Onderzoeken Riek- en Gaffelstraat

Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de Riek-Gaffelstraat. We vatten de onderzoeken hieronder kort samen.

Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten. Wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur dan een e-mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Op de foto staat de locatie Riek-Gaffelstraat gemarkeerd

Op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart ziet u in welke gebieden in de stad archeologische resten in de grond aanwezig kunnen zijn. Daarvoor is het grondgebied van de stad verdeeld in zones met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting. Ook zijn er gebieden waar vaststaat dat er geen archeologische resten meer in de grond zitten.

Om de archeologische resten te beschermen zijn beleidsmaatregelen gekoppeld aan de archeologische verwachting. Op de kaart is per zone aangegeven wanneer archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd als de grond door (bouw)werkzaamheden wordt verstoord.

Er zijn geen elementen van cultuurhistorische waarde aanwezig binnen het gebied van de Riek-Gaffelstraat. Dit is terug te zien op de website van Datalab Purmerend.

In de periode januari-februari 2020 heeft het bedrijf Landview een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de bodem geen hindernis is voor de herontwikkeling. Er is geen reden om de bodem verder te laten onderzoeken op asbest. Er is geen verdacht materiaal aangetroffen. De locatie wordt als niet verontreinigd voor PFAS-verbindingen beschouwd. Grond die door bouwwerkzaamheden vrijkomt is vrij toepasbaar. Dat wil zeggen dat grond die na of tijdens de bouw opgegraven wordt hergebruikt kan worden. Uit het onderzoek is ook gebleken dat de locatie geschikt is voor nieuwbouw.

In de gemeente wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze gegevens kunt u terugvinden via de website FloraFaunaCheck.nl. Voor deze locatie is 2 keer een ecologisch onderzoek uitgevoerd, in september 2019 en in mei 2021. Uit beide onderzoeken blijkt dat op deze locatie geen beschermde diersoorten aanwezig of te verwachten waren. Dit betekent dat de plannen uitgevoerd mogen worden op basis van de Wet natuurbescherming inzake soortbescherming.

Dit onderdeel hoeft in dit project niet nader onderzocht te worden. Er is namelijk geen kering (ook wel een dijk of een dam) in de buurt van deze locatie.

Als het plan verder uitgewerkt is, wordt een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Daarmee worden mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voortbestaan van de bomen in beeld gebracht. Ook laat de analyse zien hoe de eventuele nadelige effecten tot een minimum kunnen worden beperkt.

Door Dufec is in november 2019 een parkeeronderzoek uitgevoerd op alle ontwikkellocaties en dus ook de omgeving van de Riek- en Gaffelstraat. Het bureau heeft de parkeerdruk in de wijk gemeten op 5 verschillende momenten.

Uit dit parkeeronderzoek bleek dat in de Riekstraat er op één moment parkeeroverdruk is namelijk op 6 november 2019. In de Gaffelstraat is dat het geval op 6 en 7 november 2019. Dit betekent dat het parkeren voor de ontwikkeling wordt uitgebreid. Omdat dit niet op eigen terrein kan worden er in het openbare gebied parkeerplaatsen bij gemaakt.

Parkeertoets

Bij elk schetsontwerp is een parkeertoets gedaan en het parkeren is opgelost binnen het plangebied. Hierbij is een parkeernorm van 1,5 aangehouden. Dit betekent dat voor elke woning er 1,5 parkeerplaats moet worden gerealiseerd. Voor het kind- en tienercentrum wordt een parkeernorm van 3,5 parkeerplaats per 100m2 aangehouden.

Extra parkeerplekken

Gezien de hoge parkeerdruk in de wijk is er gekeken naar mogelijkheden om extra parkeerplekken te realiseren in de Riek- en Gaffelstraat, naast de parkeerplekken die ontwikkeld worden voor de ontwikkeling. De mogelijkheden zijn op de bewonersavond van 12 november 2019 getoond.

Waar komt de schaduw en in hoeverre is dat nadelig voor de omgeving. Dit noemen we bezonning. Een eventueel onderzoek naar bezonning kan worden uitgevoerd als de bebouwing bekend is.

Er wordt met de ontwikkeling op de Riek-Gaffelstraat ongeveer 1911 m2 verharding voor verkeer, gebouw en ondergrondse containers gepland. Op dit moment meet gebouw en verharding ongeveer 954 m2. Er wordt dus 957 m2 extra verharding aangelegd, waardoor compensatie nodig is. Er wordt ook een sloot van zo'n 251 m2 aangelegd ter vervanging van de huidige duiker die niet voldoende functioneert. Hierdoor wordt voldaan aan de watercompensatie.

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en transport van gevaarlijke stoffen en/of het in werking hebben van windturbines en luchthavens. Aangezien het bouwen van woningen en het kind- en tienercentrum geen risicovolle inrichtingen mogelijk maakt, is nader onderzoek niet noodzakelijk. Daarbij bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen.

Het onderzoek naar verkeerslawaai wordt uitgevoerd zodra vaststaat waar de gevellijn van het gebouw komt.

Er is onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie op natuurgebieden in de buurt (Natura 2000). Stikstofdepositie is het naar beneden komen van stikstof uit de lucht op de grond. Uit dat onderzoek blijkt dat de voorgenomen bouw van 12 appartementen en een jongerencentrum zowel in de realisatiefase (de bouw) als gebruiksfase (bewoning) niet leidt tot een te grote stikstofdepositie. Dit betekent dat er geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is om de ontwikkeling mogelijk te maken.