Bewonersavond Tarwestraat november 2022

Tijdens een bewonersavond op 28 november 2022 bespraken we met omwonenden van de Tarwestraat wat er gedaan is met hun eerdere opmerkingen (over het gebouw en de ruimte daaromheen) en lieten we een nieuw voorlopig ontwerp zien.

Hieronder vindt u de vragen en opmerkingen zoals we die tijdens de informatieavond op panelen lieten zien. Dikgedrukt is de vraag of opmerking die eerder gesteld is, met daaronder ons antwoord.

‘Let erop dat de straatverlichting niet te fel wordt. Graag warm (schemer)licht.’

Voor de veiligheid is het belangrijk dat er voldoende licht is om te voorkomen dat er donkere plekken ontstaan. Straatverlichting wordt tegenwoordig standaard uitgevoerd in led.

‘Is er nog genoeg ruimte voor de hulpdiensten?’

Bij calamiteiten is een doorgang nodig van minstens 3,50 meter. In de Tarwestraat is de ruimte breed genoeg in geval van nood/calamiteit.

‘Geen vrije doorgang vanuit Tarwestraat aan westzijde, behalve voor calamiteiten.’

Er komt geen vrije doorgang, de calamiteitenroute wordt afgesloten met paaltjes.

‘Let erop dat de schooltuinen (en dus het plangebied) 40 cm hoger liggen dan de ruimte eromheen.’

Metingen laten zien dat het plangebied nagenoeg gelijk ligt en het verschil verwaarloosbaar is, namelijk twee centimeter.

‘We zijn bang dat de wateroverlast erger wordt.’

Er komt een plan voor de riolering en drainage waardoor er niet meer overlast kan komen dan er nu ervaren wordt.

‘Geef huidige bewoners de kans om de tuin af te wateren op het nieuwe riool.’

Bewoners kunnen een aansluiting aanvragen om aan te sluiten op gemeentelijke riolering. Hiervoor brengt de gemeente kosten in rekening (momenteel: € 832,92). Op deze pagina vindt u meer informatie over het aansluiten van uw huis op het riool.

‘Er is te weinig ruimte voor fietsen rond de gymzaal.’

In het aangepaste ontwerp halen we twee parkeerplaatsen weg aan de kant van de Grotenhuysweg om daar ruimte te maken voor fietsen. Die parkeerplaatsen worden opgevangen bij de nieuwbouw, waar minder plekken nodig zijn nu er minder woningen komen.

‘Kan er een dijkje of verhoging komen achter de parkeerplaats?’

Voor het aanbrengen van een dijkje/verhoging tussen de bomenzone en parkeerplaatsen is geen ruimte. Een verhoging rondom de huidige bomen leidt tot sterven van bomen en is daarom niet wenselijk.

‘Rond de gymzaal is het onveilig voor kleine kinderen. Kan er een hekje bij de uitgang komen?’

In het aangepaste ontwerp komt inderdaad een hekje bij de uitgang van de gymzaal.

‘Bewoners van de Tarwestraat zien de parkeerplaatsen liever omgedraaid (haaks-/fileparkeren).’

Dit is in het nieuwe ontwerp aangepast.

‘Op de tekeningen is geen rekening gehouden met het lagere aantal woningen.’

Dit is inmiddels aangepast. Er zijn nu 34 (32 + 2) parkeerplaatsen gepland, in plaats van de 39 die tijdens de vorige inloopbijeenkomst werden getoond. Twee parkeerplaatsen aan de voorkant van de sporthal verdwijnen om daar meer ruimte te maken voor fietsen. Die plaatsen compenseren we nu in de openbare ruimte rond de nieuwbouw.

‘Kijk in de buurt naar parkeeroplossingen zodat er een bredere groenstrook en bomen kunnen blijven.’

In het aangepaste ontwerp zijn minder parkeerplaatsen nodig vanwege het lagere aantal woningen. Daardoor blijft meer ruimte over voor groen.

‘Kan er een laadpaal komen in de openbare ruimte?’

De gemeente plaatst laadpalen momenteel op verzoek van bewoners die elektrisch (willen gaan) rijden. Als de laadpalen in de directe omgeving goed gebruikt worden (meer dan 50% van de tijd bezet zijn) keurt de gemeente zo’n aanvraag goed. We zoeken nog uit of op deze locatie al op voorhand een laadpaal kan worden geplaatst.

‘We maken ons grote zorgen voor hondenpoepoverlast. Kan er een verbod komen om honden aan de Tarwestraat te ontmoedigen?’

Alleen speelplaatsen, vissteigers en schoolpleinen zijn verboden voor honden. In het gebied geldt de Apv, zoals overal in Purmerend. Dit betekent dat men hier mag lopen met de hond aangelijnd. Ook geldt er een opruimplicht. Overlast kunt u rechtstreeks bij handhaving melden, zodat die het gebied (vaker) in de route kunnen meenemen. Melden kan tijdens kantooruren telefonisch op 0299 452 452, 24 uur per dag op de pagina om een bewonersmelding te maken of via de MijnGemeente app (voor iOS en Android).

‘Het graspad moet een degelijk pad worden zodat het uitnodigt om daar de hond uit te laten en niet in de groenstrook langs de Tarwestraat.’

In het gebied geldt de Apv, zoals hierboven omschreven.

‘Wat voor bosschage komt er? Liever geen grove struiken.’

Het huidige groen aan de kant van de Tarwestraat blijft zoveel mogelijk behouden op verzoek van omwonenden. De keuze van het nieuw te planten groen is nog niet definitief. Op de afbeeldingen kunt u een aantal voorbeelden bekijken van hoe het zou kunnen worden.

‘Zorg voor een afscheiding of hek in het groen voor de veiligheid van de huidige huizen en tuinen.’

Hierover is ook een zienswijze ingediend. Alle zienswijzen worden nog beantwoord. In algemene zin is het wel zo dat woningeigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het al dan niet afscheiden van hun tuin van de openbare ruimte.

Bestemmingsplan

  • Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van maandag 27 juni tot en met maandag 8 augustus 2022.
  • In die periode zijn tien zienswijzen ingediend.
  • De zienswijzen worden nog beoordeeld en van een reactie voorzien.
  • De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan.
  • Na vaststelling van het bestemmingsplan worden de stukken opnieuw ter inzage gelegd en kan beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Ook als u in beroep gaat bij de Raad van State, kan in de tussentijd het project verder worden ontwikkeld. Wilt u de ontwikkelingen stopzetten in afwachting van het besluit op beroep, dan kan dit door het aanvragen van een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als er sprake is van onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen.

Schetsontwerp gebouw en openbare ruimte

  • In de tussentijd hebben Intermaris en de gemeente het ontwerp aangepast op basis van de reacties die buurtbewoners gaven op de vorige schetsen. Ook heeft de welstand inmiddels een eerste advies gegeven. Op basis daarvan zijn nog wat zaken veranderd. Zo is de hoofdingang van de zuidzijde naar de noordzijde verplaatst en komen er wat aanpassingen in het ontwerp van het gebouw.
  • De ontvangst van de aanvraag omgevingsvergunning wordt gepubliceerd zodra die er is. U kunt er dan nog niet op reageren.
  • Als de omgevingsvergunning is verleend, kunt u wel een bezwaarschrift indienen tegen de verleende omgevingsvergunning.