Vragen en antwoorden over Tarwestraat

De vragen die omwonenden gesteld hebben in de mailbox en tijdens de digitale bijeenkomsten op 7 en 8 december 2020, zijn beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.

Vanwege de coronamaatregelen hebben we de afgelopen maanden digitaal contact met omwonenden gehouden. Zo kon de participatie alsnog doorgaan. We hebben dit op de volgende manieren aangepakt:

  1. Een informatievideo vanuit de gemeente voor de omwonenden van de Tarwestraat;
  2. Een papieren nieuwsbrief die huis-aan-huis is verspreid;
  3. Twee digitale bewonersbijeenkomsten via MS Teams, op maandagavond 7 december en dinsdagavond 8 december 2020;
  4. Bereikbaarheid via post, telefoon en e-mail.

We hebben bewoners gevraagd of zij hun voorkeur willen aangeven voor huur of koop. 10 bewoners hebben dat gedaan. De uitslag van de stemming is dat 6 bewoners voorkeur hebben voor koopwoningen, en 4 bewoners hebben voorkeur voor sociale huurwoningen. Een aantal bewoners vindt het te voorbarig om een voorkeur uit te spreken over huur/koop omdat het overleg met de bewoners nog niet is afgerond.

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een verzameling van de reacties op bovenstaande communicatiemiddelen. Dit document dient daarom als verslaglegging van de opmerkingen van omwonenden. Een aantal vragen en opmerkingen komt vaker terug. Om dubbelingen te voorkomen, zijn deze allemaal ondergebracht in dezelfde vraag of opmerking en eenmalig voorzien van een antwoord. Sommige vragen waren langer dan in onderstaand invulveld is toegestaan en zijn daarom iets ingekort. Het oorspronkelijke bestand met de volledige vragen kunt u hier vinden (pdf).

1. De parkeernorm is te hoog. Senioren bezitten minder auto’s en krijgen minder bezoek. Intermaris geeft aan dat zij bij andere complexen voor senioren, ziet dat het autobezit soms lager is, waardoor minder parkeerplaatsen worden gebruikt.

In de door de gemeenteraad vastgestelde Nota parkeernormen 2016 (u kunt deze vinden op www.purmerend.nl/downloads) is de parkeernorm gebaseerd op het aantal vierkante meters. De beoogde appartementen in de Tarwestraat worden circa 65-75 vierkante meter. Bij deze oppervlakte hoort 1,5 parkeerplaats per appartement. Dat betekent dat er in totaal 39 parkeerplaatsen nodig zijn. In het plan zitten 40 parkeerplaatsen. Daarmee wordt voldaan aan de parkeervraag. Hierbij is ook rekening gehouden met parkeerplaatsen voor bezoek. Veel senioren bezitten 1 auto, een enkeling heeft er 2. In het ontwerp is een aantal groene parkeerplaatsen meegenomen. Dit zijn plekken met tegels waar gras doorheen kan groeien. Op de afbeelding hieronder kunt u zien hoe dit er in Klein Where uitziet. Als in de toekomst blijkt dat er te veel parkeerplaatsen zijn, dan kunnen we altijd nog parkeerplaatsen vervangen door groen.

2. Er ontstaat een overschot aan parkeerplaatsen. Dit leidt ertoe dat bezoekers van de sporthal worden gestimuleerd om met de auto te komen.

De parkeerplaatsen die worden aangelegd zijn bedoeld voor bewoners en bezoekers van de woningen. Het zijn echter openbare parkeerplaatsen die ook door andere mensen gebruikt mogen worden. Als bezoekers van de sporthal met de auto komen, mogen zij hier ook gebruik van maken. We hebben begrepen dat de sporthal vooral door mensen uit de buurt wordt gebruikt. Het autogebruik van bezoekers aan de sporthal zal daarom naar verwachting niet veel toenemen.

3. Het parkeerterrein moet kunnen worden afgesloten, anders zijn bewoners bang voor overlast door hangjeugd en autowrakken.

Het afsluiten van een parkeerterrein is niet noodzakelijk om overlast door hangjeugd of autowrakken te voorkomen. Als er sprake zou zijn van hangjeugd of autowrakken, kunnen we daarop handhaven. Het uitgangspunt is dat de nieuwe parkeerplaatsen een openbaar karakter houden, zodat de parkeerplaatsen eventueel ook dubbel gebruikt kunnen worden, voor buurtbewoners en sporthalbezoekers.

