Privacy statement parkeergarages gemeente Purmerend

Deze privacyverklaring geldt voor:
Parkeergarage Claxonate, gevestigd aan Schoolplein 9.
Parkeergarage Stadhuispleingarage, gevestigd aan Purmersteenweg 44.

Gemeente Purmerend
Purmersteenweg 42
1441 DM Purmerend
Telefoon: 0299 452 452
E-mail: parkeren@purmerend.nl
Website: www.purmerend.nl/parkeren

Doel

Bij het gebruik van de parkeergarages kunnen gegevens worden verzameld voor verschillende doelen:

Cameratoezicht

In de parkeergarages bij, onder andere, de in- en uitritten en bij de betaalautomaten, vindt videoregistratie plaats voor de beveiliging van personen en eigendommen. Deze camerabeelden worden na 96 uur gewist, tenzij sprake is van een incident. In dat geval worden de beelden veiliggesteld en bewaard totdat het incident is afgehandeld. Op verzoek van het bevoegd gezag kunnen beelden worden afgestaan aan het bevoegd gezag. De beelden worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij een rechterlijke instantie anders bepaalt. Zowel de gemeente als bezoekers van de parkeergarages hebben belang bij de beveiliging van hun persoon en eigendommen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de gemeente Purmerend als exploitant van de parkeergarages en van bezoekers van de parkeergarages (rechtsgrond: art. 6 lid 1 sub f AVG).

Gegevens voor betaling parkeeracties

Bij het inrijden van de parkeergarages kan gebruik worden gemaakt van camera’s voor kentekenherkenning. Dit is aangegeven bij de ingang van de garage. In dat geval zal het kenteken bij het inrijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem (PMS) en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het parkeerticket. Het registreerde kenteken wordt gebruikt om de parkeeracties te kunnen afrekenen. Het kenteken wordt voor kortparkeeracties automatisch verwijderd uit het PMS, uiterlijk 24 uur nadat het voertuig de parkeergarage heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden niet verstrekt aan derden, tenzij de gemeente als exploitant van de garage daartoe een wettelijke verplichting heeft. Van een abonnementhouder wordt naast het kenteken ook de (achter)naam van de abonnementhouder in het PMS geregistreerd.

Bij de aanschaf van abonnementen en waardekaarten worden contactgegevens, (email)adres, het kenteken en de bankrekeninggegevens van abonnees en klanten verzameld. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de aanschaf van abonnementen en waardekaarten. U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar zonder deze gegevens kunnen wij geen abonnementen of waardekaarten verstrekken.

Voor de afhandeling van het betalingsverkeer in de parkeergarage werken wij samen met zogenaamde payment service providers.

Gegevens worden verwerkt om producten, waaronder maar niet beperkt tot abonnementen of parkeerkaarten, te (laten) produceren en bezorgen, de betaling te faciliteren en onze diensten te optimaliseren. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de parkeer-overeenkomst (rechtsgrond: art. 6 lid 1 sub c AVG).

Bewaren gegevens

  • Kentekens van kortparkeeracties worden binnen 24 uur na betaling automatisch uit het PMS gewist. Gegevens van abonnementen worden bij einde looptijd binnen 72 uur uit het PMS verwijderd.
  • De gegevens die gekoppeld zijn aan een abonnement en daarmee aan de financiële administratie, worden 7 jaar bewaard. Dit betreft kenteken, naam, emailadres, woonadres en factuuradres.

Derden

Wij hebben het operationele beheer van de garages uitbesteed aan een professionale partij. Daartoe aangewezen medewerkers hebben op grond van hun functie toegang tot het PMS en live camerabeelden. Wij hebben met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Gegevens worden zonder toestemming niet doorgegeven aan adverteerders of derden die niet direct betrokken zijn bij de uitvoering van een opdracht of overeenkomst.
Wij stellen de verkregen gegevens enkel ter beschikking aan derden indien:

  • De gemeente hiertoe wettelijk wordt verplicht.
  • Het instellingen betreft die betrokken zijn bij de financiële afhandeling van een productaankoop.
  • Dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker of klant, dan wel de rechten van de gemeente te beschermen.
  • Hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de gebruiker of klant.

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u rechten:

  1. U kunt de gemeente vragen om uw eigen persoonsgegevens in te mogen zien. Als daar fouten in staan, dan kunt u vragen die gegevens te verbeteren.
  2. Vindt u dat de gemeente uw gegevens niet (meer) nodig heeft, dan kunt u vragen om ze te wissen en/of kunt u hiertegen bezwaar maken.

Klacht

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt telefonisch contact met hen opnemen via 070 888 8500.

Contact

Heeft u vragen over de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) Joost Schrieken via:

Wilt u uw vraag per brief stellen, dan kunt u die sturen naar:
FG Purmerend
Postbus 15
1440 AA Purmerend