Coalitieakkoord

De coalitiepartijen presenteren het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen op koers’. Dit coalitieakkoord is opgebouwd uit drie hoofdstukken: ‘Stad en dorpen’, ‘Samen leven’ en ‘Onze organisatie’.

Lees het complete coalitieakkoord.

In onderstaande video vertellen de wethouders kort over een aantal belangrijke thema’s waarvoor zij zich gaan inzetten de komende vier jaar.

Een aantal beelden van Purmerend en Beemster volgt elkaar op. Bovenaanzicht van het Noordhollands Kanaal langs de Zuiddijk in Purmerend, bovenaanzicht van Purmerend en koeien die in een weiland liggen in de Beemster.
Voiceover: ‘Per 1 januari 2022 zijn Purmerend en Beemster de nieuwe gemeente Purmerend.
Bovenaanzicht van het Noordhollands Kanaal omgeven door de weilanden van de Beemster.
Voiceover: ‘Twee gebieden bundelen de krachten, elk met hun eigen waarden en identiteit.’
Bovenaanzicht van Purmerend.
Voiceover: ‘De nieuwe gemeente kent verschillende uitdagingen.’
Beeld van de korenmolen in de Beemster.
Voiceover: ‘Die uitdagingen gaat het gemeentebestuur aan.’
Bovenaanzicht van Purmerend.
Voiceover: ‘In onze stad en dorpen, en samen met de regio.’
Bovenaanzicht van de snelweg A7 waar het verkeer rijdt.

In beeld komt wethouder Coen Lageveen op de Visserijweg, de locatie van de nieuwe milieustraat in de Baanstee-Noord. Achter hem is verkeer op de N244 te zien.

Coen Lageveen: ‘De gemeente groeit. Dat betekent ook meer verkeer. We willen de stad bereikbaar houden. Niet alleen voor onze inwoners, maar bijvoorbeeld ook voor bezoekers, of voor zakelijk verkeer. En samen met de regio onderzoeken wij waar de knelpunten zitten, en hoe we die kunnen oplossen.’

Te zien zijn verschillende woonwijken in Purmerend met geparkeerde auto’s op een parkeerplaats of voor de deur.

Coen Lageveen: ‘Iedereen merkt dat de energieprijzen stijgen. Er is veel winst te behalen met het isoleren van bestaande woningen. Want wat je niet verbruikt, hoef je ook niet te betalen. Daarom gaan we het nog makkelijker maken om je huis te verduurzamen.’
In beeld komt wethouder Coen Lageveen in de Henri Dunantstraat, een naoorlogse woonwijk in Wheermolen-Oost.
Coen Lageveen: ‘Of je nu huurt of koopt: isoleren moet voor iedereen betaalbaar zijn.’

Beeld van de parkeerplaats de Populier bij het Purmerbos. Op het hek bij de ingang hangt een banier van de oostflank met de tekst: De oostflank gaat veranderen. Meer natuur, recreatie en ruimte om te wonen. Denk mee, kijk op oostflankpurmerend.nl.

In beeld komt wethouder Thijs Kroese.
‘De woningnood is groot in Purmerend. We zetten onze koers voort: nieuwbouwprojecten in stad en dorpen maken we af en we focussen ons op de randen van de stad. Aan de oostflank gaan we voor woningbouw én vergroting en versterking van het Purmerbos.’
Beeld van De Nieuwe Tuinderij, een nieuwe woonwijk in Zuidoostbeemster.
Thijs Kroese: ‘We zorgen dat huizen niet worden opgekocht om vervolgens te duur te worden verhuurd. Woningen zijn om in te wonen, niet om geld mee te verdienen.

In beeld komt wethouder Thijs Kroese bij het ROC Horizon College, aan het Karekietpark 4 in de wijk Overwhere in Purmerend.