4. Schrap de langsparkeerplaatsen langs de ‘groenstrook’ en voeg parkeerplaatsen toe buiten het plangebied aan de kant van de garages.

Deze opmerking bezien we samen met de oproep om de groenstrook tussen de achtertuinen van de woningen aan de Tarwestraat en het plangebied te vergroten, en het nieuwe gebouw zo ver mogelijk van de bestaande woningen aan de Tarwestraat te bouwen. Aan deze oproep is gehoor gegeven door een aangepast ontwerp. Een aantal langsparkeerplaatsen wordt verplaatst naar de westzijde van het plangebied. Hiermee verdwijnt een aantal parkeerplaatsen aan de kant van de achtertuinen van bewoners en ontstaat op deze plek meer ruimte voor groen. De groenstrook kan worden verbreed naar 5,93 meter, en het middelste gedeelte circa 8,5 meter.

De footprint van het gebouw is iets smaller en langwerpiger gemaakt, waardoor de gevel van het gebouw circa een meter verder opschuift van de woningen aan de Tarwestraat. Het gebouw kan niet verder van de woningen aan de Tarwestraat geplaatst worden omdat er leidingen onder de grond lopen, die moeilijk te verplaatsen zijn.

5. De woningen worden te klein. Hierdoor zijn ze niet geschikt voor bewoners die gewend zijn aan een ruime koopwoning.

Het is onduidelijk waar de opmerking vandaan komt dat de woningen te klein zouden worden. De woningen krijgen een vloeroppervlak van circa 70 vierkante meter. Dat is exclusief berging en buitenruimte. Binnen deze maatvoering kan bijvoorbeeld een 3-kamerappartement worden gerealiseerd.

De woningen worden voor senioren. Het kan inderdaad zo zijn dat zij een ruime(re) eengezinswoning achterlaten. Doorgaans zijn senioren op zoek naar een kleinere woning, gelijkvloers met minder onderhoud.

6. 26 woningen is te veel. Omwonenden willen graag dat er minder woningen komen.

De gemeenteraad heeft besloten dat op de locatie Tarwestraat 26 appartementen voor senioren komen. In de uit te werken opdracht is door de gemeenteraad meegegeven dat moet worden onderzocht op welke manier dit aantal passend is. Ons onderzoek toont aan dat de locatie geschikt is voor 26 woningen, inclusief parkeren. De gepresenteerde ontwerpschets is het resultaat van dat onderzoek.

7. Als het sociale huur wordt, zijn dat te veel sociale huurwoningen bij elkaar. Er is in de wijk als geheel al veel sociale huur. De gedachte is dat de Purmer-Noord meer koop of middeldure huur zou kunnen hebben.

Tijdens eerdere participatiemomenten heeft de buurt, op de direct omwonenden na, gevraagd om sociale huurwoningen. De Purmer-Noord heeft op wijkniveau naar verhouding veel sociale huur, namelijk 42%. De locatie zelf ligt echter in een gebied met overwegend koopwoningen. Hierdoor ontstaat op deze plek geen cluster van sociale huurwoningen. Daarnaast draagt het beoogde woningtype (gestapelde bouw, gelijkvloerse woningen, doelgroep: senioren) bij aan een gevarieerd woningaanbod in de wijk.

8. Het inspraakproces is al vanaf het begin in 2016 slecht verlopen. Omwonenden vinden dat er slecht naar hen geluisterd wordt en dat er te veel “wisselingen van de wacht/contactpersonen” is. Het vertrouwen is weg.

Er heeft voor deze locatie regelmatig participatie plaatsgevonden. De kritiek van bewoners was dat de planvorming vóór 2019 steeds weinig concreet werd. In het kader van de Binnenwijkse Ontwikkellocaties is het plan voor de Tarwestraat daarom meer geconcretiseerd. De participatie met omwonenden is sinds het raadsbesluit in 2019 verder opgepakt. Bij woningbouwontwikkeling, waar participatie een grote rol speelt, proberen wij allerlei belangen bij elkaar te brengen. Enerzijds is dat het besluit van de gemeenteraad en anderzijds zijn dat de omgevingskarakteristieken van de ontwikkellocatie, zoals groen, verkeer en parkeren, natuur, woningbehoefte en ondergrondse infrastructuur. Daaronder valt ook de stem van de omwonenden. Het is duidelijk dat een aantal bewoners vindt dat er niet goed naar hen geluisterd wordt, omdat men het aantal woningen te veel vindt, en de bebouwing te hoog. Bewoners die tegen de plannen zijn willen dat de locatie blijft zoals deze is, of dat er een aantal grondgebonden woningen of een één- of maximaal twee-laags gebouw wordt gerealiseerd. Toch proberen we altijd om zo veel mogelijk naar bewoners te luisteren en punten mee te nemen in de ontwikkeling, maar dan wel binnen de door de raad aangegeven kaders. Dat heeft in het plan voor de Tarwestraat ook geleid tot een aantal aanpassingen die aan de opmerkingen van omwonenden tegemoetkomen. We halen op, luisteren en leggen vervolgens de bevindingen voor aan de gemeenteraad voor een besluit.

