Zienswijze indienen

Wat u moet weten

Over bepaalde voorgenomen besluiten van de gemeente kunt u een zienswijze indienen. Het kan gaan om een voorgenomen besluit van de gemeenteraad (bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan ) of van het college van burgemeester en wethouders (bijvoorbeeld bij hogere geluidswaarden in het kader van de Wet geluidhinder).

Wat is een zienswijze?

Soms neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. Een zienswijze is een mening over zo'n voorgenomen besluit of plan. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Bij de terinzagelegging van een voorgenomen besluit staat vermeld of een zienswijze kan worden ingediend, en bij wie.

De gemeente maakt het voorgenomen besluit bekend door een publicatie in het Purmerends Nieuwsblad*, de Staatscourant en aan betrokkene(n).

*Het Purmerends Nieuwsblad is een gratis nieuwsblad voor Purmerend, dat iedere week op donderdag huis aan huis wordt verspreid.

Voorwaarden

  • De zienswijzen moet bij de gemeente ontvangen zijn uiterlijk op de laatste dag van de periode van terinzagelegging. Deze periode staat vermeld in de kennisgeving.
  • Op de zienswijze moet u vermelden: uw naam, adres, woonplaats, datum en handtekening.
  • In uw zienswijze moet staan met welk voorgenomen besluit u het niet eens bent en waarom.
  • Als uw zienswijze niet aan één van de vereisten voldoet, wordt u (als dit tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.

Wettelijke procedure

De procedure voor het indienen en het behandelen van een zienswijze is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat een zienswijze moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw zienswijze niet voldoet aan één van die vereisten, kan de zienswijze niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw zienswijze inhoudelijk niet wordt behandeld.

Indienen

Een zienswijze indienen kan digitaal of per brief.

Digitaal uw zienswijze indienen met DigiD

Per brief uw zienswijze indienen 

Stuur de brief naar:

Gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42, 1441 DM Purmerend