Thijs Kroese: ‘Gelijke kansen voor al onze jonge inwoners vinden we ontzettend belangrijk. Daar zetten we op in, net als goede huisvesting van onze scholen, zodat kinderen en jongeren kunnen leren in een fijne en veilige omgeving.’
Beeld van openbare basisschool ’t Pierement.

In beeld komt wethouder Eveline Tijmstra in een tuin voor een bloeiende Kersebloem.
‘Onze omgeving is van groot belang. Buiten is waar we elkaar ontmoeten en van het groen genieten. Het is belangrijk dat we in die leefbaarheid blijven investeren, dat hebben we de afgelopen periode al gedaan in het groen en dat blijven we doen, maar we gaan ook aan de slag met het verbeteren van onze wegen, voet- en fietspaden.’
Beeld van fiets- en voetpaden in Park de Driegang.

In beeld is wethouder Eveline Tijmstra bij een muziekstandaard.
Eveline Tijmstra: ‘Cultuur en sport zijn onmisbaar in een sterke samenleving. Het zorgt voor verbinding en vermaak. In beeld is de skatebaan in het Leeghwaterpark met skatende jongeren en mensen tijdens een festival in het Leeghwaterpark.
Eveline Tijmstra: ‘In onze gemeente hebben we een rijk aanbod, ook dankzij alle vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Dat willen we verder versterken door te blijven investeren in cultuur, sport en het verengingsleven.’

In beeld komt wethouder Harry Rotgans in verpleeghuis de Molentocht in Purmer-Zuid.
‘In de sterke samenleving die we voor ogen hebben, wonen mensen steeds langer thuis. Dat kan bijvoorbeeld in een knarrenhof of een andere woonvorm waar mensen op een passende manier samenwonen.’
Beeld van de binnen- en buitenkant van de Molentocht.
Harry Rotgans: ‘Zo behouden mensen hun zelfstandigheid en blijven ze met elkaar in contact.’

In beeld komt wethouder Harry Rotgans, wandelend in de tuin van Breidablick in Middenbeemster. Een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking.
‘1 op de 3 inwoners zorgt voor een familielid. Deze mantelzorgers zijn onmisbaar én kwetsbaar, want overbelasting ligt op de loer. We blijven deze mensen ondersteunen en kijken naar wat nodig is. Bijvoorbeeld door hun vangnet te vergroten, of met ondersteuning vanuit de Wmo.’

Beeld van de Koemarkt en binnenstad van Purmerend.
Wethouder Mario Hegger: ‘We komen uit een zware tijd. Dat geldt ook voor onze ondernemers.’
In beeld komt Mario Hegger op de Koemarkt.
‘Nu kijken we naar de toekomst. De toekomst van onze prachtige binnenstad. En de toekomstige arbeidsmarkt: we willen ervoor zorgen dat opleidingen beter aansluiten bij wat bedrijven vragen.’
In beeld komen verschillende middelbare scholen in Purmerend.
Mario Hegger: ‘Zo leiden we in onze gemeente het juiste talent op.’

Sfeerbeelden van de Beemster, waar een deel van ons eten vandaan komt.
Mario Hegger: ‘Gezond eten en voldoende beweging zijn voor iedereen van levensbelang.’
In beeld komt wethouder Mario Hegger in de H20 Esports Campus. ‘We willen er daarom voor zorgen dat sporten voor alle inwoners bereikbaar is.’
In beeld is een voetbalveld.
Mario Hegger: ‘Op het voetbalveld of in de digitale arena: in onze gezonde samenleving kan iedereen scoren.’

De video sluit af met het nieuwe logo van gemeente Purmerend.

Samenvatting

In het coalitieakkoord staat beschreven hoe de coalitiepartijen zich de aankomende vier jaar gaan inzetten voor de gemeente. De coalitiepartijen willen de koers van de afgelopen periode doorzetten. Elk hoofdstuk is voorzien van een uitleg over de visie van de partijen over verschillende onderwerpen en een concrete lijst met actiepunten. Hiermee is het coalitieakkoord een goede basis voor de toekomst van de nieuwe gemeente Purmerend en haar inwoners en ondernemers.

