Begroting 2024

De begroting in één oogopslag.

Totale inkomsten € 327,3 miljoen

Rijksbijdragen€ 235,8 miljoen72%
Overige inkomsten€ 35,2 miljoen11%
Lokale heffingen€ 56,3 miljoen17%

Totale uitgaven € 327,3 miljoen

Ruimtelijke ordening & wonen

onder andere woonzaken, gebiedsvisies, bestemmingsplannen en grondexploitaties

€ 28,1 miljoen

Bereikbaarheid

onder andere verkeersveiligheid, infrastructuur en mobiliteit

€ 5,7 miljoen

Veiligheid

onder andere openbare orde en (sociale) veiligheid

€ 12,0 miljoen

Bestuur & Concern

onder andere gemeentebestuur, regionale samenwerking en bedrijfsvoering

€ 46,0 miljoen

Beheer openbare ruimte

onder andere groen, wegen en riolering

€ 37,4 miljoen

Economie

onder andere economische zaken, recreatie en toerisme

€ 2,4 miljoen

Milieu

onder andere milieu, duurzaamheid en afvalbeheer

€ 16,3 miljoen

Publieksdiensten

onder andere burgerzaken en klantcontactcentrum

€ 9,4 miljoen

Samenleving

onder andere werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugd

€ 170,0 miljoen

Hoeveel betaalt u naar verwachting in 2024 aan:

Gemeentelijke lasten per huishouden:

Onroerendezaakbelasting voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde€ 301,94
Afvalstoffenheffing per huishouden€ 375,48
Rioolheffing per huishouden€ 215,16
Totaal€ 892,58
Hondenbelasting per hond
(tarief voor bezit hond in bebouwde kom)
€ 90,60