Tijdlijn Visie van Zuidoostbeemster

In onderstaande tijdlijn leest u hoe de Visie van Zuidoostbeemster tot stand is gekomen.

Wat gebeurde er in 2021?

  • 9 april 2021: In de afgelopen periode heeft de gemeente, samen met ondernemers, organisaties en inwoners, een Dorpontwikkelingsvisie opgesteld voor zowel Middenbeemster als Zuidoostbeemster. Hierin staat hoe de dorpen zich in de toekomst ontwikkelen. De gemeenteraad heeft deze visies vastgesteld. Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies: het opstellen van een ontwikkelstrategie en het vrijmaken van budget hiervoor. Dit plan van aanpak kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. Hierdoor kwam de uitvoering van beide dorpsontwikkelingsvisies in gevaar. Op 30 maart diende de VVD een initiatiefvoorstel in om tot een oplossing te komen. Dat voorstel is door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Het houdt in dat het college van burgemeester en wethouders de opdracht heeft om per dorpsontwikkelingsvisie een plan van aanpak te maken voor de uitvoering. In deze plannen krijgen kansrijke projecten extra aandacht en wordt de input verwerkt die door de fracties is gegeven in de commissievergadering van 16 februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021. De nieuwe uitvoeringsplannen worden in mei aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat gebeurde er in 2020?

  • 2 juni 2020: De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040. De visie beschrijft de ambities voor de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop ambities de komende jaren gestalte krijgen.
  • 19 mei 2020: Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei ingestemd met het raadsvoorstel en de nota van inspraak voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster. In de Nota van Inspraak zijn alle inspraakreacties opgenomen en beantwoord. De Dorpsontwikkelingsvisie staat dinsdag 19 mei aanstaande op de agenda van de Raadscommissie. De raad neemt vervolgens op 2 juni 2020 een besluit.
  • 6 april 2020: De concept Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster ligt van 6 tot en met 20 april 2020 ter inzage.
  • Tot en met zondag 1 maart kon u via VisievanBeemster een reactie op de voorkeursvariant geven. Aan de hand van uw reacties bekijkt het college van burgemeester en wethouders op welke punten de voorkeursvariant eventueel aangescherpt moet worden. Daarna werken we de voorkeursvariant uit naar de concept Dorpsontwikkelingsvisie.
  • 24 februari 2020: Op maandag 24 februari vond in het gemeentehuis van Beemster een bijeenkomst plaats waarbij de voorkeursvariant werd toegelicht.
  • 16 januari 2020: Tijdens de inloopavonden op 8 en 16 januari in Zuiderhof was het projectteam aanwezig om uw vragen te beantwoorden over de drie ontwikkelvarianten.

Wat gebeurde er in 2019

  • 20 december 2019: Met de input die u tijdens de themabijeenkomsten heeft gegeven, zijn drie ontwikkelvarianten gemaakt. Tot en met 19 januari 2020 kunt u via de website Dorpsontwikkelingsvisie en tijdens de inloopavonden op 8 en 16 januari uw reactie op deze varianten geven.
  • 15 juli 2019: Van juli tot oktober konden inwoners wensen, idee├źn, zorgen of suggesties bij de ontwikkeling van de dorpsontwikkelingsvisie delen op de website Visie Van Beemster (de website is inmiddels offline. Alle informatie vindt u terug op deze website.)
  • 7 mei 2019: Gemeenteraad stelt plan van aanpak dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster vast.