We begrijpen dat het vervelend is wanneer een vast, vertrouwd gezicht wisselt. Door de lange looptijd van het project op deze locatie is het helaas niet mogelijk gebleken om dezelfde projectleider aan te houden.

9. Bewoners willen graag weten hoe het zit met de nog uit te voeren onderzoeken: waterberging en het voorkomen van wateroverlast, flora & fauna zou zijn verlopen; er ontbreekt een schaduw en zonstudie.

De ontwikkeling voegt meer dan 800 vierkante meter verharding toe. Het hoogheemraadschap heeft aangegeven dat er in dat geval watercompensatie moet plaatsvinden. Dat betekent dat er maatregelen moeten worden getroffen die het verharden van het oppervlak compenseren. Dat kan door nieuw water aan te leggen, of door het aanleggen van bijvoorbeeld een waterbuffer in het groen. De geschetste wadi is daar een voorbeeld van.

De gemeente laat iedere 3 jaar een gemeentebreed flora & faunaonderzoek uitvoeren. Uit eerder onderzoek (2017) is naar voren gekomen dat er geen beschermde soorten in het plangebied te verwachten of aanwezig zijn. Het onderzoek wordt iedere 3 jaar geactualiseerd. Begin 2021 worden de geactualiseerde onderzoeksgegevens bekend. De gemeente moet zich houden aan de uitkomsten van dat nieuwe onderzoek.  Als het nieuwe onderzoek leidt tot andere onderzoeksresultaten dan het onderzoek in 2017, worden hier maatregelen op genomen. Dat wordt in het nog op te stellen bestemmingsplan vastgelegd.

De schaduwstudie is beschikbaar op de projectwebsite, www.purmerend.nl/tarwestraat. De studie toont aan dat er weinig tot geen effect te verwachten is van het nieuwe gebouw op de tuinen en woningen van de bewoners aan de Tarwestraat. Op een aantal momenten als de zon laag staat (bijvoorbeeld in de winter), zal de schaduw van het gebouw in de tuinen van een aantal bewoners komen.

10. Omwonenden hebben wateroverlast in de achtertuinen en vrezen dat extra verharding de overlast zal vergroten. Er wordt geopperd om een sloot langs de achtertuinen te realiseren. Dan hoeven bewoners ook geen schutting te plaatsen.

De wateroverlast in de achtertuinen is bij de gemeente bekend. De gemeente heeft overlegd met het hoogheemraadschap over wat er kan, en wat er moet, in het kader van de watercompensatie voor de ontwikkeling. In de hoogtekaart (AHN3) is inderdaad duidelijk zichtbaar dat de ontwikkellocatie vrij hoog ligt (ca. NAP -2,7m) ten opzichte van de achterliggende straat (ca. NAP -2,9) en bebouwing met daar achterliggende tuinen (ca. NAP -3m). In het ontwerp stelt de gemeente daarom voor om in de groenzone een mini wadi (dat is een soort greppel) aan te leggen, om te voorkomen dat regenwater van de ontwikkellocatie richting de achtertuinen stroomt. Er wordt nog onderzocht of de wadi op de sloot aan de Gemetstraat aangesloten kan worden.

Enkele bewoners gaven aan dat zij liever een sloot willen aan de achterzijde van hun tuin, omdat zij verwachten dat een wadi niet voldoende zal zijn. Het waterschap heeft aangegeven dat een wadi de wateroverlast goed kan opvangen. Daarnaast: het realiseren van een sloot gaat ten koste van groen waarvan veel andere bewoners hebben aangegeven dat zij dat juist belangrijk vinden. De combinatie van een verhoogd groenvak met mini wadi zorgt ervoor dat de huidige bewoners een groene buffer zien en tegelijk geen last krijgen van de mogelijke wateroverlast die kan worden veroorzaakt door verharding als gevolg van de bouw van de nieuwe woningen.

