Kansrijke locaties voor huisvesting spoedzoekers en statushouders regio Zaanstreek-Waterland

Elke gemeente heeft de mogelijkheden in eigen gemeente onderzocht voor het realiseren van (al dan niet tijdelijke) woonruimte voor spoedzoekers, waaronder ook voor statushouders.

Edam-Volendam

De gemeente Edam-Volendam heeft een aantal ontwikkellocaties waarin sociale huurwoningen worden gerealiseerd, die conform de prestatieafspraken voor 25% worden toegewezen aan twee categorieën, namelijk de vergunningshouders en urgenten. Het gaat over de locaties Blokwhere, Maria Goretti, Seinpaal en Botterschool. Wanneer onze taakstelling blijft toenemen is primair de locatie de Lange Weeren als ontwikkellocatie nodig voor een evenwichtige woningmarkt, teneinde de beoogde doelgroepen te kunnen huisvesten.

Landsmeer

In de gemeente Landsmeer is gezocht naar locaties die invulling geeft aan de opgave om op korte termijn tijdelijke huisvesting te realiseren. Uit deze zoektocht is één kansrijke locatie naar voren gekomen:

1. Zuideinde 81A / Witte Loods

Deze locatie is geschikt voor het ontwikkelen van een relatief groot aantal (tijdelijke) wooneenheden op het perceel. Dit sluit aan bij het oorspronkelijke idee van de huidige eigenaren om woningbouw te realiseren. De locatie ligt dicht bij de ontsluitingswegen, relatief dicht bij het centrum en in een gebied met veel groen. Een uitdaging ligt bij de ruimtelijke procedures. Het perceel heeft op dit moment de functie ‘bedrijf’ en een functiewijziging ligt dan ook voor de hand. Ook ligt de locatie op dit moment in het beschermingsgebied Landelijk Gebied van de provincie. De provincie heeft aangegeven in principe open te staan voor een ontwikkeling op dat perceel. In de komende tijd zal duidelijk worden of deze kansrijke locatie ook realistisch uitgevoerd kan worden.

Oostzaan

De gemeente Oostzaan heeft één mogelijke ontwikkellocatie aangedragen. De woningbouwmogelijkheden voor Oostzaan zijn beperkt door het beschermingsregime van het BPL. Ook de door Oostzaan aangedragen locatie stuit op dit moment op deze beperkingen.

Purmerend

Voor de huisvesting op de korte termijn ziet de gemeente Purmerend mogelijkheden op de locatie Waterlandlaan 252 (het voormalig politiebureau).

Het college van Purmerend heeft besloten akkoord te gaan met het uitwerken en nader onderzoeken van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers en statushouders op locaties waar in Purmerend grote gebiedsontwikkelingen plaatsvinden. Op termijn zouden hier mogelijk een klein aantal tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment kent Purmerend bijvoorbeeld de volgende grote gebiedsontwikkelingen: Oostflank en Zuidoostbeemster II. Al eerder heeft het college van Beemster Zuidoostbeemster II voorgesteld als kansrijke locatie.

Waterland

De zoektocht in Waterland heeft twee locaties opgeleverd. Beide locaties betreffen een groot bebouwd oppervlakte en een groot aangrenzend perceel. In potentie is er ruimte voor een substantieel aantal woonplekken. Daarmee kunnen we voldoen aan onze verhoogde taakstelling en eigen wensen. Het gaat om de volgende twee locaties:

  1. Lakeland Hotel – Monnickendam. Over de daadwerkelijke invulling zal worden gesproken met de eigenaar in de planvormingsfase. Het is een uitdaging dat deze locatie niet in eigendom van de gemeente is.
  2. Rijperweg 8 – Uitdam Deze locatie is eigendom van de provincie. Dit is een quick-win voor de provincie en daarmee ook een best-practice.

De provincie kan met deze locatie een voorbeeld stellen. Het is een uitdaging dat deze locatie ver van de meeste sociale voorzieningen ligt. Hier moet in de planvormingsfase aandacht voor zijn. Voor bewoners is het zaak een goed en sterk sociaal netwerk te creëren. Binnen de bestaande bebouwing (stallen) zijn er mogelijkheden.

Wormerland

De gemeente Wormerland heeft 2 mogelijke ontwikkellocaties aangedragen.

  1. Poelweg, voormalige vuilnisbelt Aan de Poelweg ligt een voormalige vuilnisbelt waarop een afdeklaag is aangebracht. De locatie heeft op dit moment geen concrete bestemming en zou kunnen dienen voor de realisatie van tijdelijke woningen. De belangrijkste belemmering voor ontwikkeling van deze locatie ligt in de beperkingen van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Bovendien zou de vervuilde ondergrond tot onverwachte kosten kunnen leiden.
  2. Perceel tegenover Dorpsstraat 110, tussen Dorpsstraat 135-137, Jisp Tegenover Voetbalvereniging Jisp ligt een stuk grond dat verpacht wordt door de gemeente. De locatie is in beeld geweest voor de realisatie van Tiny Houses, maar afgevallen vanwege de beperkingen van het BPL. In potentie zou hier, in lijn met bestaande lintbebouwing, een aantal woningen gerealiseerd kunnen worden. De uitdaging is dat de locatie ligt in Bijzonder Provinciaal Landschap, inclusief bijbehorende beperkingen.

Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft zich in 2021 ingezet voor de noodopvang van asielzoekers. Begin november 2021 is in Zaanstad het noodopvangcentrum in een voormalige hotelboot aan de Rijshoutweg in de Achtersluispolder geopend. In de noodopvang is plek voor ongeveer 400 mensen voor een periode van één jaar, met een optie voor verlenging met een half jaar.

Daarnaast werkt Zaanstad aan diverse plannen om tijdelijke huisvesting te regelen voor mensen die met spoed woonruimte nodig hebben. Dat zijn onder andere (dakloze) jongeren, gescheiden en alleenstaande ouders met kinderen en vergunninghouders. In deze lopende trajecten voor tijdelijke huisvesting nemen we het Zaanse aandeel in de regionale opgave om vergunninghouders te vestigen mee. Dit gaat onder meer om de locatie Sportpark Poelenburg