Pilot transformatie De Koog

Eind 2019 startte de gemeente een pilot om de transformatie van bedrijventerrein De Koog mogelijk te maken naar een gemengd werk-woongebied. Initiatiefnemers voor woningbouw konden zich melden binnen het vastgestelde pilotgebied. Uitgangspunt bij de pilot is dat de huidige ondernemers hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. De gemeente neemt in de pilot een faciliterende (terughoudende) rol aan, waarbij de initiatiefnemers het voortouw nemen.

De pilot heeft tot grote belangstelling geleid voor transformatie in het gebied. Daarnaast spelen in de omgeving van De Koog andere ontwikkelingen die vragen om een kader voor beoordeling en toetsing. Enkele ondernemers op De Koog hebben behoefte aan concreetheid in de plannen en helderheid over hun positie daarin. Redenen om als gemeente meer regie te nemen bij de begeleiding van de ontwikkelingen. Het college van B&W stelt dan ook aan de gemeenteraad voor om dit jaar een gebiedsvisie op te stellen waarin al deze ontwikkelingen aan orde komen. Hier zal de gemeenteraad op 25 maart een besluit over nemen.

Commissie SOB

Voordat de gemeenteraad op 25 maart een besluit neemt over het opstellen van een gebiedsvisie, spreekt de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op 11 maart over het voorstel. Op deze pagina kunt u het raadsvoorstel lezen wat de commissie gaat bespreken.

Pilot en andere ontwikkelingen

De belangstelling voor transformatie op De Koog is groot: na het raadsbesluit van november 2019 meldden zich zo’n 20 initiatiefnemers en grondeigenaren met plannen voor transformatie. Eerder heeft een aantal ondernemers zorgen geuit over de bedrijfsvoering en duidelijk is dat die zorgen nog niet weg zijn. De vraag naar meer duidelijkheid over (de toekomst van) het gebied blijft bij sommige ondernemers bestaan. Ondertussen gebeurt er ook veel in de omgeving van De Koog. De Esports campus H20 op de Spinnekop heeft plannen voor uitbreiding. De gemeente kijkt naar mobiliteit en hoe de OV-bereikbaarheid kan worden versterkt. Aangrenzende gebieden zoals het Kwadijkerpark en Wheermolen-Oost worden ontwikkeld. En de milieustraat wordt verplaatst van De Koog naar Baanstee Noord. Dit alles heeft direct en indirect effect op De Koog en omgeving.

Gebiedsvisie

Om inzicht te krijgen in de effecten en goed te kunnen sturen op gewenste ontwikkelingen wil de gemeente een gebiedsvisie opstellen. De visie geeft de kaders en kansen aan waarbinnen een ontwikkeling kan plaatsvinden. Het biedt ook zekerheid voor bestaande ondernemers en omwonenden. Het uitgangspunt blijft dat bedrijven op De Koog hun bedrijfsvoering kunnen voortzetten. Ook het gebied waarin transformatie mogelijk is verandert in principe niet. Zoals in de pilot al is afgesproken is in de kern van De Koog, rondom de Van IJsendijkstraat, geen transformatie naar woningbouw voorzien. We onderzoeken wel wat er in de randen van De Koog mogelijk is. De gebiedsvisie gaat over de hele Koog, omdat we voor het gehele gebied willen kijken welke effecten de transformatie heeft.

De gemeente stelt de gebiedsvisie op. Hierover gaan we graag met ondernemers in gesprek. Na de behandeling in de gemeenteraad komen we hierop terug bij ondernemers op De Koog. Ons doel is om de visie nog in 2021 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Contact

Heeft u vragen over de pilot of het raadsvoorstel, mail dan naar transformatiedekoog@purmerend.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.