Vragen en antwoorden over Koggenland en Luitje Broekemastraat

Op donderdag 11 januari was een bijeenkomst voor omwonenden van de nieuwbouwlocaties (BOL) Luitje Broekemastraat en Koggenland. De vragen die op die avond gesteld zijn en de antwoorden daarop, vindt u hier terug.

Hoe verloopt de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunningprocedure?

Het gewijzigde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn nog niet definitief. Ze liggen vanaf maandag 18 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024 in ontwerp ter inzage. In die periode kan iedereen formeel reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Na afloop van de zienswijzenperiode krijgen alle zienswijzen een concept-reactie en wordt dat voorgelegd aan de gemeenteraad, samen met het beoogde bestemmingsplan. Alle indieners van zienswijzen worden daarover persoonlijk geïnformeerd. Pas als de gemeenteraad het bestemmingsplan (al dan niet gewijzigd) heeft vastgesteld, kan het college de omgevingsvergunning verlenen. Vervolgens kan tegen beide besluiten nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Waarom was het ontwerp-bestemmingsplan al eerder in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl?

De formele zienswijzenperiode loopt van maandag 18 december 2023 tot en met maandag 29 januari 2024. Het ontwerp-bestemmingsplan is al een paar dagen voor de formele startdatum op de website geplaatst om te voorkomen dat een eventuele foutmelding bij het uploaden van de digitale bestanden tot een te late terinzagelegging zou leiden. De formele zienswijzentermijn is daarmee niet naar voren gehaald. Die is van 18 december 2023 tot en met 29 januari 2024.

Welke bomen worden gekapt?

Voor de locatie Koggenland worden 4 bomen gekapt.

Is daar een vergunning voor nodig?

3 van de 4 bomen hebben een beschermde status waarvoor een kapvergunning nodig is.

Hoe wordt er gecompenseerd?

Na de bouw wordt de bomenlaan aangevuld door het planten van 3 à 4 nieuwe bomen. Dit is afhankelijk van de beschikbare groeiruimte. Ook wordt de groeiplaats van de huidige bomen verbeterd en worden er heesters geplant. In de zuidoosthoek van het plangebied worden 4 bomen geplant om de entree naar Park de Driegang te markeren.

Met welke minimale afstanden dient men rekening te houden om de bomen te beschermen?

Voor de herontwikkeling zijn op twee momenten Bomen Effect Analyses gemaakt (Smit Groen Advies - maart 2020, Groenadvies Amsterdam - november 2023). Daarin zijn de minimale afstanden benoemd die gerespecteerd dienen te worden om de bomen te beschermen. De afstanden variëren per boom. De informatie uit de tweede BEA heeft geleid tot het voorstel om het gebouw met 3 meter in de oostelijke richting te verschuiven om de waardevolle bomenlaan te beschermen.

Hoe wordt het groen ingericht rondom de maatschappelijke voorziening?

Het terrein heeft een open opzet, naar buiten gericht. Vanaf het bestaand voetpad en fietspad buiten het plangebied kan je het terrein en de nieuwbouw zien liggen. De groepen struiken komen richting de sporthal en in het zuiden richting Park de Driegang te staan. Het middengebied heeft gazon met nieuw te planten bomen.

Het bestaande parkeervlak willen we zo mogelijk wat vergroenen op de koppen. Het nieuwe parkeervlak willen we groen aanleggen door de struiken naar het midden van het parkeervlak te brengen. Dit heeft veel voordelen voor de afwatering van het terrein, maar in de nieuwe situatie kunnen we ook bestaande bomen handhaven.

De ondergrondse containers komen bij de entree van het terrein te staan. Daarom willen we deze bescheiden afplanten met groen en laagblijvende struiken. Het is belangrijk dat automobilisten bij het verlaten van het terrein een optimaal zicht hebben op de verkeerssituatie.

Welke bomen worden gekapt?

Voor de locatie Luitje Broekemastraat wordt in ieder geval een boom gekapt die ter hoogte van de nieuwe toegangsweg naar de appartementen staat. Om de bouwlocatie bereikbaar te maken voor de bouwwagens, is het daarnaast nodig om 3 bomen in het veld te kappen.

Is daar een vergunning voor nodig?

De boom bij de toegangsweg heeft een beschermde status waarvoor een kapvergunning nodig is. De 3 andere bomen middenin het veld zijn op dit moment vergunningsvrij. Naar aanleiding van een reactie van omwonenden is nader onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze onbeschermde status onterecht is. Voor deze 3 bomen is dan ook een ambtelijk voorstel gedaan om ze weer een beschermde status te geven en daarmee kapvergunningplichtig te maken.

Hoe wordt er gecompenseerd?

Na de bouw wordt de beplanting rondom het plangebied aangevuld met nieuwe heesters. Op het veld wordt de oorspronkelijke bomenlaan hersteld door 4 nieuwe bomen terug te planten.

Met welke minimale afstanden dient men rekening te houden om de bomen te beschermen?

