Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Daarmee vraagt u de gemeente om nog eens goed te kijken naar het besluit dat is genomen. Mogelijk is er een onjuist besluit genomen of is een andere oplossing mogelijk.

Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de gemeente dan geldt het volgende:

 • Het besluit moet aan u gericht zijn of u moet belanghebbende zijn.

en:

 • U bent het niet eens met het besluit, óf
 • U vindt dat de gemeente ten onrechte géén besluit heeft genomen. De gemeente heeft schriftelijk geweigerd een besluit te nemen of de gemeente heeft niet gereageerd op uw aanvraag/verzoek en u bent het hier niet mee eens, óf
 • Indien de gemeente het besluit te laat heeft genomen.

Indieningstermijn

U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Het besluit is bekendgemaakt op de dag dat het naar u is verzonden of op de dag dat het besluit is gepubliceerd in het Gemeentenieuws

Heeft u niet genoeg tijd voor het schrijven van een volledig bezwaarschrift, dan kunt u bij het indienen van het bezwaarschrift vragen of u de redenen van uw bezwaar later mag indienen. Daarvoor krijgt u dan meestal extra tijd om het bezwaarschrift aan te vullen.

U kunt ook bezwaar indienen als het besluit niet aan u gericht is. U moet dan een rechtstreeks, actueel, persoonlijk en betrokken belang hebben bij het besluit van enige betekenis. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er bomen in de nabijheid van uw woning met een kapvergunning worden gerooid.

Wat moet er in het bezwaarschrift staan

In uw bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente. Dit moet er in elk geval in staan:

 • Uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft.
 • Een kopie of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook het kenmerknummer van het besluit doorgeven.
 • De argumenten van uw bezwaar.
 • Eventueel aangevuld met documenten die uw argumenten kunnen ondersteunen.
 • Uw handtekening.

Bezwaarschrift moet compleet zijn

Als uw bezwaarschrift niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. U krijgt dan de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bezwaarschrift alsnog aan de eisen voldoet. Doet u dat niet, dan wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen (dit noemen we niet-ontvankelijk verklaard).

Bezwaar maken namens iemand anders

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Dan moet dat duidelijk in het bezwaarschrift staan. Hiervoor moet u gemachtigd zijn (dit geldt niet voor advocaten).

Een voorbeeld van een machtiging vindt u onderop deze pagina onder de kop Voorbeeld bezwaar en Voorbeeld machtiging.

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan:
Gemeente Purmerend
t.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA Purmerend

U heeft een bezwaarschrift ingediend. We leggen u graag uit hoe we dit bezwaarschrift behandelen.

1. We nemen contact met u op

Een medewerker neemt contact met u op. Samen kijken we naar de beste behandelwijze van uw bezwaarschrift. Soms is een bezwaar-schriftprocedure niet de oplossing voor uw probleem, maar is het handiger eerst even met elkaar te praten. Misschien kunnen wij uw bezwaren op een andere manier oplossen.

2. Aan alle eisen voldaan?

Als we er samen niet uitkomen en u de bezwaarschriftenprocedure door wilt zetten, kijken we of uw bezwaar aan alle wettelijke eisen voldoet. Als er iets ontbreekt, laten we u dat weten en krijgt u de gelegenheid dit te herstellen.

3. De bezwaarschrifenprocedure

De procedure kan intern of extern plaatsvinden. De behandelaar bekijkt wat de beste behandeling is voor uw bezwaarschrift.

Interne behandeling

Deze komt het meest voor en is alleen met medewerkers van de gemeente. Er wordt meestal een gesprek (hoorzitting) gepland met u en een juridisch medewerker. Hierbij sluit vaak een medewerker aan van de afdeling die het besluit heeft genomen.

U ontvangt in principe een beslissing binnen 6 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Externe behandeling

Er wordt een hoorzitting gepland met drie leden van een onafhankelijke adviescommissie. Zij werken niet bij de gemeente. Ook hier sluit een medewerker aan van de afdeling die het besluit heeft genomen. De adviescommissie gaat met u in gesprek over uw zaak (de hoorzitting) en brengt dan een advies uit aan de gemeente.

U ontvangt in principe een beslissing binnen 12 weken na het verstrijken van de bezwaartermijn.

Voorlopige voorziening

Dit is een aparte procedure bij de rechtbank, naast een lopende bezwaarprocedure. Als u de uitspraak van de procedure niet kunt afwachten (er moet dan sprake zijn van een ‘spoedeisend belang’) kunt u hiermee een voorlopige beslissing van de rechter vragen.

U doet dit bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BK Haarlem.

