Vragen en antwoorden over Riek- en Gaffelstraat

De vragen die omwonenden gesteld hebben tijdens de bewonersavond op 23 september 2020, zijn beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.

1. Is een groenstrook tussen het gebouw en het fietspad wel nodig?

De groene ruimte tussen het gebouw en het fietspad wordt een buffer die de woningen scheidt van het fietspad en maakt onderdeel uit van de hoofd-groenstructuur. Hoe we deze groenstrook precies gaan invullen, willen we met de bewoners bespreken. Wij komen graag bij u terug om het met u te hebben over de inrichting van de  openbare ruimte. In een vervolgbijeenkomst maken we dan een ontwerp waarin we samen met u nadenken over de plaats van het groen en de speeltoestellen voor kinderen.

2. Kan het gebouw tegen het fietspad aan worden gebouwd?

Het is niet wenselijk om een nieuw gebouw dicht op het fietspad te bouwen. Dat is vanuit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk, omdat er ruimte moet zijn tussen het fietspad en het gebouw. Ook willen we de hoofd-groenstructuur behouden.

3. Kan de bestaande situatie ook in de tekening worden opgenomen?

Ja. In een volgende tekening met meer details, zullen we ook de bestaande situatie intekenen.

4. Worden het niet meer dan 12 appartementen? Het zouden er eerst maximaal 10 worden.

We hebben uw zorgen gehoord. We hebben in eerdere bijeenkomsten steeds maximaal 10 appartementen genoemd. In dit nieuwe ontwerp passen er 12. Dit past in het model en in de omgeving, als we kijken naar de symmetrie van het gebouw. We gaan het plan ook met deze uitleg aan de raad voorleggen. De gemeenteraad beslist dan of de schets met 12 of met 10 woningen wordt uitgewerkt. Het totale aantal woningen wordt dan maximaal 12, of zoals eerder verteld 10. Dat aantal wordt ook vastgelegd in het bestemmingsplan.

5. Wordt het gebouw hoger dan de bestaande woningen?

Het gebouw wordt 3 bouwlagen hoog (een begane grond en twee verdiepingen). Dat betekent in de praktijk dat het dak van het gebouw circa 8 tot 9 meter hoog wordt. De hoekwoningen aan de Riekstraat en de Gaffelstraat zijn circa 8 meter hoog.

6. In het plan zitten veel parkeerplaatsen. Kunnen er ook minder parkeerplaatsen komen?

Op de vorige bewonersavond vroeg een groot deel van de bewoners om meer parkeerplaatsen. In het plan dat aan u is gepresenteerd is met deze wens rekening gehouden. De parkeerdrukmeting laat ook zien dat de parkeerdruk soms hoog is. Het toevoegen van parkeerplaatsen kan die druk verlagen. Het bouwen op deze locatie biedt een kans om extra parkeerplaatsen voor de buurt aan te leggen, zodat de parkeerdruk afneemt. Er kunnen uiteraard minder parkeerplaatsen worden aangelegd, maar wij adviseren aan de buurt en aan de gemeenteraad om het ingetekende aantal parkeerplaatsen te realiseren. Als in de toekomst blijkt dat er te veel parkeerplaatsen zijn, dan kunnen we altijd nog parkeerplaatsen vervangen door groen.

7. Waar is een bomeneffectanalyse voor bedoeld?

Een bomeneffectanalyse onderzoekt de bestaande bomen, en kijkt naar de gezondheid van de boom. Er wordt ook gekeken of het bouwplan effect heeft op de onderzochte bomen. Als de situatie daar om vraagt, kunnen bomen worden beschermd. De bomeneffectanalyse geeft daar duidelijkheid over.

8. Voldoen de parkeerplaatsen aan de huidige afmetingen?

Ja. De nieuw aan te leggen parkeerplaatsen worden aangelegd volgens de nieuwe normen die zijn vastgelegd in de Nota Parkeernormen Purmerend 2016. De afmetingen van deze parkeerplaatsen is 2,5 bij 5 meter.

9. Verdwijnen de parkeerplaatsen in het verlengde van het nieuwe gebouw?

Nee. De bestaande parkeerplaatsen worden behouden.

10. Worden alle bosjes verwijderd?

De exacte invulling van het groen, waar ook bosjes en struiken onder vallen, willen wij met de bewoners bespreken. Wij komen graag bij u terug om het met u te hebben over de inrichting van de  openbare ruimte. In een vervolgbijeenkomst maken we dan een ontwerp waarin we samen met u nadenken over de plaats van het groen, het soort groen en de speeltoestellen voor kinderen.

11. Als de ingang van het Kind- en Tienercentrum aan de voorkant komt, ontstaat er meer overlast.

De ingang van het Kind- en Tienercentrum is juist zo bedacht, zodat deze niet direct op woningen is gericht. De ingang is op deze manier zo ver mogelijk van alle woningen af.

12. Krijgt het Kind- en Tienercentrum een eigen speelplek?

We gaan met het Kind- en Tienercentrum in gesprek over een eigen speelplek.

13. Is het groene veld openbaar?

Ja, het groene veld wordt openbaar. De invulling van het veld wordt later nog met bewoners besproken.

14. Wordt de nieuwe stoep die door het plangebied loopt voor fietsers of voetgangers?

De stoep wordt een voetpad.

15. Hoe wordt er omgegaan met bouwoverlast?

Bouwen brengt overlast met zich mee. We proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen. Voorafgaand aan de bouw wordt er met de buurt gesproken over de bouwroutes en planning. Hiervoor komen we tegen die tijd bij u terug.

16. Wat is de planning?

Naar verwachting vragen we de gemeenteraad in februari om het schetsontwerp vast te stellen tijdens de raadsvergadering op donderdag 18 februari. Daarvóór wordt het project dan weer behandeld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, op woensdag 3 februari. Dat is het eerstvolgende moment waarop u weer kunt inspreken bij de politiek. In het stappenplan op onze website ziet u waar in het proces we op dit moment staan en welke stappen er nog gaan volgen (we zijn nu bij de groene bol bij stap 8).

Na de besluitvorming in de gemeenteraad moet de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Wanneer dat precies gebeurd is nu nog niet bekend. Tijdens de bestemmingsplanprocedure is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Ook het bestemmingsplan wordt weer in de gemeenteraad behandeld. Er kan dan weer worden ingesproken in de raadscommissie SOB. Daarna kan men beroep instellen tegen het bestemmingsplan.