Voor de herontwikkeling zijn op twee momenten Bomen Effect Analyses gemaakt (Smit Groen Advies - maart 2020, Groenadvies Amsterdam - november 2023). Daarin zijn de minimale afstanden benoemd die gerespecteerd dienen te worden om de bomen te beschermen. De afstanden variëren per boom. De informatie uit de tweede BEA heeft geleid tot het voorstel om het gebouw met 4 meter in oostelijke richting te verschuiven om de waardevolle bomenlaan te beschermen.

Komt er een meidoornhaag bij de Luitje Broekemastraat?

We hebben voor een “losse vrij groeiende” meidoornstruik gekozen, omdat de afstand voor een geschoren haag op die locatie te klein is. We planten een meerstammige meidoorn die 6 tot 8 meter hoog kan worden en 5 meter breed. Deze kan bovendien tot bloei komen (wat een geschoren meidoornhaag niet doet). Een vrij groeiende meidoorn is het beste voor de biodiversiteit.

Hoe wordt de parkeerdruk na de bouw?

De parkeerdruk zal voor de hele wijk iets afnemen. De nieuwe woningen gaan namelijk voldoen aan de meest recente parkeernorm, die hoger ligt dan de toegepaste norm voor de bestaande woningen. Meer parkeerplaatsen zorgen voor meer mogelijkheid tot dubbelgebruik. Hiermee zal naar verwachting de druk afnemen. Daarnaast is er nog een plan voor de aanleg van 5 extra parkeerplaatsen buiten het plangebied, in de omgeving van de Luitje Broekemastraat. Dit heeft een positief effect op de parkeerdruk.

Waar komen de 5 extra parkeerplaatsen rondom de Luitje Broekemastraat?

De 5 extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de Luitje Broekemastraat en in de Clara Visserstraat. Een deel van de parkeerplaatsen in de Luitje Broekemastraat is te zien op de inrichtingstekening. Een ander deel (Clara Visserstraat) is nog niet te zien, want die straat wordt nog heringericht. Daarbij komt een herschikking van parkeerplaatsen en wordt het ontbrekende aantal toegevoegd.

Hoeveel parkeerplaatsen worden er gerealiseerd bij Koggenland?

Er zijn 124 parkeerplaatsen nodig volgens de parkeerbehoefteberekening en er worden er 124 aangelegd in het plan. In deze berekening zitten de volgende functies: sporthal, wijkcentrum en woningen.

Hoe wordt er omgegaan met de parkeerdruk als er een evenement is in De Vaart?

Bij een evenement in De Vaart zal de wijk enige overlast ervaren. De druk zal zich verspreiden door de wijk waardoor meer parkeerplaatsen bezet zullen zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat bij een grootschalig evenement zoals de rommelmarkt er nog voldoende parkeergelegenheid is bij het winkelcentrum Meerland.

Hoe wordt de inrit van het Koggenland?

De inrit van het Koggenland wordt op een andere locatie teruggeplaatst dan waar die nu is. Daarbij komen inritblokken aan beide kanten en krijgt de inrit halve grijze tegels. Daardoor ziet die er straks uit als een voetpad. Het fietspad wordt in een rode kleur doorgetrokken. Doorgaande fietsers en voetgangers hebben voorrang op motorvoertuigen die de inrit passeren. Door het verplaatsen van de inrit komt er een haakse bocht in de aansluiting. Hierdoor gaat men langzamer richting de inrit en sluit de inrit beter aan op het Koggenland.

Hoe staat het met de verkeersveiligheid?

De wegen, parkeerplaatsen en trottoirs worden conform de richtlijnen van het CROW ingericht. Zo geven we op een veilige manier invulling aan de openbare ruimte en kunnen alle verkeersdeelnemers goed functioneren. De toename van het aantal motorvoertuigen na de bouw past binnen de aantallen die deze wegen maximaal aankunnen.

Hoe wordt overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk voorkomen?

Om overlast tijdens de bouw te beperken, stelt de aannemer een BLVC-plan op. Dit plan omvat 4 belangrijke aspecten waar tijdens een bouwproject veel aandacht naar moet uitgaan: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. De gemeente hanteert hiervoor een BLVC-kader, zoals dat heet. We toetsen het BLVC-plan van de aannemer aan dat kader. In het BLVC-plan zijn maatregelen, verantwoordelijkheden en afspraken beschreven rondom bouwprojecten.

Lopen onze woningen kans op verzakking door het heien en gaat Rochdale voorafgaand aan de bouw opnames maken van de bestaande situatie?

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer. Vanuit de verzekering zijn hiervoor regels opgesteld en wordt beoordeeld of dat nodig is. Tijdens en voorafgaand aan de bouw worden omwonenden uiteraard ook geïnformeerd over de juiste contactpersonen tijdens de bouw.

Wanneer start de bouw?

Dit is afhankelijk van wanneer het terrein bouwrijp is en wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

Hoe lang duurt de bouw?

De bouw van Koggenland ongeveer 8 maanden en de bouw van Luitje Broekemastraat ongeveer 5 maanden.

