worden beschadigd.

Bewoners hebben op de vorige bewonersavond gevraagd om een verbreding van de weg. Er is ruimte gevonden om de weg met ongeveer een halve meter te verbreden. We hebben onderzocht waar de boomwortels lopen. In het ontwerp van de verbrede weg is rekening gehouden met de boomwortels. Ook kunnen we, als dat nodig blijkt te zijn, de bestrating met de hand plaatsen. Dit verkleint de kans op beschadigingen aan de boomwortels.

3. De weg hoeft niet verbreed te worden. Dit levert te weinig ruimtewinst voor autoverkeer op en het wordt niet veiliger omdat verkeer harder kan rijden over een bredere weg.

Op verzoek van bewoners is onderzocht of de straat verbreed kan worden. Dat is mogelijk en geschetst in de tekeningen. Nu geven bewoners echter aan dat ze geen bredere weg willen. Er ontstaat bij veel bewoners het beeld dat de weg niet verbreed hoeft te worden. We nemen dit standpunt van bewoners mee naar de gemeenteraad en stellen de gemeenteraad voor om het wegprofiel niet te verbreden.

4. Een bewoner stelt voor om de nieuwe parkeerplaatsen ter hoogte van huisnummer 130 zo in te richten dat deze niet precies voor de voordeur van deze bewoner komen te liggen.

Dit verzoek nemen we mee in het voorstel aan de gemeenteraad.

5. Is het gele wandelpad dat nu links van de bomen is ingetekend, de werkelijke situatie?

Nee, we stellen voor om de padenstructuur te verbeteren om meer symmetrie te bereiken. De bewoners geven aan dat zij het huidige groen graag behouden en niet per se de padenstructuur willen wijzigen. We hebben afgesproken om de padenstructuur op een later moment, voorafgaand aan het maken van een definitief inrichtingsplan, met de buurtbewoners te bespreken.

6. Kan duidelijk worden gemaakt hoeveel woningen er maximaal in het gebouw komen?

Het maximaal aantal woningen dat hier komt is 12. Hoeveel woningen het uiteindelijk precies worden is afhankelijk van de parkeernorm en het aantal parkeerplaatsen dat we kunnen realiseren.

7. Bewoners van de Luitje Broekemastraat maken zich zorgen over parkeeroverlast die wordt veroorzaakt bij het bouwplan aan het Koggenland. Wat is daar de parkeernorm?

De parkeernorm bij Koggenland wordt vastgesteld op basis van de Nota parkeernormen Gemeente Purmerend 2016. Er moet bij het bouwplan aan de Koggenland aan de parkeernorm worden voldaan. Net als bij de Luitje Broekemastraat wordt het maximaal aantal woningen begrensd door het maximaal aantal parkeerplaatsen. Bij Koggenland passen er maximaal 119 parkeerplaatsen in het plangebied. De parkeernorm varieert tussen de 0,7 en 1,5 parkeerplaats per woning en 4,5 parkeerplaats per 100 vierkante meter voor de maatschappelijke functie. Een uitgebreide uitleg is te vinden op de projectpagina van Koggenland.

8. Tijdens evenementen of sportavonden is het drukker met parkeren.

Tijdens evenementen en sportavonden is de parkeerdruk in het gebied hoger. Tijdens dit soort avonden is het drukker in de buurt. Deze piek wordt deels opgevangen in het dubbelgebruik (bijvoorbeeld door bewoners die ’s avonds of overdag niet thuis zijn). Het parkeerdrukonderzoek liet niet zien dat de parkeerdruk in het gebied onacceptabel hoog is. Er is namelijk in het gebied op aanvaardbare loopafstand nog parkeerruimte te vinden. In de praktijk betekent een hogere parkeerdruk, bijvoorbeeld tijdens squashavonden, dat automobilisten een uitwijkmogelijkheid hebben op het parkeerterrein bij het winkelcentrum Meerland.

9. Een bewoner meldt dat er tijdens evenementen niet bij het Meerland kan worden geparkeerd, en dat bezoekers vervolgens in de Luitje Broekemastraat parkeren. Kan het parkeerdrukonderzoek opnieuw worden gedaan als de coronamaatregelen zijn beëindigd?

Het parkeerdrukonderzoek (u kunt dit opvragen op de projectpagina) laat zien dat er voldoende parkeerplek is in de omgeving van de sporthal. Er is ook gemeten tijdens een rommelmarktevenement. Er was tijdens dat evenement voldoende plek op het parkeerterrein bij winkelcentrum Meerland. Bij evenementen is niet te voorkomen dat er pieken ontstaan in de parkeerdruk, waardoor de (ervaren) parkeerdruk hoger is. De gemeente kan voor dit soort piekmomenten niet voldoende parkeerplaatsen realiseren, omdat dat ten koste gaat van andere functies in de openbare ruimte, zoals groen, bomen en stoepen.

