Ruimtelijke plannen

De gemeente legt in verschillende soorten ruimtelijke plannen vast hoe gronden en gebouwen gebruikt mogen worden door bestemmingen aan de verschillende gronden te geven. Bijvoorbeeld wonen of verkeer.

Gronden met een woonbestemming mogen alleen voor wonen gebruikt worden. Op gronden met een verkeersbestemming mogen wegen, parkeerplaatsen en plantsoenen aangelegd worden. In de regels staat wat binnen iedere bestemming is toegelaten, bijvoorbeeld of, waar en hoe hoog gebouwd mag worden.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is het meest voorkomende ruimtelijke plan. Voor verschillende gebieden van de gemeente gelden verschillende bestemmingsplannen. Een bestemmingsplan kan voor een hele woonwijk maar ook voor een perceel gemaakt worden. Bij nieuwe ontwikkelingen moet het bestemmingsplan vaak gewijzigd worden omdat de regels in het bestaande bestemmingsplan vrijwel altijd zijn afgestemd op datgene wat er op dat moment staat.

De bestemmingsplannen van de gemeente Purmerend kunt u bekijken op de website ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan wijzigen

Wijzigingen in bestemmingsplannen worden aangekondigd:

Participatie

Het ontwerp van het bestemmingsplan is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan ook per mail (als pdf-bestand) toegestuurd krijgen of digitaal bekijken op een van de openbare computers in de hal van het stadhuis. Op het ontwerp-bestemmingsplan kunt u een zienswijze indienen. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is mogelijk voor degenen die een zienswijze hebben ingediend én voor degenen die geen zienswijze hebben ingediend, maar wel een persoonlijk belang bij de zaak hebben. Soms bestaat behoefte aan extra, vroegtijdige participatie om het draagvlak voor een initiatief te peilen en kunnen inspraakreacties ingediend worden.

Uitwerkingsplan

In een uitwerkingsplan wordt een bepaalde bestemming, die in een al bestaand bestemmingsplan is opgenomen, uitgewerkt. Dit gebeurt als de precieze inrichting van een bepaald gebied nog niet duidelijk is op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. In dit plan kan dan worden geregeld dat dit gebied op een later tijdstip nader uitgewerkt wordt. Op dit uitwerkingsplan is aparte participatie mogelijk.

Wijzigingsplan

Een wijzigingsplan is bijna hetzelfde als een uitwerkingsplan. Als er een nieuwe ontwikkeling komt, die nog niet concreet genoeg is om in een bestemmingsplan opgenomen te worden, wordt bepaald dat de gemeente het bestemmingsplan voor een of meerdere percelen kan wijzigen. Op het moment dat deze ontwikkeling wel voldoende concreet is, wordt een wijzigingsplan opgesteld. Hierop is aparte participatie mogelijk.