11. Omwonenden maken zich zorgen over de uitlaatgassen, over licht van koplampen, verstoorde rust en privacy in de eigen woning en tuin. Zij stellen voor een schutting te plaatsen aan de achterzijde van de aangrenzende tuinen.

De zorgen van bewoners zijn ons bekend. Deze hebben zij tijdens de eerdere participatieavond met de gemeente gedeeld. De te verwachten overlast van auto’s en bewoners wordt zoveel mogelijk tegengegaan door ons voorstel om een brede groenzone te realiseren tussen de achtertuinen van de bewoners en de ontwikkellocatie. De voorgestelde groenzone is op verzoek van de bewoners breder gemaakt. Er is ruimte in het plangebied om deze te verruimen naar 5,92 meter. Ook de verhoging van het groenvak en een geschikte plantkeuze blokkeren licht van koplampen en bieden rust en privacy. Welke planten er komen, kan in een later stadium besloten worden in overleg met de bewoners die een tuin hebben die grenst aan het gebied.

12. De groenstrook is nu 4 meter breed getekend en het pad 1 meter. Dit pad zou echter eigendom zijn van de omwonenden. De groenstrook moet dus een meter breder worden (5 meter).

De opmerking van de bewoners is meegenomen in een aangepast ontwerp dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De groenzone is in dat ontwerp 5,92 meter breed. Daarbij is een aantal parkeerplaatsen verplaatst naar de westkant van het gebied.

13. De hoogte van het nieuwe gebouw mag volgens het raadsbesluit niet hoger worden dan de bebouwing in de omgeving. De huidige woningen lager zijn dan 9 meter, en geven aan dat het gebouw dus niet 3 lagen (3 meter per laag) hoog kan worden.

Bij het bepalen van de maximale hoogte van het gebouw is in het raadsbesluit inderdaad besloten dat het gebouw niet hoger mag worden dan bebouwing in de omgeving. Wij zijn nagegaan wat de nokhoogte is van de woningen in de Tarwestraat, door de bouwtekeningen te bestuderen. De nokhoogte van de woningen aan de Tarwestraat is 9 meter. Een gebouw van 3 lagen is dus realiseerbaar, zolang de nok van het gebouw 9 meter hoog is.

14. Kan het parkeren ondergronds worden opgelost?

De studie die is uitgevoerd toont aan dat het parkeren op maaiveld (dus boven de grond) kan worden gerealiseerd. Het bouwen van een parkeerkelder is erg duur en niet haalbaar bij een woongebouw met 26 woningen.

15. Laat de bestemming zoals deze nu is, schooltuinen zijn belangrijk voor Purmerend.

Het besluit van de gemeenteraad is om hier woningen te bouwen. De opmerking om hier schooltuinen te behouden wordt aan de gemeenteraad medegedeeld. Evenals  de weerstand (door 11 bewoners die dit bij ons kenbaar hebben gemaakt) tegen woningbouw.

16. Hoe komt de gemeente op het idee om hier seniorenwoningen te realiseren? Daar is nooit door de buurt om gevraagd. Een bewoner geeft aan dat zij het idee heeft ingebracht om kangoeroewoningen te realiseren.

De wijk Purmer-Noord gaat de komende jaren vergrijzen (zie onderstaande figuur). In de hele wijk zijn drie wooncomplexen met een lift (Tilburyplein, Gildeplein en Heemstede) die zijn gelabeld voor 55-plussers. Verder staan er nog portiekflats zonder lift langs de Overlanderstraat. De overige 83% van de woningen zijn eengezinswoningen in de sociale huur en goedkope koop en middeldure koop. Er zijn voor senioren die een gelijkvloerse woning zoeken, dus weinig opties binnen de wijk. Dat betekent dat mensen die minder mobiel worden de wijk uit moeten als het echt niet meer gaat. Tegelijk horen we van bewoners dat zij graag in de wijk willen blijven wonen als zij ouder worden.

In de Purmer-Noord zijn weinig locaties waar nog woningen kunnen worden gerealiseerd. De Tarwestraat is een locatie waarvan we hebben onderzocht of daar nog woningen kunnen worden gebouwd. De Tarwestraat is de enige nog te ontwikkelen locatie in de Purmer-Noord die op heel korte afstand ligt van het openbaar vervoer en van het winkelcentrum Gildeplein.