Stad en dorpen

In het hoofdstuk ‘Stad en dorpen’ gaan de coalitiepartijen in op ruimtelijke onderwerpen die invloed hebben op inwoners én ondernemers in de hele gemeente.

Het belang van de droogmakerij en agrariërs heeft de aandacht van de coalitiepartijen. Hierbij is ‘behoud door ontwikkeling’ het uitgangspunt. Er is een accountmanager agrarische zaken die (vroegtijdig) meedenkt bij ontwikkelingen en ondersteunt waar mogelijk. Een concreet actiepunt is dat de partijen positief tegenover duurzame energieopwekking staan, met kleine windmolens met een ashoogte van ca. 15 meter op een achtererf.

Op het gebied van economie, toerisme en recreatie willen de partijen inzetten op het aantrekkelijk(er) maken van de kernwinkelgebieden. Het helpen bij de realisatie van een pakketpunt is hier onderdeel van. De gemeente zal ondernemers faciliteren om zich verder te ontwikkelen en samenwerkingen te zoeken met andere sectoren. Ook zien de coalitiepartijen het belang van promotie van de stad en het werelderfgoed en stimuleren zij de organisatie van (thema-)evenementen en streekmarkten. Bij de vastgestelde economische visie is een bijbehorend uitvoeringsprogramma al in de maak. Hier wordt ook een toeristische visie aan toegevoegd. Verder zetten de partijen in op samenwerkingen met de alliantie Purmer Hout en de kansen die het ontwikkelen van een tech-campus op De Koog met zich meebrengt.

De mobiliteit en bereikbaarheid in de gemeente is een belangrijk onderwerp, waarbij de partijen willen inzetten op een goede (openbaar vervoers)verbinding tussen stad en dorpen en van en naar het stadje. Een goede balans tussen voetgangers, fietsers en automobilisten is belangrijk. Daarom kijken de coalitiepartijen naar een autoluwe maar goed bereikbare binnenstad, met genoeg plekken voor kort- en langparkeren. De partijen brengen daarnaast onveilige plekken in de gemeente in kaart, zodat er een goed beeld is van de verkeersveiligheid en waar deze verbeterd kan worden.

Voor het onderwerp natuur, openbare ruimte en groen zet de coalitie voornamelijk in op (goede) kwaliteit. Zo wordt er geïnvesteerd in parken door het Parkenplan 2021-2040 uit te voeren en worden straten en wegen verbeterd. Het onderhoudsniveau stijgt hierbij van een C-niveau naar het B-niveau. Zowel dierenwelzijn als biodiversiteit (de verschillende soorten planten en dieren in een gebied) krijgen de aandacht. Een concreet actiepunt is om in delen van de gemeente zoveel mogelijk bermen te vullen met bloemrijke mengsels.

Op het gebied van duurzaamheid en milieu zijn er verschillende zaken die de aandacht krijgen. De energietransitie, de overstap van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energiebronnen, is daar één van. Ook de aanpak van klimaatverandering is een uitdaging waar de gemeente niet omheen kan én wil. Onderdeel hiervan is project Gasvrij, waarbij het uitgangspunt is dat de keuze bij de inwoner blijft en het proces kostenneutraal is. Ook zet de coalitie in op de isolatie van woningen, waarbij de gemeente een actieve, stimulerende en adviserende rol inneemt. Wat woningbouw betreft zetten de partijen in op houtbouw en andere duurzame en circulaire bouwmethoden. Tot slot streeft de coalitie naar een hoger scheidingspercentage van afval.

