Omgevingsvisie Purmerend

Purmerend verandert zichtbaar. Woningen worden gebouwd, parken aangepakt en wegen opnieuw ingericht. Daarnaast spelen er diverse thema's zoals klimaat, energie, zorg, vergrijzing en gezondheid. Onze leefomgeving verandert hierin mee. Veranderingen die nodig zijn om onze gemeente klaar te maken voor de toekomst. Dit alles heeft overeenkomsten en met elkaar te maken.

Wat is de omgevingsvisie Purmerend 1.0

Waar we vandaan komen en waar we nu staan is vastgelegd in het Startdocument Omgevingsvisie Purmerend - gebundelde krachten. Een verzameling van al het gemeentelijke beleid op het gebied van de leefomgeving is eind 2023 vastgesteld als Omgevingsvisie Purmerend 1.0. Het gaat om de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling; hoe we de kwaliteiten van onze leefomgeving en de stad, onze dorpen en het agrarisch gebied willen verbeteren. En wat we juist willen beschermen of behouden. Dit beleid vormt het startpunt om de komende tijd te werken aan een Omgevingsvisie Purmerend 2.0 op basis van de Omgevingswet.

3 onderdelen

De omgevingsvisie bestaat uit 3 onderdelen:

  • De Koers: dit is de stip op de horizon voor de langere termijn.
  • Thematisch beleid: het beleid over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld groen of parkeren. Dit is beleid voor de hele gemeente.
  • Gebiedsbeleid: beleid voor een bepaald gebied. Soms zijn er belangen die tegen elkaar ingaan of klopt het een niet met het ander. In het gebiedsbeleid leest u welke keuze de gemeenteraad dan heeft gemaakt voor een bepaald gebied. Staat een onderwerp niet in het gebiedsbeleid, dan geldt het thematisch beleid over dit onderwerp.

Planning Omgevingsvisie

We zijn inmiddels gestart met fase 1: onderzoeken welke opgaven een plek krijgen in onze Omgevingsvisie. Dit doen we door mogelijke kansen en tegenstrijdigheden in beleid te analyseren en onderzoeken. Ook maken we een krachtenveldanalyse. Daarnaast organiseren we verschillende participatie-activiteiten. De komende periode starten we met kleinschalige gesprekken met inwoners in de stad en dorpen.

Tussen- en eindproducten

De uitkomsten van iedere fase van het traject verwerken we in tussen- en eindproducten.

Tussenproduct fase 1: Opgavennotitie (verwachting december 2024)

In deze eerste notitie benoemen we de urgenties en centrale opgaven van de Omgevingsvisie, de analyse en onderbouwing en de kansen en (on)mogelijkheden voor de toekomst. Hierin verankeren we ook de bestuurlijke ambities en uitgangspunten.

Tussenproduct fase 2: Perspectievennotitie (verwachting mei 2025)

In fase 2 verwerken we de resultaten in een ‘Perspectievennotitie’, waarin we de centrale opgaven vertalen naar een aantal integrale toekomstperspectieven voor Purmerend.

Eindproduct fase 3: Voorontwerp Omgevingsvisie (verwachting november 2025)

We zien dit (eind)product als het gedeelde en samenhangende toekomstperspectief van de gebiedspartijen en als gezamenlijke agenda met een pakket van maatregelen.