Wet open overheid - Woo

Iedereen kan bij de gemeente Purmerend een verzoek doen om documenten openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek. Met dit verzoek wordt de door u opgevraagde informatie voor iedereen openbaar gemaakt. Tenzij de gemeente redenen heeft om niet of niet voor iedereen openbaar te maken.

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden en daarbij is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ingetrokken.

Hoe dient u het Woo-verzoek in

Een Woo-verzoek kunt u op verschillende manieren indienen:

Met de knop hieronder kunt u een Woo-verzoek indienen met uw DigiD.

Woo-verzoek indienen

Voor het invullen van het e-formulier heeft u DigiD nodig. DigiD aanvragen

Per post of mondeling.

Contactgegevens

Een Woo-verzoek kan alleen worden behandeld als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw verzoek is per e-formulier via de website, per post of mondeling ingediend.
 • Uw verzoek gaat om publieke informatie; dit houdt in dat de informatie verband moet houden met de publieke taak van de gemeente. Denk aan informatie opgeslagen in documenten of geluidsbanden over het beleid (bijvoorbeeld invoering van betaald parkeren) of bedrijfsvoering (bijvoorbeeld inkoopbeleid).
 • Uw verzoek moet gaan om informatie die de gemeente Purmerend heeft. Indien de gemeente niet over deze documenten beschikt, sturen wij uw verzoek door naar het juiste bestuursorgaan.
 • Uw verzoek moet gaan over informatie die is opgeslagen in documenten. Een document kan bijvoorbeeld een rapport, besluit, vergunning of e-mail zijn ,maar het kan ook een foto of geluidsband zijn.

Neem zoveel mogelijk het volgende op in uw Woo-verzoek:

 • dat het gaat om een Woo-verzoek;
 • over welk onderwerp het gaat (omschrijf dit zo specifiek mogelijk);
 • om welke of wat voor soort documenten het gaat, bijvoorbeeld een rapport of verslag;
 • over welke periode het gaat.

In het e-formulier wordt gevraagd om uw contactgegevens. Stuurt u een brief, zet uw contactgegevens (naam, adres en eventueel e-mailadres en/of telefoonnummer) er dan in.

Heeft u vragen over de beschikbaarheid van documenten bij de gemeente Purmerend? Dan kunt u uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon, mevrouw J. Renout.

Contact opnemen met de Woo-contactpersoon:

Toelichting Woo-contactpersoon

De contactpersoon helpt u bij het zoeken naar bij de gemeente Purmerend beschikbare documenten. De contactpersoon verstrekt geen documenten.

De contactpersoon geeft advies of uitleg:

 • Hoe u documenten bij de gemeente opvraagt
 • Waar u documenten digitaal kan vinden
 • Bij twijfel tussen een informatieverzoek of een Woo-verzoek
 • Hoe een Woo-verzoek kan worden gedaan

Ook voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen: Ga naar de contactgegevens

Als een Woo-verzoek betrekking heeft op een ander bestuursorgaan, dan wordt het verzoek doorgestuurd naar dat bestuursorgaan.

Doorzendplicht

ls uw Woo-verzoek per e-formulier of per post is ingediend, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Bij een mondeling Woo-verzoek wordt u mondeling doorverwezen naar het juiste bestuursorgaan. De doorzendplicht geldt niet als de gemeente niet weet of de gevraagde informatie bestaat en waar deze berust.

Te algemeen verzoek

Als uw Woo-verzoek te algemeen geformuleerd is, dan is het voor de gemeente niet duidelijk om welke informatie het gaat. Als dit het geval is, dan ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst van uw verzoek van ons de vraag om uw verzoek te verduidelijken. Een verzoek om precisering schort de beslistermijn op tot het moment dat het verzoek voldoende duidelijk is.

Beslistermijn

De beslistermijn is maximaal 4 weken. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen als er meer tijd nodig is voor de afhandeling van uw verzoek. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het een omvangrijk verzoek is en er meer tijd nodig is om documenten te inventariseren en beoordelen. Als verlenging nodig is dan wordt dit, binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, medegedeeld met uitleg voor deze verlenging.

Belanghebbenden

Zijn er belanghebbenden betrokken in de verzochte informatie, dan is de gemeente verplicht om aan hen een zienswijze te vragen. Zij kunnen bedenkingen hebben bij de open¬baarmaking van de documenten. Het bestuursorgaan neemt de zienswijze mee in de afweging bij het nemen van het besluit.

Besluit

Het besluit op het Woo-verzoek wordt door het bestuursorgaan van de gemeente (bijvoorbeeld gemeenteraad, burgemeester, college van burgemeester en wethouders) genomen. Dit is een (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van het Woo-verzoek.

Toekenning

Als een Woo-verzoek wordt toegekend, dan wordt de gevraagde informatie eerst verstrekt aan de belanghebbenden en na 2 weken aan de aanvrager. U kunt de informatie op verschillende manieren ontvangen.

 • U krijgt een kopie of een andere weergave van de letterlijke inhoud;
 • U wordt uitgenodigd om de documenten in te komen zien;
 • U krijgt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud;
 • U krijgt informatie uit de documenten.

Afwijzing

Een verzoek om openbaarmaking van informatie wordt (gedeeltelijk) afgewezen als er uitzonderingsgronden vanuit de Woo van toepassing zijn.

Uitzonderingsgronden

Het uitgangspunt van de Woo is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet openbaar mag worden gemaakt. Dit is het geval als er een van de uitzonderingsgronden van toepassing is.

Absolute uitzonderingsgronden

Wanneer er een absolute uitzonderingsgrond van toepassing is, dan moet het bestuursorgaan het verzoek om openbaarmaking van informatie weigeren en kan de gemeente geen eigen afweging maken.

Relatieve uitzonderingsgronden

Wanneer er een relatieve uitzonderingsgrond van toepassing is, dan moet het bestuursorgaan een bijzonder belang afwegen tegen het algemene belang van openbaarheid. Weegt het bijzondere belang zwaarder, dan wordt openbaarmaking geweigerd. Gaat het bijvoorbeeld om informatie die de privaatrechtelijke verhouding met een onderneming of inwoner negatief kan beïnvloeden, zoals aanbestedingen of andere onderhandelingen tussen de overheid en derden. Dan is de weegt de uitzonderingsgrond ‘economische of financiële belangen van de Staat’ zwaarder.

Via diverse websites heeft u al toegang tot openbaar gemaakte informatie vanuit de gemeente. Het besluit op een Woo-verzoek en de verstrekte documenten worden in de toekomst (geanonimiseerd) actief openbaar gemaakt.

In de toekomst: actief openbaar gemaakte informatie van alle overheid en semi-overheid

De Wet open overheid maakt een onderscheid tussen informatie op verzoek (passief) openbaar maken en uit eigen beweging (actief) openbaar maken.

De gemeente maakt op verzoek informatie openbaar

Iedereen kan een verzoek tot openbaarmaking van bepaalde gemeentelijke informatie indienen: het Woo-verzoek. De gemeente hoeft niet alle informatie openbaar te maken. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld informatie waarvan de openbaarmaking de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen aantast.

De gemeente maakt uit eigen beweging informatie openbaar

De gemeente maakt actief, uit eigen beweging informatie openbaar. Bijvoorbeeld via internet, persberichten of brochures. Met de hulp van de Wet open overheid zal steeds meer informatie actief openbaar gemaakt worden

Voor meer informatie over de Wet open overheid, kunt u ook kijken op de website van de Rijksoverheid.