Binnen het onderwerp wonen en ruimtelijke ordening blijven de partijen aandacht besteden aan het woningtekort in de gemeente. Er is al veel bereikt, maar meer actie blijft nodig. De coalitiepartijen willen bijvoorbeeld ruimte geven aan initiatieven voor bijzondere woonvormen voor vooral oudere inwoners. Ook wordt opkoopbescherming zo snel mogelijk ingevoerd, om te voorkomen dat woningen worden opgekocht om daarna (te duur) te verhuren. De partijen sturen aan op meer woningen in het betaalbare middensegment. Voor grotere nieuwbouwprojecten geldt dan ook het nieuwe 30-40-30: 30% sociale woningbouw, 40% middeldure huur en koop en 30% vrije keuze. Daarnaast brengt de coalitie de woningbouwcorporaties stevig in positie. In Beemster zijn de dorpsontwikkelingsvisies leidend als het om (ruimtelijke) ontwikkeling gaat. Voor Purmerend zijn de partijen terughoudend met het bouwen in de drukke delen van de stad en wordt juist ingezet op woningbouwlocaties aan de randen. De oostflank is hiervan een goed voorbeeld; deze nieuwe wijk moet een omgeving worden die in Purmerend nog onbekend is, met groen tot aan de voordeur en veel ruimte voor ontmoeting.

Samen leven

Het hoofdstuk ‘Samen leven’ staat in het teken van de samenleving binnen onze gemeente en de maatschappelijke onderwerpen die hierbij horen.

Goede zorg, waarbij de mens centraal staat, is voor de coalitiepartijen heel belangrijk. Omdat voorkomen beter is dan genezen, zetten zij in op preventie, met passende ondersteuning en een goede samenwerking. Een aantal concrete actiepunten binnen dit onderwerp zijn het investeren in wijkgerichte zorg- en wijkteams en het realiseren van een gezondheidscentrum in Middenbeemster. Ook zoekt de coalitie naar nieuwe woonvormen die het gat tussen thuis wonen en verpleegzorg opvullen. Daarnaast wordt deze periode een plek gerealiseerd voor mensen met complexe multiproblematiek.

De coalitiepartijen noemen ook de Wet inburgering en statushouders. Ze willen de nieuwe Wet inburgering benutten zodat statushouders de kans krijgen om zich te ontwikkelen in taal en werk. Deze wet biedt nieuwkomers middelen om te integreren in onze gemeente, maar ook onze inwoners (bijvoorbeeld vrijwilligers) bij het helpen van deze nieuwkomers.

De coalitie streeft naar een samenleving waarbij iedereen zoveel mogelijk kan meedoen. Het herkennen van en vroeg ingrijpen bij armoede is hiervoor belangrijk. De partijen maken daarom afspraken met organisaties om snel in kaart te brengen of iemand schulden opbouwt. Zo kan er als dat mogelijk is, snel hulp geboden worden. Ook is het belangrijk dat het taboe op armoede doorbroken wordt. De regelingen die de gemeente biedt worden daarom actief onder de aandacht gebracht. Ook in het onderwijs kan dit onderwerp besproken worden.

Ook voor het onderwerp jeugd geldt dat vroeg ingrijpen van belang is, net als het herkennen van signalen en een goede samenwerking. Het uitgangspunt is dat de omgeving van het kind centraal staat. De eigen kracht is belangrijk, en de sociale kring houdt de regie en kijkt daar waar nodig met hulpverleners naar oplossingen. Deze verandering binnen de jeugdzorg is vorige periode gestart en die zet deze coalitie door. Preventie zien de coalitiepartijen als meer dan alleen zorg, ook de voorzieningen in onder andere cultuur en sport zijn van belang. Een onderdeel hiervan is dat de coalitie ruimte geeft aan uitgaansmogelijkheden in het nieuw te vormen Waterlandkwartier.

Op het gebied van onderwijs ziet de coalitie kansen voor een aantal ontwikkelingen. Zo willen de partijen samenwerkingen stimuleren met het bedrijfsleven, Spurd en sportverenigingen. Ook de ontwikkeling van de techcampus H20 en Purmer Valley, bijvoorbeeld door het toevoegen van specialistisch hbo-onderwijs, staat op het programma. Tot slot wordt de eerder opgestelde onderwijsagenda verder uitgewerkt en waar nodig geactualiseerd.