10. Een bewoner geeft aan dat er geen rekening wordt gehouden met het effect van de lichtuitstraling van appartementen op vleermuizen.

Deze vraag is voorgelegd aan de ecoloog. Hij geeft aan dat het licht van woningen meestal minder intens is dan dat van bijvoorbeeld bouwlampen en straatlantaarns. Bij woningen gaat het voornamelijk om sfeerverlichting. Daarnaast wordt het licht gedempt door raambekleding, zoals vitrages en gordijnen. Het soort licht dat in woningen wordt gebruikt (warme kleuren) en de felheid van het licht hebben doorgaans geen negatief effect op vleermuizen.

11. Het is niet meer veilig rijden in de Clara Visserstraat. De weg is te smal en de auto’s worden te groot. Gaat dat goed als er straks 125 auto’s extra door de Clara Visserstraat rijden?

De gemeente heeft de Clara Visserstraat bekeken en deze is breed genoeg.  In het kader van de ontwikkeling van de Luitje Broekemastraat wordt de Clara Visserstraat niet opnieuw ingericht. De afdeling verkeer gaat kijken naar de bocht waarvan de bewoner opmerkt dat deze krap is als er lange voertuigen geparkeerd staan.

12. Een bewoner merkt op dat er geen bomen mogen verdwijnen aan de Luitje Broekemastraat.

Om de ingang naar het ontwikkelgebied te maken, moet er een boom wijken. Dit leggen we voor aan de gemeenteraad.

13. Als de gebouwen aan de Luitje Broekemastraat en de Koggeland ‘zusjes’ van elkaar worden, dan moeten de woningen even groot worden.

De gebouwen zullen van de buitenkant op elkaar lijken. Maar de woningen, dus hoe het gebouw aan de binnenkant wordt ingedeeld, kunnen verschillen.

14. Bewoners hebben bij de bouw meer betaald voor een woning aan het groen. Daarnaast is het noodgebouw voor maximaal 5 jaar neergezet maar staat het er al veel langer. Dat leidt tot emoties bij bewoners en weinig vertrouwen in de gemeente.

Er wordt alles aan gedaan om bewoners zo goed mogelijk inzicht te geven in het onderzoeksproces dat de gemeente doorloopt om te bepalen of de locatie(s) geschikt zijn voor woningbouw. Dit heeft als doel om zo transparant mogelijk bewoners mee te nemen in de voorbereiding richting besluitvorming naar de gemeenteraad.

15. Hoe wordt er omgegaan met bouwoverlast, en kan er een commissie vanuit de buurt worden aangewezen om als contactpersoon richting aannemer en gemeente te fungeren?

Bouwen brengt overlast met zich mee. We proberen om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Voorafgaand aan de bouw wordt er met de buurt gecommuniceerd over de bouwroutes en de planning. Hier wordt een apart communicatiemoment aan gewijd. Het oprichten van een commissie of ander aanspreekpunt in de buurt waarmee de gemeente en bouwer kunnen praten, wordt vanuit de gemeente toegejuicht. Ook daarover gaan we met u in een later stadium in gesprek.

16. Is 30 kilometer per uur een veilige maximumsnelheid in de Luitje Broekemastraat, en kan de maximumsnelheid worden verlaagd door een snelheid toe te passen zoals bij een woonerf (15 kilometer per uur)?

De straten in de omgeving zijn allemaal ingericht als 30 kilometer-straten. Om een straat aan te passen naar een omgeving waar 15 kilometer per uur mag worden gereden, is een grote reconstructie nodig. Zonder deze reconstructie zal alleen het wijzigen van een verkeersbord (van 30 naar 15 kilometer per uur) weinig effect hebben op de gereden snelheid. 30 is een veilige maximumsnelheid voor de Luitje Broekemastraat.

17. Waarom moeten de woningen op deze plek komen? Zijn er geschiktere plekken?

De gemeenteraad heeft er mee ingestemd dat de locatie aan de Luitje Broekemastraat wordt onderzocht als woningbouwlocatie. De behoefte aan woningen is groot. Ook relatief kleine locaties dragen bij aan het verlagen van de druk op de woningmarkt. De Luitje Broekemastraat is onderzocht als locatie waar dit relatief klein aantal woningen goed kan passen. Het is aan de gemeenteraad om te beslissen of de ontwikkeling van de locatie aan de Luitje Broekemastraat doorgaat.

18. Is het bouwen van een klein aantal woningen nog economisch haalbaar?

Wij hebben de economische haalbaarheid onderzocht. Dat geldt voor alle binnenwijkse ontwikkellocaties. De economische haalbaarheid is voldoende.

19. Wat voor soort woningen komen er op de Luitje Broekemastraat?

Er wordt voorgesteld om hier middeldure woningen van te maken. Of het dan om middeldure huur of koop gaat, wordt in een later stadium bekend.