Het uitgangspunt van de woonvisie is meer differentiatie in de wijken. Bijvoorbeeld door seniorenwoningen te bouwen in die wijken en buurten waar nog weinig seniorenwoningen zijn.

17. Waarom is Intermaris wel aanwezig, maar geen reguliere koopwoningenontwikkelaar?

Intermaris is een woningcorporatie. Zij zijn gespecialiseerd in het bouwen en verhuren van sociale huurwoningen en zijn al lang actief in de gemeente Purmerend.  We hebben bij de andere bewonersavonden gemerkt dat er met name veel vragen waren over sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld over de woningcorporatie, over de huurders van deze woningen. Maar ook over de bouwstijl en de woningen zelf, of hoe men in aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning. Om die vragen te kunnen beantwoorden, is Intermaris uitgenodigd.

Daarnaast kunnen sociale huurwoningen gelabeld worden voor een bepaalde doelgroep, in dit geval senioren. Bij koopwoningen kan een gemeente na de eerste verkoop geen toezicht meer houden op welke doelgroep er komt te wonen.

18. Komen bewoners die een koopwoning achterlaten, wel in aanmerking voor een sociale huurwoning voor senioren?

Om te bepalen of u in een sociale huurwoning kunt wonen, is uw vermogen relevant. Uw inkomen mag niet te hoog zijn. Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80 procent van hun vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot 39.055 euro (prijspeil 2020). 10 procent mag naar huishoudens met een inkomen tussen 39.055 euro en 43.574 euro. En 10 procent mag naar de hogere inkomens. Uw vermogen heeft indirect invloed op het recht op een huurwoning. De inkomsten uit vermogen, bijvoorbeeld rente die u ontvangt uit sparen en beleggen (box 3 van de inkomstenbelasting), tellen mee in de berekening van het inkomen.

19. Is er onderzocht of er behoefte is aan appartementen? Is er ook onderzocht of er behoefte is aan patiowoningen?

Zie het antwoord onder 16. Uit onze analyse blijkt dat er in de wijk Pumer Noord weinig gelijkvloerse appartementen voor senioren beschikbaar zijn. Dat is de reden dat daar op wordt ingezet.

In het eerdere participatietraject zijn de patiowoningen overigens wel ingetekend in het ontwerp. Met dit ontwerp wordt niet voldaan aan het besluit van de gemeenteraad om hier 26 woningen (appartementen) te realiseren, die bedoeld zijn voor senioren. Dit is ook tijdens eerdere participatieavonden aangegeven.

20. Wat zijn de nadelen en voordelen van sociale huurwoningen, middeldure (huur)woningen, en koopwoningen voor de buurt?

Het college van de gemeente heeft een voorkeur voor sociale huurwoningen op deze plaats. Dit geven zij de gemeenteraad mee. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de keuze voor huur- of koopwoningen. Uit onze analyse blijkt dat in de wijk Pumer-Noord vooral sociale huurwoningen staan. In de directe omgeving van het plangebied liggen voornamelijk koopwoningen. De Tarwestraat ligt in de Granenbuurt; dit zijn 939  eengezinswoningen waarvan 76% koopwoningen, voornamelijk in de prijscategorie 180.000-250.000 euro. 5% van de koopwoningen wordt particulier verhuurd. De buurt grenst aan de Matenbuurt met 49% sociale huur en 9% particuliere huur en de Akkers- en Dijkenbuurt met 59% sociale huur en 5% particuliere huur. Er is aangegeven dat de buurtbewoners hun voorkeur mogen geven. De voorkeur van de bewoners wordt aan de gemeenteraad voorgelegd.

21. Wanneer gaat het bestemmingsplan ter inzage, hoe ziet het verdere proces er uit?

Het verdere proces is weergegeven in het stappenplan op de projectpagina www.purmerend.nl/tarwestraat.

Als de gemeenteraad instemt met het ontwikkelen van de Tarwestraat, dan wordt het concept-bestemmingsplan opgesteld. Dit wordt in de loop van 2021 ter inzage gelegd.

22. Een buurtbewoner die verderop in de Tarwestraat woont, vraagt zich af waarom er nooit een ontwerp is gemaakt voor laagbouw seniorenwoningen. Dat heeft de voorkeur, omdat dat beter in de wijk past.

