Vragen en antwoorden IKC

Vragen en antwoorden aan de direct aanwonenden van deelplan 6b in Middenbeemster naar aanleiding van de bijeenkomst op 13 september 2022.

Verkeer, overlast op de Unescolaan

Vragen en antwoorden over de (huidige) verkeerssituatie en ontwikkelingen.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan van De Keyser fase 2 is een hoofdstructuur ontworpen waarbij ook de ontsluiting van de diverse deelplannen is uitgewerkt. Gebleken is dat maximaal 3 verkeersaansluitingen op de Rijperweg wenselijk zijn. Afwikkeling van het verkeer via deelplan 7 is niet mogelijk zonder extra aansluiting op de Rijperweg. Een extra (vierde) aansluiting is verkeerskundig niet wenselijk vanwege verkeersveiligheid en doorstroming.

Het is de gemeente bekend dat de Unescolaan ook gebruikt wordt door tractoren. Bij de uitwerking van de plannen zal de gemeente onderzoeken wat de meest logische route voor het landbouwverkeer is zodat deze voertuigen zo min mogelijk conflicteren met het verkeer rondom het IKC.

De tekeningen op de website nieuwbouw-middenbeemster.nl voor de deelplannen 6a en 7 zijn in overeenstemming met de vastgestelde hoofstructuur. Het zijn impressies waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Het perceel voor het IKC vereist nog nadere invulling. Bovendien dient voor het IKC nog een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Voor deze aanvraag zal de gemeente een ruimtelijke onderbouwing moeten opstellen en toetsen alvorens een vergunning voor de bouw verstrekt kan worden. Een aanvraag van de uiteindelijke omgevingsvergunning biedt de mogelijkheid voor een bezwaar en beroepsprocedure. De komst van het IKC is definitief als deze procedure is afgerond.

Er is toegezegd aan de bewoners van de Keyzer fase 1 dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de snelheid van het verkeer en de hoeveelheid motorvoertuigen op de verschillende wegen in de wijk. Het gebied is nog in ontwikkeling, er is gewacht totdat de bruggen gereed zijn en toegankelijk zodat er een goed en realistisch beeld ontstaat van de feitelijke situatie van de verkeersbewegingen. We zullen het onderzoek dit najaar gaan uitvoeren, de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Afhankelijk van de uitkomsten ervan zal de gemeentemaatregelen nemen die de verkeersveiligheid van woonwijk in voldoende mate garanderen.

Voor het uit te voeren verkeersonderzoek wordt de hele wijk beschouwd. Daarbij wordt gekeken naar de toekomstige verkeersbewegingen van de wijk met daarin het IKC. In het onderzoek uit 2018 was nog geen rekening gehouden met de komst van een IKC.

IKC in deelplan 7

Vragen en antwoorden over waarom het IKC in deelplan 6b komt.

De keuze voor deelplan 6b is gemaakt op basis van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor De Keyser. Daarnaast is de directe aansluiting naar het toekomstige fietscarré en de directe ligging aan een ontsluitingsweg naar de Rijperweg in de overwegingen meegenomen.

Dit terwijl eerder is aangegeven de verkoop op te schorten totdat de ontwerpsessie met de direct omwonenden heeft plaatsgevonden.
Met De Beemster Compagnie zijn afspraken gemaakt over de bouw van woningen om invulling te geven aan de grote woningbehoefte. Op basis van de verleende vergunningen mag De Beemster Compagnie beginnen met de verkoop van de woningen in deelplan 6a en 7.

Met de geplande ontwerpsessie van 13 september 2022 hebben wij geprobeerd voor de aanvang van de verkoop van de woningen een start te maken over de invulling van deelplan 6b. Helaas is deze avond anders verlopen dan voorbereid.

Wij willen nogmaals bevestigen dat het IKC gepland staat in deelplan 6b. Binnen deelplan 6b is er ruimte om met elkaar de juiste invulling te vinden.

Stedenbouwkundig

Vragen en antwoorden over onder andere de stedenbouwkundige.

Kan de stedenbouwkundige die het plan voor De Keyser heeft ontworpen, opnieuw worden betrokken?
De stedenbouwkundige van de gemeente concentreert zich op de inpassing van het IKC. Hij werkt daarbij nauw samen met de stedenbouwkundige voor het plan van De Keyser. Deze is dus ook bij de uitwerking van deelplan 6b actief betrokken.

De Unescolaan is nu nog ingericht als bouwweg. Aan de zijde van deelplan 6 is een trottoir gepland. Deze zal pas worden aangelegd bij het woonrijp maken van de locatie.

Proces raad en besluitvorming

Vragen en antwoorden over het proces

De werksessie van de raad van 15 juni jl. kan niet worden gezien als een officieel raadsbesluit om het IKC te vestigen in deelgebied 6b. Waarom dan een ontwerpsessie voor het IKC in gebied 6b?
De gemeenteraad van Beemster heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan De Keyser fase 2 een wijzigingsbevoegdheid voor de realisatie van een maatschappelijke voorziening in De Keyser opgenomen. Het bestemmingsplan is in 2019 vastgesteld en inmiddels onherroepelijk.

Het college is gemandateerd besluiten te nemen voor zover die passen binnen de in het bestemmingsplan geschetste kaders. Omdat de gemeente voor de realisatie van het IKC in deelplan 6b ruimte heeft gereserveerd gaat de ontwerpsessie hierover.

Geluidsoverlast speelplein

Vragen van antwoorden over geluidsoverlast van het schoolplein.

En is het mogelijk dat de achterzijde van de school (rug) komt te liggen aan de Unescolaan?

Het doel van de ontwerpsessie was om met u te onderzoeken hoe, rekening houdend met de randvoorwaarden die voor dit deelplan gelden, het IKC op een zo goed mogelijke wijze kan worden ingepast. Daarbij waren de betreffende vragen zeker aan de orde gekomen en hadden we samen kunnen onderzoeken hoe we met uw zorgen om zouden kunnen gaan. Bij een volgende sessie gaan we hierover graag met u in gesprek.

Onderwijsbehoefte

Vragen en antwoorden waarom het IKC er komt.

Voor de onderwijshuisvesting wordt jaarlijks een leerlingenprognose uitgevoerd en gekeken naar de toekomstige ontwikkeling van leerlingenaantallen. Deze vormen de basis voor het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (het IHP). Daarin wordt aangegeven welke onderwijsvoorzieningen waar nodig zijn om op een goede en passende wijze onderwijs te kunnen aanbieden. In februari 2021 is er een nieuw IHP door de gemeenteraad vastgesteld, daarin is ook de leerlingen prognose voor Middenbeemster opgenomen. De cijfers bevestigen de noodzaak van een IKC en vormen de basis voor het bepalen van de omvang van de school in het IKC.