4. De beslissing op het bezwaarschrift

In de bezwaarprocedure beoordelen wij de beslissing opnieuw. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

 1. U wordt in het gelijk gesteld. De eerdere beslissing wordt vernietigd of aangepast en u krijgt alsnog (deels) waar u om hebt gevraagd.
 2. U wordt niet in het gelijk gesteld. De eerdere beslissing verandert niet en het eerdere besluit wordt gehandhaafd.
 3. Uw bezwaarschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt ingegaan. Dit kan gebeuren als niet aan de vereisten voldaan is, bijvoorbeeld omdat uw bezwaarschrift te laat is ingediend of u geen belanghebbende bent in de procedure.

5. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing?

U kunt tegen de beslissing op het bezwaarschrift in beroep gaan bij de rechter. Dit betekent dat de rechter gaat beoordelen of wij de juiste beslissing hebben genomen. Hoe u dat doet, staat onderaan de beslissing op uw bezwaarschrift.

6. Te laat?

Als de gemeente te lang wacht met de beslissing op uw bezwaar, kunt u hierover aan ons een brief schrijven. We zijn dan verplicht alsnog binnen twee weken te beslissen. Doen we dit niet, dan moeten we u een dwangsom betalen. Ontvangt u dan alsnog geen beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met team Juridische en Veiligheidszaken, telefoonnummer (0299) 452 872 of per mail op bezwaarschriften@purmerend.nl.

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. Het besluit wordt dus niet uitgesteld. Neem hierover contact op met de behandelaar van uw bezwaarschrift.

Besluit opschorten door voorlopige voorziening

Het kan zijn dat het uitvoeren van het besluit grote gevolgen voor u heeft. Bijvoorbeeld als bepaalde bomen op korte termijn gekapt worden. Of als uw uitkering wordt stopgezet. U kunt de voorzieningenrechter dan om een voorlopige voorziening vragen. U vraagt daarmee de uitvoering van de gemeentelijke beslissing op te schorten voor zolang de bezwaarprocedure loopt. Indien u door de rechter (voorlopig) in het gelijk wordt gesteld, wordt de kap mogelijk uitgesteld of loopt uw uitkering mogelijk (voorlopig) door. Als blijkt dat de uitkering terecht is beëindigd, dan wordt het teveel betaalde aan uitkering van u teruggevorderd.

Voorlopige voorziening aanvragen

U vraagt een voorlopige voorziening aan bij:
Rechtbank Noord-Holland
Locatie Haarlem, sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BK te Haarlem

Kosten

Aan het verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Als de rechter u gelijk geeft, kan hij bepalen dat de gemeente uw kosten (deels) moet betalen. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Twijfelt u of het zinvol is om een bezwaarprocedure te starten?

Hiervoor heeft de Nationale Ombudsman een aantal aandachtspunten en vragen op een rij gezet die u hierbij kunnen helpen:

 • Neem contact op met de gemeente om te bespreken of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.
 • Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
 • Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
 • Heeft u zich op een of andere manier gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan? Zo ja, wat wilt u met die onvrede doen?
 • Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
 • Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
 • Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van de gemeente?
 • Weet u of u met een bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe een bezwaarschrift kan worden opgebouwd.

Zorg ervoor dat u binnen de termijn een bezwaarschrift indient (vaak 6weken na de verzenddatum of bekendmaking van het besluit), anders kan uw bezwaarschrift mogelijk niet inhoudelijk worden behandeld.

Voorbeeld opbouw bezwaarschrift

BEZWAARSCHRIFT

Uw naam
Uw adres
Uw postcode en woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Plaats, datum

Gemeente Purmerend
t.a.v. het team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA te PURMEREND

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw beslissing van (de datum van de beslissing). Het kenmerk van de beslissing is: (het kenmerknummer van de beslissing). Ik stuur een kopie van de beslissing met dit bezwaarschrift mee.

Ik ben het niet eens met de beslissing omdat (uw redenen waarom u het niet eens bent met het besluit).

Hoogachtend,
naam en handtekening

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan:
Gemeente Purmerend
T.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Het is altijd verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Het is verstandig een kopie mee te sturen van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een machtiging. Deze heeft u nodig wanneer iemand anders namens u een bezwaarschrift indient. Een advocaat heeft deze machtiging niet nodig.

Voorbeeld machtiging vertegenwoordigen bezwaarschrift

M A C H T I G I N G

Onderwerp bezwaarschrift

Hierbij machtig ik,
Uw naam
Uw adres
Uw woonplaats

de volgende persoon om namens mij een bezwaarschrift in te dienen en mij tijdens de hoorzitting te vertegenwoordigen.

Naam vertegenwoordiger
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer en/of
E-mailadres

Hoogachtend,
Naam
Handtekening
Datum

U kunt uw bezwaarschrift adresseren aan:
Gemeente Purmerend
T.a.v. Team Juridische en Veiligheidszaken
Postbus 15
1440 AA Purmerend

Het is altijd verstandig om uw bezwaarschrift aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Het is verstandig een kopie mee te sturen van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.