Wob-verzoek

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers het recht hebben op toegang tot informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente.

Iedereen kan de gemeente verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid van de gemeente Purmerend dan ook. De wet stelt geen vormvereisten. Aan u dan ook de keuze om een Wob-verzoek mondeling of schriftelijk in te dienen. Het is echter verboden om het elektronisch/per mail in te dienen. Geef alstublieft in de aanhef van uw verzoek aan dat het een Wob-verzoek betreft.

Doorzendplicht

De Wob kent een doorzendplicht. Als een bij het college binnengekomen Wob-verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan, zoals de gemeenteraad van Purmerend of het college van een andere gemeente, wordt het verzoek naar dat andere bestuursorgaan doorgestuurd. Bij een schriftelijk Wob-verzoek wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een mondeling Wob-verzoek wordt u mondeling doorverwezen naar het juiste bestuursorgaan. 

Beslistermijn

Maximaal vier weken. De gemeente kan deze termijn met vier weken verlengen. Dit wordt u schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld voordat de eerste termijn is verstreken. Voor de beslissing op een verzoek om verstrekking van milieu-informatie gelden afwijkende termijnen.

Afwijzing

Een verzoek om informatie wordt afgewezen, als er één van de in de wet genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is. 

Absolute gronden 

Wanneer een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, moet de gemeente het verzoek om informatie weigeren en kan de gemeente geen eigen afweging maken.

Absolute uitzonderingsgronden zijn

 • het in gevaar kunnen brengen van de eenheid van de Kroon;
 • het kunnen schaden van de veiligheid van de Staat;
 • het vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt hebben van bedrijfs- en fabricagegegevens;
 • het betreft bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Relatieve gronden

In geval van een relatieve uitzonderingsgrond moet de gemeente een bijzonder belang afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Bijzondere belangen zijn:

 • de Nederlandse internationale betrekkingen;
 • financiële en economische belangen;
 • de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
 • eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 • het belang van de eerste kennisname van de geadresseerde;
 • het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling. 

De gemeente hoeft ook geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. De gemeente mag dergelijke informatie overigens wel verstrekken, al dan niet geanonimiseerd, als dat in het belang van een goede democratische bestuursvoering wenselijk is.

Wat u moet weten

Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt* is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het gemeentelijke handelen.

*niet geschikt is als er één van de in de wet genoemde weigeringsgronden van toepassing is (zie Absolute en Relatieve uitzonderingsgronden op het tabblad Aanvragen)

Als de gemeente een Wob-verzoek inwilligt wordt de gevraagde informatie zo mogelijk in de door u gevraagde vorm verstrekt.

 • U krijgt een kopie of een andere weergave van de letterlijke inhoud of
 • u wordt uitgenodigd om de documenten in te komen zien of
 • u krijgt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud of
 • u krijgt informatie uit de documenten.

Meer info

De Wob (Wet openbaarheid van bestuur) onderscheidt actieve en passieve openbaarheid.

Actieve openbaarmaking

De gemeente geeft uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via internet, persberichten of brochures.

Passieve openbaarmaking

Burgers doen een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde gemeentelijke informatie: het Wob-verzoek. De gemeente hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld stukken waarvan de openbaarmaking de veiligheid van de staat schaden of de privacy van personen aantasten.

Kosten

De kosten die verbonden zijn aan een Wob-verzoek beperken zich tot de kosten voor de in antwoord op het verzoek toegezonden fotokopieën van de gevraagde documenten.

De hoogte van de leges voor diverse diensten en vergunningen staan vermeld in de Legesverordening. Onderaan in deze verordening staat de tabel van tarieven.

Voorwaarden

 • Het onderwerp waarover u informatie wenst dient u te noemen. Indien mogelijk geeft u ook aan welk concreet document u wilt hebben.
 • Het moet gaan om informatie die opgenomen is in een bestaand document en derhalve niet om informatie die pas na samenvoeging van meerdere documenten toonbaar wordt.
 • Het moet gaan om informatie die bij de gemeente Purmerend aanwezig is.
 • De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid van de gemeente Purmerend, dat wil zeggen: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van deze gemeente (inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan).