Vragen en antwoorden over Torenmolen 9

De vragen die omwonenden gesteld hebben tijdens de bewonersavond op 21 september 2020, zijn beantwoord. U kunt de vragen en antwoorden hier lezen.

1. Wanneer is inspreken nog mogelijk?

Inspreken is mogelijk op de raadscommissieavond SOB (zie agenda op https://raad.purmerend.nl/nl)


Naar verwachting vragen we de gemeenteraad in februari om het schetsontwerp vast te stellen tijdens de raadsvergadering op donderdag 18 februari. Daarvóór wordt het project dan weer behandeld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, op woensdag 3 februari. Dat is het eerstvolgende moment waarop u weer kunt inspreken bij de politiek. In het op de website gepubliceerde stappenplan ziet u waar in het proces we op dit moment staan en welke stappen er nog gaan volgen (we zijn nu bij de groene bol bij stap 8).

Na de besluitvorming in de gemeenteraad moet de bestemmingsplanprocedure worden gestart. Wanneer dat precies gebeurd is nu nog niet bekend. Tijdens de bestemmingsplanprocedure is het mogelijk om een zienswijze in te dienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Ook het bestemmingsplan wordt weer in de gemeenteraad behandeld. Er kan dan weer worden ingesproken in de raadscommissie SOB. Daarna kan men beroep instellen tegen het bestemmingsplan.

2. Waarom wordt verkeer in het ontwerp ontsloten via de huidige weg en waarom wordt er geen nieuwe ontsluitingsweg aangelegd door het park?

De huidige toegangsweg langs de huisnummers 33 – 43 is 4,80 meter breed . Daardoor is er voldoende ruimte. Maar de parkeerplaatsen die haaks op de weg staan zijn eigenlijk te klein. Hierdoor past een gemiddelde auto niet altijd goed in de parkeerplaatsen en steekt deze uit over de weg. Hierdoor wordt het bruikbare deel van de weg smaller en functioneert de toegangsweg niet goed.

Om de toegangsweg goed te laten functioneren hebben we voorgesteld om aan beide zijden van de weg langsparkeerplaatsen te maken, zodat auto’s achter elkaar parkeren in plaats van naast elkaar. Zo staan de voertuigen beter in de vakken en steken zij niet meer uit. De toegangsweg kan hierdoor weer functioneren zoals deze bedoeld is. Het aantal parkeerplaatsen blijft dan hetzelfde als nu.

Bewoners langs de toegangsweg hebben aangegeven dat zij deze oplossing niet wenselijk vinden. U gaf aan dat u een weg wilt met aan 1 kant langsparkeren, een redelijk brede weg, en aan de kant van de woningen een stoep. Wij vinden uw mening belangrijk en hebben deze optie onderzocht en uitgewerkt. We leggen voor aan de gemeenteraad om de weg aan te passen zoals u aan ons hebt aangegeven. Dat betekent wel dat het tekort aan parkeerplaatsen dat hierdoor ontstaat, op een andere plek in de wijk moet worden opgevangen. Waar deze parkeerplaatsen precies moeten komen, gaan wij nog aan u voorleggen.

Doordat de huidige toegangsweg na aanpassing goed gaat functioneren is een alternatieve route, bijvoorbeeld door het park, niet meer nodig. Een alternatieve route door het park is wel onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er niet voldoende ruimte aanwezig is tussen het kinderdagverblijf en huisnummer 23. Naast het ontbreken van de benodigde ruimte zouden er 5 bomen verwijderd moeten worden en moet er een kostbare brug over het water komen. De alternatieve route door het park wordt daarom als niet haalbaar voorgesteld aan de gemeenteraad.

3. Hoe breed zijn de parkeerplaatsen in de aanvoerroute?

De parkeervakken zijn 2,10 meter breed en ruim 5,50 meter lang. Er wordt rekening gehouden met een uitstapmogelijkheid van 0,85 meter aan de zijde van huisnummer 21.

4. De ontsluiting is gevaarlijk.

De ontsluitingsweg voldoet aan eisen gesteld vanuit verkeersveiligheid. Ook bij de (her)inrichting wordt rekening gehouden met verkeersveiligheid. De huidige maximumsnelheid van 30 kilometer per uur blijft gehandhaafd. De Torenmolen is ingericht volgens de voorwaarden van een weg waar je 30 mag rijden. Dit houdt in dat voetgangers dankzij nieuw te plaatsen stoepen een eigen plek krijgen in het woongebied ten opzichte van het overige verkeer. Dit zorgt voor een veilige omgeving voor de voetganger. Een woonerfinrichting past niet in het profiel van de huidige situatie. Het gedeelte dat wij nieuw gaan aanleggen zouden wij kunnen voorzien van een woonerfinrichting. Dit houdt in dat wij geen trottoirs aanbrengen en dat het een verblijfsgebied wordt waar voetgangers, fietsers en auto’s niet meer van elkaar worden gescheiden.