Komen er trafo’s?

Voor het Koggenland is geen extra trafo nodig. Er wordt aangesloten op het bestaande trafohuisje nabij sporthal De Vaart.

Voor de Luitje Broekemastraat wordt wel een trafo geplaatst. Deze komt in de bestaande beplanting nabij huisnummer 98. Na de plaatsing herstellen we het plantvak en vullen we het aan met groenblijvende struiken, zoals laurierstruiken en kamperfoeliestruiken. Daarmee wordt de trafokast niet meer zichtbaar vanaf de straat of de woningen. De trafo wordt naar verwachting 2,1 bij 2,8 meter met een hoogte van zo'n 2 meter. Hierbij is rekening gehouden met elektromagnetische velden en trillingen.

Wordt er rekening gehouden met flora en fauna?

Er is onderzoek uitgevoerd naar beschermde flora en fauna. Daarbij zijn beschermde functies en beschermd gebied voor vleermuizen en de buizerd aangetroffen. De herontwikkeling heeft geen negatieve effecten voor de buizerd. Voor de vleermuizen zijn maatregelen mogelijk om eventuele negatieve effecten te voorkomen. Als deze maatregelen worden getroffen, is een overtreding van de Wet natuurbescherming niet aan de orde. Een ontheffing Wet natuurbescherming is alleen nodig als deze maatregelen niet, of niet afdoende, worden uitgevoerd. In dat geval dient de ontheffing voorafgaand aan de bouw te zijn verleend.

Wordt er rekening gehouden met klimaatadaptatie?

Bij het Koggenland worden de volgende maatregelen genomen:

 • aanleg van waterbergende parkeerplaatsen op het parkeerterrein
 • een sedumdak met een substraatlaag van 4-7 cm op minimaal 40% van het bruikbare dakoppervlak (dakoppervlak zonder dakramen en installaties)
 • een haag van meer dan 20 meter lang, met een hoogte van meer dan 80 centimeter en een breedte van meer dan 50 centimeter
 • een tuin van meer dan 40 vierkante meter op eigen grond, waarvan minstens 25% beplant
 • klimplanten met steunconstructie en/of geveltuin volgens het puntensysteem natuurinclusief bouwen
 • het gebruik van meer dan 20 insectenvriendelijke plant-/struik-/boomsoorten.

Bij de Luitje Broekemastraat worden de volgende maatregelen genomen:

 • aanleg van waterbergende parkeerplaatsen op het parkeerterrein
 • een sedumdak met een substraatlaag van 4-7 cm op minimaal 40% van het bruikbare dakoppervlak (dakoppervlak zonder dakramen en installaties)
 • een haag van meer dan 10 meter lang, met een hoogte van meer dan 80 cm en een breedte van meer dan 50 centimeter
 • klimplanten met steunconstructie en/of geveltuin volgens puntensysteem natuurinclusief bouwen
 • het gebruik van meer dan 20 insectenvriendelijke plant-/struik-/boomsoorten.

Heb ik recht op tegemoetkoming in planschade?

Voor het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming in planschade geldt een aparte procedure. Als omwonenden vinden dat zij planschade lijden, dan kunnen zij een (onderbouwd) verzoek tot een tegemoetkoming in planschade indienen bij de gemeente, zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Waarom een extra maatschappelijke voorziening in de plint bij het Koggenland?

In activiteitencentrum Zuidpool werden activiteiten georganiseerd voor en door wijkbewoners. Het bleek steeds lastiger om buiten de kinderopvangtijden om, activiteiten te organiseren. Daarbij werden de vrijwilligers een dagje ouder, stopten mensen met het doen van vrijwilligerswerk en kwamen er bijna geen nieuwe vrijwilligers bij. Langzaamaan verdween dus de buurtfunctie van deze locatie. Tegelijkertijd zochten gemeente en de samenwerkingspartners van het Sociaal Wijkteam Purmer al enige tijd een aanvlieg-, afspreek- en uitvalsbasis voor het contact met inwoners van de Purmer-Zuid.

Daarom zijn Stichting Zuidpool, de gemeente, Spurd en Clup aan de slag gegaan om de kantine van de sporthal De Vaart een buurtfunctie te geven. Buurtpunt De Vaart is in mei 2022 in gebruik genomen en al heel snel kwamen daar, na een oproep, enthousiaste vrijwilligers op af. De ruimte is daarna grondig verbouwd en heringericht. Een aantal activiteiten van de Zuidpool is inmiddels verhuisd naar het nieuwe buurtpunt.

Bij deze ontwikkeling is de samenhang met de maatschappelijke voorziening Koggenland steeds in beeld geweest. Waar in De Vaart vooral een inloop mogelijk is en een barfunctie is gerealiseerd, zijn in de plint van de nieuwbouw afgesloten activiteitenruimtes en spreekkamers gepland. We verwachten dan ook dat beide maatschappelijke voorzieningen - die vlak bij elkaar komen te liggen - elkaar gaan aanvullen en versterken.