Het antwoord op deze vraag moet in het licht worden bezien van de antwoorden onder vragen 16 en 19. Bij het maken van een bouwplan worden veel aspecten meegewogen. Purmerend kent een groot tekort aan woningen. Het woningtekort kan worden verminderd door nieuwe woningen te bouwen. Het aantal locaties waar nieuwe woningen kan worden gebouwd is beperkt. De Tarwestraat is een onbebouwde locatie, dicht bij voorzieningen en openbaar vervoer. Uit de eerdere ontwerpstudie is gebleken dat een plan met 26 woningen van circa 70 vierkante meter moet passen. Het plan met een klein aantal patiowoningen is ook ingetekend. Bij een kleiner en lager plan kunnen minder woningen worden gerealiseerd. Dat is, gelet op het terugdringen van het woningtekort in Purmerend, onwenselijk. Het uitgangspunt van het besluit van de gemeenteraad is dan ook om hier 26 woningen te realiseren.

23. Als er dan toch woningen komen, geeft een aantal bewoners aan dat zij de voorkeur hebben voor laagbouw woningen in de koopcategorie, bestemd voor senioren.

Zie het antwoord op vraag 22.

24. Een bewoner vindt het voorbarig om van bewoners standpunten te vragen over huur/koop en groenstrook. Men is van mening dat nu nog niet gesproken kan worden over een definitief bouwplan omdat overleg met de bewoners nog niet is afgerond.

De gemeenteraad heeft het besluit genomen om op de locatie Tarwestraat 26 woningen voor de doelgroep senioren te bouwen. In datzelfde besluit is aangegeven dat de buurt een stem heeft in het type woningen (huur of koop). Om die reden is aan de buurt gevraagd wat de voorkeur heeft. Uiteraard staan wij nog steeds open voor andere suggesties uit de buurt. Een aantal daarvan is meegenomen in een aangepast ontwerp dat aan de raad wordt voorgesteld.

25. In de laatste schetsen verdwijnen meer bomen dan in de eerdere schetsen.

Het klopt dat in dit ontwerp een aantal bomen en groen verdwijnt. Op de locatie achter de gymzaal maken bomen plaats voor parkeerplaatsen. Op die manier kan de groenstrook achter de achtertuinen worden verbreed. Dat is gebeurd op verzoek van bewoners van wie de achtertuin grenst aan de gymzaal, die we hebben gesproken op de bewonersavond.

Er worden in het geschetste ontwerp ook 8 nieuwe bomen toegevoegd. In overleg met bewoners maken we daar meer bomen van, als dit de voorkeur heeft. Vooral de groene zone aan de achtertuinen van de bewoners leent zich voor het planten van meer bomen. Ook willen we samen met u uitwerken of er op andere plekken in het gebied nog bomen kunnen worden geplant. Voor het verbeteren van het groen is een budget beschikbaar. We komen in een later stadium bij u terug om te overleggen hoe we dit budget kunnen gebruiken voor het inrichten van het groen.

26. Nergens anders in de wijk worden bewoners aan de voor- en achterzijde van hun woning geconfronteerd met verkeer en parkeren.

Ook elders in de wijk (bijvoorbeeld in het recente bouwplan aan de Vlasstraat, Deimtstraat en Geersstraat) komt deze situatie voor.

27. Een aantal bewoners geeft aan dat zij willen dat de gemeente opnieuw een plan maakt waar de bewoners wel achter kunnen staan.

De opdracht van de gemeenteraad is om een plan uit te werken met 26 woningen, waarin de mening van de buurt wordt gevraagd als het gaat om het type woningen (sociale huur, vrije sector huur, of koop). Dat is gedaan. Er wordt geen nieuw plan gemaakt. Wel wordt de reactie van de bewoners, ook van hen die het niet met het plan eens zijn, aan de gemeenteraad meegegeven.

Op 3 februari worden de plannen besproken in de commissie SOB van de gemeenteraad. Deze vergadering vindt digitaal plaats en is rechtstreeks te volgen via het Politiek Portaal, https://purmerend.raadsinformatie.nl/, en via RTV Purmerend (KPN kanaal 1390, Ziggo kanaal 36). U kunt uw mening geven op de plannen door in te spreken. De aanmelding voor het inspreken bij een raadsvergadering moet via het Politiek Portaal, raad.purmerend.nl/inspreken, per mail naar griffie@purmerend.nl of telefonisch: (0299) 452 713.