Onderzoeken Tarwestraat

Op deze pagina vindt u een overzicht van de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor de Tarwestraat. We vatten de onderzoeken hieronder kort samen.

Bij veel onderzoeken horen pdf-rapporten. Wilt u een of meerdere rapporten ontvangen? Stuur dan een mail naar ontwikkellocaties@purmerend.nl.

Op de foto staat de locatie Tarwestraat gemarkeerd

Op de archeologische verwachtings- en beleidskaart is weergegeven in welke gebieden in de stad archeologische resten in de grond aanwezig kunnen zijn. Daarvoor is het grondgebied van de stad verdeeld in zones met een hoge, middelhoge en lage archeologische verwachting. Ook zijn er gebieden waar vaststaat dat er geen archeologische resten meer in de grond zitten. Om de archeologische resten te beschermen zijn beleidsmaatregelen gekoppeld aan de archeologische verwachting. Op de kaart is per zone aangegeven wanneer archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd als de grond door (bouw)werkzaamheden wordt verstoord.

Er zijn geen elementen van cultuurhistorische waarde aanwezig binnen het gebied van de ontwikkellocatie. Deze bevinding is terug te zien op Datalab Purmerend.

In de periode januari-februari 2020 heeft het bedrijf Landview een bodemonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het aspect bodem geen belemmering vormt voor de herontwikkeling. Er is geen aanleiding om de bodem nader te laten onderzoeken op asbest. Er is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. De locatie wordt als niet verontreinigd voor PFAS-verbindingen beschouwd. De door bouwwerkzaamheden vrijkomende grond is vrij toepasbaar, dat wil zeggen dat grond die na of tijdens de bouw opgegraven wordt hergebruikt kan worden. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat de locatie geschikt is voor nieuwbouw.

Binnen de gemeente wordt regelmatig onderzoek verricht naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Deze gegevens worden beschikbaar gesteld via de online applicatie FloraFaunaCheck.nl. Deze website wordt beheerd door Regelink Ecologie & Landschap. Uit deze quickscan is gekomen dat er geen beschermde soorten in het plangebied te verwachten of aanwezig zijn.

Dit onderdeel hoeft in dit project niet nader onderzocht te worden. Er is namelijk geen kering (ook wel een dijk of een dam) in de nabijheid van project.

Als het plan meer uitgewerkt is, wordt een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd. Daarmee worden de mogelijke effecten van de bouw of aanleg op het duurzaam voortbestaan van de bomen in beeld gebracht en weergegeven hoe de eventuele nadelige effecten tot een minimum kunnen worden beperkt.

De toename van het aantal verkeersbewegingen kan goed worden afgewikkeld op de aangrenzende Grotenhuysweg. Om de aansluiting op deze weg te verbeteren zal vanuit een plangebied een wijziging plaatsvinden op de inrichting nabij de entree van de sportzaal. Met deze wijziging wordt de verkeersveiligheid ter plaatse verbeterd en zal de gebruiksvriendelijkheid in het gebruiken van deze aansluiting toenemen.

Indien er meer dan 800 m2 extra verharding, dus meer dan wat er nu al aan verharding is, wordt ontwikkeld op de locatie zal 10% van het geheel gecompenseerd moeten worden. Dat betekent dat er in dat geval extra water aangelegd moet worden.

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen en/of het in werking hebben van windturbines en luchthavens. Aangezien het bouwen van woningen geen risicovolle inrichtingen mogelijk maakt is geen nader onderzoek noodzakelijk. Daarbij bevinden zich in de nabijheid van het plangebied geen risicovolle inrichtingen.

Het onderzoek naar wegverkeerslawaai zal uitgevoerd worden zodra vaststaat waar de gevellijn van het gebouw komt.

Er is onderzoek gedaan naar de stikstofdepositie op nabijgelegen natuurgebieden (Natura 2000).Uit dat onderzoek blijkt dat de voorgenomen bouw van de appartementen zowel in de realisatiefase (de bouw) als gebruiksfase (bewoning) niet leidt tot een te grote stikstofdepositie. Dit betekent dat er geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig is om de ontwikkeling mogelijk te maken.