Omdat de Torenmolen al een 30 km-gebied is en er een kinderdagverblijf gevestigd is stellen we voor om het nieuwe gedeelte niet als woonerf in te richten.. Daarnaast zorgt het kinderdagverblijf voor de aanwezigheid van meer kinderen die je niet in de buurt van auto’s wilt hebben. Een vrijliggend voetpad is daarom de meest veilige oplossing. De gemeente adviseert de inrichting aan te leggen volgens de principes van een gebied waar je 30 km per uur mag rijden.

5. Wat is de parkeernorm, kan er meer worden uitgelegd over parkeren?

De parkeernorm in deze situatie voor de nieuwe woningen ligt tussen de 1,5 en 1,7 parkeerplaats per woning. Dit hangt af van het type woning en de oppervlakte die een woning heeft. Hoe groter de woning, hoe hoger de parkeernorm. Ook op een gestapelde of niet gestapelde woning kan een andere parkeernorm van toepassing zijn.

De uitleg met betrekking tot de totstandkoming van de parkeernorm is te vinden in een aparte bijlage. Deze vindt u hier.

6. De bomen geven overlast op nieuwe woningen.

Bij het bepalen van het bouwvlak is rekening gehouden met de afstand tussen bomen en de gebouwen. De afstand tussen de bomen en de gebouwen is voldoende om geen overlast te geven. Een aantal bomen zal moeten verdwijnen, maar in het ontwerp is ook een aantal nieuwe bomen opgenomen.

7. Het verplaatsen van het speelterrein naar het noorden betekent dat het kinderdagverblijf ruimte van het park inneemt.

Het verplaatsen van het speelterrein van het kinderdagverblijf ten noorden van het kinderdagverblijf kost inderdaad een klein stukje van het park. Dit idee is mede tot stand gekomen na de eerste bewonersavond waarin enerzijds werd opgeroepen afstand te houden van de bestaande bebouwing en de suggestie werd meegegeven om meer naar de parkzijde te kijken. We hebben gekeken naar de manier die de minste impact heeft, waarbij het meest waardevolle groen behouden blijft. We willen dit speelterrein een natuurlijke en groene uitstraling geven. De grens van het terrein blijft hetzelfde.

8. De grond ten noorden van het kinderdagverblijf is niet geschikt, omdat deze grond nat en drassig is.

De grond ten noorden van het kinderdagverblijf ligt lager dan de omliggende grond. We zorgen ervoor dat de grond voldoende wordt opgehoogd of gedraineerd om een fijn speelterrein voor de kinderen te maken.

9. Wat gebeurt er met het eigendom van de steeg?

De kadastrale eigendommen blijven ongewijzigd. Het parkeerterrein wordt aangelegd tot aan het eigendom van de bewoners. Voorafgaand aan de definitieve invulling van het parkeerterrein wordt met de aangrenzende eigenaren contact opgenomen.

10. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte?

Al het onderhoud aan de openbare ruimte is de verantwoordelijkheid van de gemeente Purmerend.

11. Waarom dit programma?

Purmerend kent een groot tekort aan woningen. Die woningen moeten we zo veel bouwen binnen de bestaande stadsgrenzen. De ruimte in de stad is beperkt. Daarom is gezocht naar plekken die eigendom zijn van de gemeente, waar nog woningen zouden kunnen passen. Een van de woningbouwlocaties is de Torenmolen 9. Er is gekozen voor een programma dat passend is op deze locatie. Hier is dat een programma met sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen. Uit ruimtelijk en stedenbouwkundig onderzoek blijkt dat dit programma past op deze locatie.

12. Worden gekapte bomen gecompenseerd?

Ja. Als we het plan uitwerken, zullen we de effecten van het kappen van bomen evalueren. In het plan dat aan u is gepresenteerd, worden nieuwe bomen geplant. Ook bekijken we of er ruimte is voor het planten van extra bomen. Als dat niet kan, kunnen we de kwaliteit van het bestaande groen verbeteren.

13. Hoe wordt er omgegaan met bouwoverlast?

Bouwen brengt overlast met zich mee. We proberen bouwoverlast zo veel mogelijk te voorkomen. Voordat de bouw van start gaat, informeren we u over de bouwroutes en de planning. Ook voeren we voor de start van de bouw een zogenaamde nulmeting uit aan de woningen. Mocht er schade ontstaan tijdens de bouw, dan kan die worden verhaald bij de veroorzaker van de schade.