Sport zorgt voor ontmoetingen, verbinding en houdt onze inwoners gezond. Ook voor dit onderwerp heeft de coalitie een aantal actiepunten geschreven. De drempel om te kunnen sporten willen zij zo laag mogelijk houden. Eén mogelijkheid hiervoor is het toewerken naar open sportparken. Zo worden sportvelden en -parken beter benut buiten de verenigingen die er nu gebruik van maken. Het Leeghwaterbad wordt uitgebreid met een buitenbad en er wordt onderzoek gedaan naar het bieden van meer zwemlessen en een gevarieerder aanbod. Een actiepunt is sportclubs de mogelijkheid bieden hun sponsoruitingen vanaf de sportvelden naar de omgeving te richten. Hierdoor vallen de uitingen meer op en hebben de sportclubs de kans om meer (sponsor)inkomsten binnen te halen.

Voor onze gemeente is het onderwerp cultuur en erfgoed van groot belang. Niet alleen door het werelderfgoed De Beemster, maar juist ook door kleine en grote culturele organisaties, amateurverenigingen en unieke evenementen. De partijen willen deze periode de bekende evenementen als Reuring en Beemster Feestweek blijven steunen. Ook vinden zij het belangrijk dat monumentale panden als de sluiswachterswoningen bij Kop West en het kerkgebouw in Westbeemster blijven, met ruimte voor ontwikkeling en/of een andere bestemming. Daarnaast wil de coalitie cultuuronderwijs verder uitbreiden. Eén voorbeeld hiervan is het plan om te zorgen voor een bezoekerscentrum in Middenbeemster.

Als laatste besteden de coalitiepartijen aandacht aan de veiligheid in de gemeente. Hoewel Purmerend een veilige gemeente is, vinden criminelen vaak een manier om hier toch illegale activiteiten uit te voeren. De partijen zetten daarom in op preventie, bewustwording en handhaving. Zo leren medewerkers om ondermijning te herkennen en worden ondernemers en agrariërs in het buitengebied gewezen op hoe criminele organisaties te werk gaan.

Onze organisatie

Het laatste hoofdstuk ‘Onze organisatie’ gaat over de organisatie en de rol van de gemeente zelf.

Het uitvoeren van de taken van de gemeente gebeurt op een manier die past bij wat er nodig is voor de inwoner, groep, vereniging, bedrijf of instelling. Hierbij hoort maatwerk en service. Eén van de actiepunten van de coalitiepartijen is dat het loket en het menselijke contact op het stadhuis blijvend is, zo nodig op afspraak. Dit ook als dienst voor mensen die minder goed met internet zijn.

Bij de organisatie hoort ook dat er gewerkt wordt vanuit de omgeving van de inwoners. Het werken in de wijken vinden de partijen belangrijk. Dorps- en wijkmanagers, maar ook andere ambtenaren, zijn noodzakelijk voor het contact met inwoners. De coalitiepartijen willen daarom dat deze wijk- en dorpsmanagers een (nog) grotere rol spelen.

Op regionaal gebied vervult gemeente Purmerend een belangrijke rol. Er zijn lopende samenwerkingen met de Metropoolregio Amsterdam (MRA), Vervoerregio Amsterdam (VRA), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en in de provincie. De coalitie geeft aan een rol te nemen in het bestuur van het MRA en samen met Zaanstad een centrale rol te pakken als één van de twee grootste gemeenten van Zaanstreek-Waterland.

Ook kijken de partijen naar de financiële huishouding van de gemeente. In november 2020 is de financiële koers bepaald en deze wordt zo voortgezet. Daarom heeft de coalitie als doel dat de komende periode de OZB (onroerendezaakbelasting) alleen verhoogd wordt met inflatiecorrectie. Dit betekent dat de belasting alleen aangepast wordt aan de hand van de inflatie van dat jaar. Daarnaast zien de coalitiepartijen de noodzaak om het eigen vermogen te versterken.